Dlaczego pożyczka wspólnika w Danii to bardzo zły pomysł

Pożyczki akcjonariusza często są dosyć skomplikowane w obsłudze, ponieważ Dania ma dwa różne akty prawne – przepisy podatkowe (LL § 16 E) oraz ustawę o spółkach (§210-212). W Danii pożyczka wspólnika jest legalna tylko wtedy, gdy dopełnione są pewne formalności. Jeśli pożyczka zostanie uznana za nielegalną, ustawa o spółkach stanowi, że pożyczkę należy natychmiast spłacić wraz z odsetkami. Jeśli pożyczka zostanie udzielona wspólnikowi – nie spółce, tylko osobie fizycznej – zostanie ona opodatkowana niezależnie od tego, czy jest legalna.

W Danii pożyczki wspólników mogą obejmować m.in.dywidendy wypłacane niezgodnie z zasadami, płatności dokonywanych przy użyciu firmowej karty kredytowej w celu pokrycia prywatnych kosztów w imieniu akcjonariusza, rzeczywiste pożyczki udzielone wspólnikowi, zaliczki na wynagrodzenie wypłacane akcjonariuszowi, gdy odcinek wypłaty nie został jeszcze wystawiony, faktyczne pożyczki udzielone wspólnikowi. Należy dopełnić wymaganych formalności, aby pożyczka wspólnika wg ustawy o spółkach była legalna. W Danii od 1 stycznia 2021 roku nielegalne pożyczki udziałowców które są klasyfikowane jako pranie brudnych pieniędzy, a co za tym idzie,muszą zostać zgłoszone rządowi.

W Danii udziałowiec nie zostanie opodatkowany od płatności na jego rzecz w przypadku, gdy jego nowe pożyczki mogą zostać zrekompensowane i zawarte w dokumencie ukazującym, że to spółka jest winna pieniądze udziałowcowi, a nie udziałowiec spółce. Natomiast w przypadku, gdy to udziałowiec jest winien pieniądze spółce, wtedy jest to traktowane jako pożyczka i opodatkowane. Aby płatności nie zostały potraktowane jako oddzielne pożyczki, które zostaną indywidualnie opodatkowane, należy pamiętać, aby regularnie aktualizować księgowość spółki. Mimo posiadania w spółce kont ukazujących, że spółka jest winna wspólnikowi pieniądze, za nową pożyczkę zostanie potraktowane użycie nowego konta w księgowości do zaksięgowania nowej wpłaty na rzecz wspólnika.W przypadku, gdy w roku 2022, w czasie sporządzania rocznego raportu za rok 2021, zostanie wykryta pożyczka wspólnika, trzeba usunąć pożyczkę, wyrównując (wg ustawy o spółkach) z odsetkami inne kwoty lub ją spłacając.Według duńskich przepisów podatkowych taka pożyczka powinna zostać zarówno wykazana w rocznym raporcie za 2021 rok, jak i opodatkowana.

Według duńskiej ustawy o spółkach udziałowiec zostanie opodatkowany od wszystkich pożyczek od spółki, niezależnie od tego, czy są one legalne, czy też nie.Przepisy podatkowe odnoszące się do pożyczek akcjonariuszy nie mają zastosowania w przypadku, gdy to spółka jest tym akcjonariuszem, a co za tym idzie, takie pożyczki nie zostaną opodatkowane. Natomiast, pożyczka na pewno zostanie opodatkowana jako dywidenda bądź wynagrodzenie, gdy akcjonariuszem jest osoba fizyczna. Nie powinno się spłacać pożyczki udziałowca, nie zamieniając jej wcześniej na wynagrodzenie bądź dywidendę, gdyż pożyczka zostanie opodatkowana od przelanej sumy, nawet jeśli obecne saldo wynosi 0.

W takim wypadku, udziałowiec, by opłacić wysoki podatek od pożyczki, będzie musiał uzyskać dodatkową dywidendę lub dodatkowe wynagrodzenie. Co może zrobić spółka? Spółka powinna sprawdzić, czy ma rezerwy z zysków z poprzednich lat i czy może wypłacić dywidendy, jeśli tak, to dywidenda brutto może zostać wypłacona na nadzwyczajnym lub zwyczajnym zgromadzeniu walnym spółki (w pierwszym okresie fiskalnym wypłata dywidendy nie jest możliwa). By wypłacona dywidenda nie została oddzielnie opodatkowana, musie się dokładnie odnosić do pierwotnego przeniesienia. Spółka musi zadeklarować dywidendę brutto oraz 27-procentowy podatek od dywidendy, natomiast wspólnik będzie zobowiązany do zapłaty spółce, ze swojego osobistego konta, 27-procentowego podatku od dywidendy plus 10,05%, czyli0,05% stopa banku krajowego plus 8% zalecana stopa plus 2% procentowa stopa karna. Spółka musie zapłacić do SKAT-u podatek od dywidendy, który na Skattekontoen widnieje jako dług.

Nielegalną pożyczkę wspólnika można zamienić na wynagrodzenie brutto, aby to zrobić trzeba sporządzić pisemną umowę(mówiącą o dodatkowym wynagrodzeniu np. w postaci premii) pomiędzy spółką a wspólnikiem a spółką. Wynagrodzenie brutto zostanie przeliczone na sumę netto wg aktualnej wartości procentowej podatku dla udziałowców, która została określoną w samoocenie podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc, w którym udziałowiec otrzymał od spółki pożyczkę. Po czym należy na e-Indkomst zadeklarować obliczony podatek dochodowy od osób fizycznych od skonwertowanej pożyczki wspólnika na wynagrodzenie wraz z wynagrodzeniem brutto. Akcjonariusz będzie zobowiązany do zapłacenia spółce z osobistego konta podatku dochodowego plus 10,05%, czyli 0,05% stawka banku krajowego plus 8% stawka zalecana plus 2% kara procentowa. W momencie, gdy na Skattekontoen pojawi się podatek, spółka będzie musiała go opłacić do SKAT-u. Zanim podatek pojawi się na Skattekontoen, wspólnik powinien uregulować z osobistego konta podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z odsetkami(których nie może odliczyć w swoim zeznaniu podatkowym), aby suma nie została uznana za kolejna nielegalną pożyczkę. W rocznym raporcie trzeba zawrzeć pożyczkę akcjonariusza wykrytą po zakończeniu roku podatkowego (pole „Tilgodehavender Fra Selskabsdeltagere Og Ledelse” – pożyczki udziałowców i kierownictwa). Podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony od pożyczki wspólnika powinien zostać wykazany jako zobowiązanie (Eventualforpligtelser), notę z informacją o nielegalnej pożyczce, do której doszło w roku podatkowym, trzeba dołączyć do rocznego raportu.

W przypadku, gdy pożyczka wspólnika z 2021 roku jest wykryta w 2022 roku, to rodzaj informacji które księgowy będzie musiał zawrzeć w raporcie rocznym za 2021 rok zależy od tego, jak pożyczka została naprawiona. Jeśli nie została naprawiona do końca roku, pożyczka wspólnika jest nadal pożyczką na 31.12.2021, dlatego powinna ona być wykazana na koncie o nazwie „Należności od spółki i zarządu”. Ponadto należy również naliczyć odsetki, 10,05%, od dnia otrzymania pożyczki wspólnika do dnia 31.12.2021. Spółka nadal będzie miała prawo do odliczenia od wynagrodzenia w 2021 roku, mimo że w raporcie rocznym za 2022 rok wynagrodzenie będzie wykazane tylko jako koszt, dlatego też w rocznym raporcie podatek powinien zostać naliczony prawidłowo, gdyż patrząc zarówno na kalkulację podatku – odliczenie podatku w 2021 roku jako rok płatności, jak i na roczny raport – pożyczka wykazana w 2021 roku oraz koszt wynagrodzenia wykazany w 2022 roku – będzie między rokiem 2021 a 2021widoczna różnica. W rocznym raporcie należy umieścić takie informacje, jak: notatkę stwierdzająca fakt pożyczki wspólnika, dodatkową notatkę w przypadku, gdy akcjonariusz jest też dyrektorem, osobną notatkę przedstawiająca: pożyczki akcjonariusza, straty na pożyczkach, odsetki, warunki spłaty w ciągu roku, pożyczki otrzymane i spłacone w ciągu roku.

W przypadku, gdy wspólnik nie posiada wystarczających środków na spłatę podatku spółce, można doliczyć dodatkową dywidendę bądź dodatkowe wynagrodzenie, które będą zawierały cały należny podatek, a jeśli to też nie jest możliwe, to należy zgłosić na policję wspólnika i zarząd.