Walne zgromadzenie ApS

Generalforsamling, czyli walne zgromadzenie, to spotkanie, na którym obecni są właściciele firmy i podejmują decyzje dotyczące m.in. przyszłości przedsiębiorstwa. Zgodnie z prawem, co roku duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) musi zorganizować co najmniej jedno walne zgromadzenie. Po zakończeniu spotkania sporządza się protokół z podjętymi decyzjami, który dokumentuje końcowe ustalenia.

24. Walne zgromadzenie ApS.jpg

Wyróżnia się dwa rodzaje walnych zgromadzeń – zwykłe i nadzwyczajne. Podczas zwykłego walnego zgromadzenia istnieją określone wymagania dotyczące tematów do dyskusji lub podejmowania decyzji. Dotyczą one między innymi:

1. zatwierdzania sprawozdania finansowego,
2. wykorzystania zysku lub pokrycie straty zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym,
3. ewentualnej zmiany wcześniejszej decyzji dotyczącej rewizji przyszłych sprawozdań finansowych spółki, jeśli spółka nie podlega obowiązkowi rewizji zgodnie z ustawą o rachunkowości rocznej lub innymi przepisami prawnymi,
4. innych kwestii, które zgodnie z statutem spółki muszą być rozpatrzone przez zgromadzenie wspólników.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie odbywa się w sytuacjach, gdy konieczne jest podjęcie decyzji dotyczących firmy, które nie mogą czekać do kolejnego zwykłego zgromadzenia wspólników. Może to na przykład dotyczyć zmiany w zarządzie lub konieczności wprowadzenia modyfikacji do statutu.

Istnieją pewne warunki dotyczące przeprowadzenia walnego zgromadzenia. Zwykłe walne zgromadzenie musi zawsze odbyć się w odpowiednim terminie, aby zatwierdzone sprawozdanie roczne mogło być przedstawione Duńskiemu Urzędowi ds. Przedsiębiorstw przed upływem określonego terminu przewidzianego w ustawie o rachunkowości rocznej. Konieczne jest sporządzenie protokołu z walnego zgromadzenia, który należy przesłać do Duńskiego Urzędu ds. Biznesu jako dowód zatwierdzenia raportu rocznego na zgromadzeniu.

Protokół z posiedzenia walnego zgromadzenia powinien zawierać:
– wstęp – powinno być jasno określone, dla jakiego rodzaju spółki podjęto decyzję, oraz należy podać nazwę spółki i numer identyfikacji podatkowej (CVR),
– informację o przewodniczącym zgromadzenia, który podpisuje protokół jako osoba odpowiedzialna za jego poprawność,
– sprawozdanie zarządu lub rady nadzorczej oraz informację, czy sprawozdanie roczne zostało zatwierdzone na walnym zgromadzeniu,
– wskazanie propozycji i decyzji podjętych na zgromadzeniu,
– datę, kiedy podjęto opisane w protokole decyzje,
– podpis przewodniczącego.

W walnym zgromadzeniu duńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą uczestniczyć wszyscy właściciele kapitału. Mogą oni również zdecydować, czy chcą osobiście pojawić się na spotkaniu, czy też wolą udzielić pełnomocnictwa innej osobie, która może reprezentować ich interesy. Dodatkowo, na zgromadzeniu może pojawić się również rewident spółki. Właściciel kapitału ma prawo zabrać ze sobą zewnętrznego doradcę. Zarząd lub rada nadzorcza mogą również zaprosić inne osoby do obserwowania zgromadzenia, chyba że jest to sprzeczne z ustaleniami statutu spółki.