Wnioski o zasiłki w Danii

Wnioski o zasiłki w Danii

W Danii, podobnie jak w wielu rozwiniętych krajach, istnieje rozbudowany system wsparcia socjalnego, który obejmuje różnorodne świadczenia mające na celu wspieranie osób w różnych aspektach życia. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zasiłku dla bezrobotnych, wsparcia w przypadku choroby, opieki rodzicielskiej czy innego rodzaju pomocy, u nas znajdziesz informacje na temat różnych rodzajów zasiłków oferowanych w Danii oraz kroków do ich uzyskania.

Zapewniamy dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat kwalifikujących kryteriów i wsparcia w procesie wypełniania wszelkich wniosków o zasiłki w Danii. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Rodzaje wniosków o zasiłki w Danii

W Danii istnieje kilka różnych rodzajów wniosków o zasiłki, w zależności od potrzeb i sytuacji konkretnej osoby. Niektóre z najczęściej występujących wniosków obejmują:

 • Wniosek o zasiłek rodzinny (børnecheck)
 • Wniosek o zasiłek socjalny (kontanthjælp)
 • Wniosek o zasiłek macierzyński
 • Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych (dagpenge)
 • Wniosek o zasiłek chorobowy (sygedagpenge)

Wniosek o zasiłek rodzinny w Danii

Zasiłek rodzinny w Danii, nazywany również børnecheck, jest dostępny dla wszystkich osób legalnie zatrudnionych, które mają małoletnie dziecko lub dzieci. Jeśli jesteś legalnie zatrudniony w Danii, przysługuje Ci prawo do otrzymywania świadczenia rodzinnego na dzieci poniżej 18 roku życia na takich samych zasadach jak obywatelom tego kraju. Nie ma wymogu, aby dzieci przebywały na terenie Danii. Wystarczy, że jedno z rodziców pracuje w Danii, zarówno sezonowo, jak i na stałe. Kwota zasiłku jest zwolniona z podatku i zależy od czasu przepracowanego w Danii lub innym kraju Unii Europejskiej, wieku dziecka (młodsze dzieci otrzymują wyższe zasiłki) oraz od corocznie ustalanych stawek. Świadczenie jest wypłacane kwartalnie, a gdy dziecko osiągnie 15 lat, otrzymuje się je co miesiąc.

Warto zauważyć, że polskie świadczenie na dzieci, znane jako 800+, jest automatycznie potrącane od przyznanej kwoty zasiłku w Danii.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Danii?
Wniosek można złożyć do Udbetaling Danmark online poprzez logowanie się za pomocą NemID, co wymaga zaświadczenia o zamieszkiwaniu i zatrudnieniu w Danii oraz przetłumaczonego aktu urodzenia dziecka. Osoby, które nie posiadają NemID, wciąż mogą składać wniosek online na stronie borger.dk, jednak konieczne będzie podpisanie i zeskanowanie dodatkowego formularza zawierającego podstawowe informacje dotyczące zasiłku.

Aby ubiegać się o zasiłek, konieczne jest legalne zatrudnienie w Danii, posiadanie numeru CPR oraz karty podatkowej. Wszelkie formalności załatwia się w tzw. Socialcenter, zlokalizowanym w odpowiedniej gminie, zgodnie z miejscem zamieszkania. Po uzyskaniu formularzy E 401 i E 411 oraz adresu zwrotnego w Socialcenter, należy przesłać te dokumenty małżonkowi pozostającemu w Polsce. To właśnie on będzie załatwiał większość formalności w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej odpowiednim dla miejsca jego zamieszkania w Polsce. Ośrodek ten wypełni i przekaże wypełnione dokumenty do Danii, natomiast małżonek musi dostarczyć niezbędne załączniki, takie jak skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci oraz zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta potwierdzające stałe zameldowanie w Polsce współmałżonka i dzieci, informacje dotyczące dochodów współmałżonka oraz informacje o ewentualnym otrzymywaniu zasiłku rodzinnego i jego wysokości.

Po dostarczeniu wszystkich dokumentów do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, są one weryfikowane na miejscu i przesyłane do odpowiedniego Socialcenter w Danii. Gdy dokumenty zostaną już przesłane, konieczne jest stawiennictwo w Socialcenter z umową o pracę oraz trzema wyciągami z wypłaty. Oddziały Socialcenter współpracują z polskimi Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, dlatego skompletowane dokumenty są przesyłane z Polski za ich pośrednictwem.

Proces składania wniosku o zasiłek w miejscowym urzędzie gminy – Socialcenter – Wymagane dokumenty obejmują:

 • formularze E 401 i E 411, które można otrzymać w urzędzie,
 • pozwolenie na pracę i pobyt (Opholds-og arbejtstilladelse),
 • numer CPR, odpowiednik numeru PESEL, który każdy Polak powinien posiadać w przypadku planowanego dłuższego pobytu w Danii,
 • żółtą kartę uprawniającą do korzystania z opieki zdrowotnej, którą można uzyskać po otrzymaniu numeru CPR,
 • skrócony akt małżeństwa,
 • skrócony akt urodzenia dziecka/dzieci,
 • informacje o rejestracji dzieci w Polsce oraz o ewentualnych innych świadczeniach – w przypadku, gdy drugi rodzic przebywa z dziećmi w Polsce,
 • kartę podatkową,
 • kopię umowy o pracę oraz trzy ostatnie wyciągi z wypłat.
 • Czas rozpatrzenia wniosku o zasiłek rodzinny w Danii wynosi od 6 do nawet 12 miesięcy.

Wysokość wypłacanych kwot zależy od ustalonych rocznych stawek, wieku dziecka oraz długości zatrudnienia lub pobytu w Danii lub Unii Europejskiej. Ogólnie rzecz biorąc, im starsze dziecko, tym niższe świadczenie.

Przykładowe stawki na dziecko w zależności od wieku:

 • 0-2 lata: 5.124 koron na kwartał
 • 3-6 lat: 4.056 koron na kwartał
 • 7-14 lat: 3.192 koron na kwartał
 • 15-17 lat: 1.064 korony miesięcznie

Świadczenia na dzieci w wieku od 0 do 14 lat są wypłacane kwartalnie, oznacza to:

 • za czas od 01.10 do 31.12 – 20. stycznia
 • za czas od 01.01 do 31.03 – 20. kwietnia
 • za czas od 01.04 do 30.06 – 20. lipca
 • za czas od 01.07 do 30.09 – 20. października

Natomiast świadczenia dla młodzieży między 15 a 18 rokiem życia są wypłacane 20. każdego miesiąca.

Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Danii?
Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełnić określone wymogi. Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku opiekują się dzieckiem, z którym są spokrewnione. Nawet jeśli dziecko obywatela UE nie mieszka w Danii, można ubiegać się o zasiłek, jednak konieczne jest złożenie wniosku do urzędu Udbetaling Danmark. Wysokość zasiłku dla obcokrajowców zależy głównie od przepracowanego czasu: prawo do świadczeń uzyskuje się po 6 miesiącach, a pełne uprawnienia można otrzymać po 6 latach. Świadczenia są wypłacane na NemKonto rodzica, czyli zwykłe konto bankowe, które jest zgłoszone jako konto do otrzymywania przelewów z instytucji państwowych.

Warto pamiętać:

 1. Jeśli powyższe daty przypadają na dzień wolny od pracy lub święto, świadczenia są wypłacane w poprzedzający dzień roboczy.
 2. Jeśli dziecko urodziło się w Danii, nie musisz podejmować żadnych działań, świadczenie zostanie wypłacone automatycznie.
 3. Jeśli dzieci mieszkają w Polsce lub innym kraju należącym do UE, musisz samodzielnie złożyć wniosek o świadczenie, dołączając odpowiednie dokumenty, takie jak:
  • kopia kontraktu o zatrudnienie w Danii,
  • akt urodzenia dziecka lub dzieci,
  • potwierdzenie wspólnego zamieszkania.

Ile czasu zajmuje rozpatrzenie wniosku?
Według informacji udostępnionych przez duński urząd, czas oczekiwania na rozpatrzenie nadchodzących wniosków wynosi średnio do 33 tygodni. Dodatkowo, urząd duński kontaktuje się z odpowiednim polskim Urzędem w celu weryfikacji informacji. Zazwyczaj to oczekiwanie na odpowiedź z polskiego urzędu zajmuje najwięcej czasu, dlatego należy być cierpliwym.

Po weryfikacji i zaakceptowaniu wniosku przez urząd, decyzja jest przesyłana na e-boks, a jeśli osoba nie ma dostępu do MitID, to decyzja jest przesyłana tradycyjną pocztą. Warto również zauważyć, że urząd nalicza świadczenie rodzinne nawet do 3 lat wstecz (jeśli w tym czasie osoba pracowała w Danii).

Wniosek o zasiłek socjalny w Danii

Każda osoba, która legalnie przebywa i pracuje w Danii, może starać się o zasiłki i świadczenia socjalne. Prawo do tych świadczeń przysługuje również Polakom, którzy są jedną z największych grup narodowych w Danii. Należy zaznaczyć, że osoba musi legalnie przebywać w Danii – wiąże się to przede wszystkim z:

 • zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,
 • posiadaniem numeru CPR (odpowiednik PESEL w Polsce),
 • zameldowaniem się w miejscu zamieszkania,
 • posiadaniem zezwolenia na pobyt (jeśli pobyt w Danii przekracza 6 miesięcy).

W przypadku pracy sezonowej, która trwa do 3 miesięcy, pracownik nie musi spełniać dodatkowych formalności.

Kto może ubiegać się o zasiłek socjalny w Danii?
Największe szanse na otrzymanie tego rodzaju wsparcia mają osoby, które wykazują perspektywę poprawy swojej sytuacji życiowej dzięki zasiłkowi. W przypadku nagłej potrzeby wsparcia finansowego, pomoc ta może zostać przyznana w krótkim czasie, nawet w kilka dni.

Jak uzyskać zasiłek socjalny w Danii?
Aby złożyć wniosek o zasiłek socjalny w Danii, należy najpierw skontaktować się z lokalnym urzędem gminy – Socialcenter. Tam można uzyskać potrzebne informacje na temat procedury składania wniosku oraz wymagane dokumenty.

Warto sprawdzić, czy posiada się wszystkie ważne dokumenty, takie jak:

 • dowód tożsamości,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową,
 • informacje o zatrudnieniu i dochodach oraz
 • inne dokumenty, które mogą być wymagane w zależności od sytuacji osobistej.

Po zebraniu niezbędnych dokumentów należy umówić się na spotkanie w Socialcenter, gdzie zostanie przeprowadzona ocena potrzeb oraz złożony zostanie wniosek o zasiłek socjalny. Osoby ubiegające się o zasiłek socjalny mogą także otrzymać pomoc i wsparcie w wypełnianiu wniosku od pracowników urzędu.

Aby otrzymać tymczasową pomoc finansową z Borger.dk, nie wystarczy jedynie wykazać niskich dochodów. Kluczowe jest przedstawienie spójnego planu na przyszłość, który umożliwi poprawę sytuacji finansowej, a zasiłek będzie jedynie wsparciem w realizacji tego planu lub przetrwaniu trudnego okresu. Borger.dk uznaje ten rodzaj pomocy jako środek ostateczny i przyznaje go jedynie w sytuacji, gdy inne opcje zostały już wykorzystane.

Koniecznym warunkiem otrzymania zasiłku socjalnego jest legalne zamieszkanie w Danii i posiadanie stałego miejsca pobytu. Nie można otrzymać tego zasiłku przebywając w innym kraju. Wzory formularzy do wnioskowania o zasiłek socjalny mogą się różnić w poszczególnych duńskich gminach. Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu i wypełnieniu odpowiedniego wniosku, skontaktuj się z nami, chętnie Ci pomożemy.

Wniosek o zasiłek macierzyński w Danii

Kobiety pochodzenia polskiego mają możliwość ubiegania się o zasiłek macierzyński, o ile przebywają na terenie Danii przez co najmniej 6 tygodni i posiadają legalne zatrudnienie. Przyszłe matki rozpoczynają pobieranie świadczenia miesiąc przed planowanym terminem porodu, kontynuując je przez kolejne 24 tygodnie po narodzinach dziecka. Wysokość zasiłku jest indywidualnie ustalana na podstawie dochodów. Maksymalna kwota zasiłku wynosi 3113 koron tygodniowo (około 1900 złotych).

Aby złożyć wniosek o zasiłek macierzyński w Danii, wykonaj następujące kroki:

 1. Zbierz wymagane dokumenty: Przed złożeniem wniosku upewnij się, że masz wszystkie wymagane dokumenty, takie jak:
  • Numer CPR (duńska tożsamość osobista).
  • Umowa o pracę lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie.
  • Dane dotyczące terminu porodu.
 1. Skontaktuj się z swoim pracodawcą: Powiadom swojego pracodawcę o planowanym urlopie macierzyńskim i zasiłku, który planujesz otrzymać. Pracodawca może udzielić Ci niezbędnych informacji i dokumentów potwierdzających zatrudnienie.
 2. Złóż wniosek: Złóż wniosek o zasiłek macierzyński w miejscowym urzędzie pracy (Arbejdsforhold). Możesz to zrobić osobiście, online lub za pośrednictwem poczty. Upewnij się, że wypełniasz formularz wniosku we właściwy sposób i dołącz wszystkie niezbędne dokumenty.
 3. Oczekuj na odpowiedź: Po złożeniu wniosku oczekuj na jego rozpatrzenie przez urząd. Może to potrwać kilka tygodni. W międzyczasie możesz być poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji.
 4. Odbierz zasiłek: Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, otrzymasz zasiłek macierzyński na swoje konto bankowe lub w formie czeku pocztowego zgodnie z preferencjami wskazanymi we wniosku.

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Danii

W przypadku nagłej utraty zatrudnienia, o zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się osoby, które przez co najmniej rok były członkami funduszu dla bezrobotnych i opłacały składki (wysokość składki wynosi 8% wynagrodzenia, odprowadzaną przez pracodawcę). Dodatkowym wymogiem jest przepracowanie co najmniej 52 tygodni w ciągu ostatnich 3 lat w przypadku pełnego ubezpieczenia lub 32 tygodni w przypadku częściowego ubezpieczenia.

Aby otrzymać zasiłek, konieczne jest jak najszybsze zarejestrowanie się w urzędzie po utracie pracy. Wysokość świadczenia zależy od ostatniej pensji i może wynosić do 90% jej kwoty. Zasiłek można pobierać maksymalnie przez 4 lata. Średnio dzienne świadczenie dla bezrobotnych w Danii wynosi około 600-700 DKK (odpowiednik 359-419 złotych).

W Danii istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia od utraty pracy. Aby skorzystać z tej opcji, należy samodzielnie zapisać się do kasy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, zazwyczaj prowadzonej przez związki zawodowe.

Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Danii?
Warto podkreślić, że zasiłek ten nie jest dostępny dla wszystkich. Aby się o niego starać, konieczne jest spełnienie kilku warunków, które muszą wystąpić jednocześnie. Brak któregokolwiek z tych warunków uniemożliwi otrzymanie wsparcia finansowego.

Osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych w Danii musi być członkiem kasy zapomogowej dla bezrobotnych. Ważne jest jednak, aby przynależność do kasy trwała przez co najmniej rok, a podczas tego okresu osoba ta musi przepracować minimum 1924 godzin. Konieczne jest również regularne opłacanie składek. Ponadto, aby dołączyć do takiej kasy, należy spełnić następujące kryteria:

 • mieć między 18 a 63 rokiem życia,
 • zamieszkiwać na terenie Danii,
 • być zatrudnionym i otrzymywać wynagrodzenie na terenie Danii.

Jak więc formalnie dołączyć do kasy ubezpieczeń? Niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego formularza w kasie odpowiadającej danemu zawodowi lub poziomowi wykształcenia.

Aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych w Danii, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Zbierz wymagane dokumenty: Przed złożeniem wniosku upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak:
  • Numer CPR (duńska tożsamość osobista).
  • Umowa o pracę lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i okres zatrudnienia.
  • Informacje dotyczące Twojego statusu jako osoby bezrobotnej, w tym dowód rejestracji w urzędzie pracy (Arbejdsformidlingen).
 1. Skontaktuj się z urzędem pracy: Umów się na spotkanie z lokalnym urzędem pracy lub skorzystaj z ich platformy online, aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Osobiście lub online otrzymasz instrukcje dotyczące wypełnienia wniosku oraz informacje na temat dokumentów, które należy dołączyć.
 2. Wypełnij formularz wniosku: Wypełnij formularz wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, podając wszystkie wymagane informacje. Upewnij się, że podajesz dokładne dane dotyczące Twojej sytuacji finansowej i zatrudnienia.
 3. Dołącz wymagane dokumenty: Dołącz do wniosku wszelkie wymagane dokumenty, takie jak umowy o pracę, świadectwa pracy, dowód rejestracji w urzędzie pracy itp.
 4. Złóż wniosek: Po wypełnieniu formularza wniosku i dołączeniu dokumentów złóż wniosek w wybranym urzędzie pracy osobiście lub za pośrednictwem ich platformy online.
 5. Oczekuj na odpowiedź: Po złożeniu wniosku oczekuj na jego rozpatrzenie przez urząd pracy. Procedura może potrwać pewien czas, więc bądź cierpliwy.
 6. Monitoruj status wniosku: Regularnie sprawdzaj status swojego wniosku, aby upewnić się, że został on rozpatrzony i że nie ma żadnych dodatkowych dokumentów, które należy dostarczyć.
 7. Odbierz zasiłek: Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych na swoje konto bankowe lub w inny wskazany sposób. Upewnij się, że śledzisz terminy wypłat i dostarczysz wszelkie niezbędne dokumenty, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zasiłek Dagpenge, jest wypłacany przez kasę zapomogową. Procedury mogą się nieco różnić w zależności od konkretnej organizacji, ale najczęściej wystarczy złożenie wniosku i spełnienie wyżej wspomnianych warunków. Ogólnie rzecz biorąc, zasiłek może być pobierany przez okres 2 lat, ale istnieje możliwość jego przedłużenia.

Wniosek o zasiłek chorobowy w Danii

Jeśli Twój pracodawca nawiązał układy zbiorowe z związkami zawodowymi i przepracowałeś tam co najmniej trzy miesiące, przysługuje Ci wypłata wynagrodzenia podczas choroby. Nawet jeśli doznałeś wypadku przy pracy, masz prawo do wynagrodzenia chorobowego, niezależnie od długości zatrudnienia w firmie.

Warunkiem koniecznym jest jednak spełnienie kryteriów uprawniających do zasiłku chorobowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość i okres wypłaty wynagrodzenia podczas choroby zależą od ustaleń zawartych w układach zbiorowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, warto skonsultować się ze związkiem zawodowym.

Ubezpieczenie zdrowotne
Jeśli Twój pracodawca nie podpisał porozumienia zbiorowego z związkami zawodowymi lub jeśli nie pracowałeś dla swojego pracodawcy przez co najmniej trzy miesiące, alternatywą może być otrzymywanie zasiłku chorobowego od państwa. Tego rodzaju świadczenie jest wypłacane przez gminę i jest niższe niż wynagrodzenie chorobowe określone w układach zbiorowych.

Aby ubiegać się o zasiłek chorobowy w Danii, musisz spełnić określone wymagania:

 • Przepracowanie co najmniej 240 godzin w Danii w ciągu ostatnich 6 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających pierwszy dzień choroby, przy czym przez 5 z tych miesięcy musisz przepracować co najmniej 40 godzin w każdym miesiącu. Oczywiście, jeśli doznałeś urazu przy pracy, te kryteria nie będą miały zastosowania.
 • Jeśli doznałeś wypadku przy pracy, przysługuje Ci zasiłek chorobowy od pierwszego dnia choroby, nawet jeśli nie spełniasz powyższych warunków. Jednakże, wypłata tego zasiłku jest możliwa jedynie w przypadku uznania wypadku przy pracy przez Ubezpieczenie Rynku Pracy (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring). Proces rozpatrzenia wniosku może być czasochłonny.

W jaki sposób otrzymasz zasiłek chorobowy?
Aby otrzymać zasiłek chorobowy, Twój pracodawca musi przekazać informacje o Twojej chorobie drogą elektroniczną (nemrefusion). Otrzymasz cyfrową korespondencję na e-boks, na którą musisz odpowiedzieć i przekazać ją gminie w ciągu 8 dni od otrzymania.

Aby złożyć wniosek o zasiłek chorobowy w Danii, wykonaj następujące kroki:

 1. Zgłoś swoją chorobę pracodawcy: Najpierw powiadom swojego pracodawcę o swojej chorobie. Zgłoszenie to jest ważne zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego pracodawcy, aby mogli podjąć odpowiednie kroki w związku z Twoją nieobecnością z powodu choroby.
 2. Zbierz wymagane dokumenty: Przed złożeniem wniosku o zasiłek chorobowy upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak:
  • Numer CPR (duńska tożsamość osobista).
  • Informacje dotyczące Twojej choroby, takie jak diagnoza lekarska i inne dokumenty medyczne.
  • Informacje dotyczące Twojego zatrudnienia, takie jak umowa o pracę lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie.
 1. Złóż wniosek w swoim urzędzie pracy: Skontaktuj się z lokalnym urzędem pracy (Arbejdsformidlingen) lub innym odpowiednim urzędem, aby złożyć wniosek o zasiłek chorobowy. Możesz to zrobić osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem ich platformy online.
 2. Wypełnij formularz wniosku: Wypełnij formularz wniosku o zasiłek chorobowy, podając wszystkie wymagane informacje dotyczące Twojej choroby, zatrudnienia i innych istotnych szczegółów. Upewnij się, że podajesz dokładne informacje, aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu wniosku.
 3. Dołącz wymagane dokumenty: Do wniosku dołącz wszystkie wymagane dokumenty, takie jak diagnoza lekarska, zaświadczenie o niezdolności do pracy od lekarza, a także dokumenty potwierdzające Twoje zatrudnienie.
 4. Złóż wniosek: Po wypełnieniu formularza wniosku i dołączeniu dokumentów złóż wniosek w wybranym urzędzie pracy osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem ich platformy online.
 5. Oczekuj na odpowiedź: Po złożeniu wniosku oczekuj na jego rozpatrzenie przez urząd pracy. Procedura może potrwać pewien czas, więc bądź cierpliwy.
 6. Monitoruj status wniosku: Regularnie sprawdzaj status swojego wniosku, aby upewnić się, że został on rozpatrzony i że nie ma żadnych dodatkowych dokumentów, które należy dostarczyć.
 7. Odbierz zasiłek: Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, otrzymasz zasiłek chorobowy na swoje konto bankowe lub w inny wskazany sposób. Upewnij się, że śledzisz terminy wypłat i dostarczysz wszelkie niezbędne dokumenty, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy?
Jeśli byłeś zatrudniony przez pracodawcę przez co najmniej 8 tygodni i przepracowałeś co najmniej 74 godziny w ciągu tych 8 tygodni, to Twój pracodawca jest zobowiązany do wypłacania zasiłku chorobowego na Twoje konto przez pierwsze 30 dni chorobowych. Jeśli nie spełniasz tego wymogu, gmina będzie wpłacać pieniądze na Twoje konto.