Statut spółki ApS

Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) jest nieodzownym dokumentem, który określa ramy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Stanowi on zbiór zasad i regulacji, które mają zastosowanie w funkcjonowaniu firmy. Chociaż statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwykle ma dość standardową formę, to jednak istnieje możliwość wprowadzenia w nim indywidualnych zapisów, które będą miały zastosowanie jedynie do konkretnej spółki. Istnieje jednakże wymóg, aby te zapisy były ściśle związane z działalnością spółki i miały dla niej istotne znaczenie.

Statut spółki ApS

Statut jest dokumentem wiążącym dla wszystkich właścicieli spółki i jednocześnie podlega on publicznej wiadomości.

Minimalne wymagania dotyczące treści statutu obejmują:
– nazwę i ewentualne dodatkowe nazwy spółki,
– cel działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego (który musi wynosić co najmniej 40 000 koron),
– liczbę udziałów kapitałowych lub ich wartość nominalną (wartość jednostkową),
– strukturę zarządzania spółką, w tym informacje dotyczące istnienia zarządu lub dyrekcji,
– procedury zwoływania zgromadzenia wspólników,
– okres obrotowy spółki.

Ponadto zawsze warto rozważyć, czy w statucie należy uwzględnić także inne kluczowe kwestie, takie jak na przykład zasady reprezentacji spółki.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0