Ustawa o rachunkowości a ApS

Duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) ma obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości. Ustawa ta określa ogólne wymagania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujące procedury rejestracji dokumentów i przechowywania dokumentacji księgowej. Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich firm w Danii, które nie podlegają kontroli rządowej lub lokalnych władz. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować żądaniami dodatkowych informacji ze strony organów publicznych lub zastrzeżeniami w corocznym sprawozdaniu finansowym firmy.

29. Ustawa o rachunkowości a ApS.jpg

Ogólne zasady ustawy o rachunkowości stawiają pewne wymagania w zakresie prowadzenia ksiąg. Istotne jest, aby dokumentacja księgowa nie ulegała zniszczeniu ani nie była usuwana, oraz aby rejestracja i dokumentacja przebiegały jak najszybciej. Wszelkie wpisy księgowe muszą być poparte odpowiednimi załącznikami. Jeśli operacje księgowe są wykonywane w innej walucie niż korona duńska, konieczne jest określenie odpowiedniego kursu wymiany. Można przyjąć kurs średni lub ten obowiązujący w dniu transakcji. Ustawa o rachunkowości ustala także wytyczne odnośnie do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, które różnią się w zależności od klasyfikacji księgowej przedsiębiorstwa.

Nowa ustawa o rachunkowości, obowiązująca od początku 2024 roku, nakłada obowiązek prowadzenia księgowości w formie cyfrowej. Oznacza to, że wszystkie firmy będą musiały korzystać z cyfrowych systemów księgowych, które spełniają określone wymogi prawa. Wszystkie dokumenty księgowe powinny zawierać podstawowe informacje, takie jak data wystawienia, kwota, opis produktu/usługi, nadawca i odbiorca (wraz z ich danymi osobowymi i numerem identyfikacyjnym), informacje dotyczące kwoty podatku VAT oraz szczegóły płatności, a wszystkie te dane muszą być przechowywane w formie cyfrowej.

Nowe przepisy dotyczące księgowości cyfrowej będą wprowadzane stopniowo, w zależności od klasyfikacji działalności gospodarczej:
– 1 stycznia 2024 roku: publikacja przez Duński Urząd ds. Biznesu przeglądu zarejestrowanych systemów księgowych.
– 1 lipca 2024 roku: Spółki z klasyfikacji księgowej B, C i D będą zobowiązane do spełnienia nowych wymogów i prowadzenia księgowości w formie cyfrowej.
– Szacowany rok 2026: Firmy z klasyfikacji księgowej A, które osiągną roczny obrót netto przekraczający 300 000 DKK przez dwa lata z rzędu, będą musiały prowadzić księgowość za pośrednictwem cyfrowego systemu księgowego.