Wymagania dla założycieli ApS

Wymagania dotyczące osób zakładających spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) różnią się w zależności od tego, czy założycielem jest osoba fizyczna czy prawna. Osoby fizyczne, które chcą zostać założycielami ApS, muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat. Dodatkowo, nie mogą być pod opieką prawną ani być ubezwłasnowolnione w jakikolwiek sposób. Konieczne jest także, aby nie znajdowały się w trakcie restrukturyzacji lub upadłości w innej firmie.

Wymagania przy zakładaniu ApS

Wymagania w przypadku osób prawnych są nieco inne. Przede wszystkim, spółka musi posiadać zdolność prawną. Oznacza to, że podczas procesu zakładania nie może założyć innej spółki. Ponadto, spółka nie może być w trakcie procesu restrukturyzacji, upadłości lub przymusowej likwidacji. Istotne jest również, aby spółka miała możliwość nabywania praw, uczestniczenia w postępowaniach sądowych oraz podejmowania zobowiązań.

Warto zwrócić uwagę, że osoba prawna, która znajduje się w fazie dobrowolnej likwidacji, nadal może założyć nową spółkę. Z drugiej strony, jednoosobowa działalność gospodarcza nie ma możliwości założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ograniczenie to wynika z faktu, że forma działalności jednoosobowej działalności gospodarczej nie kwalifikuje się w świetle prawa duńskiego jako osoba prawna.