Sprzedaż udziałów ApS

Tak samo jak w przypadku innych aktywów, udziały w ApS można swobodnie sprzedawać. Oznacza to, że można przenosić własność udziału z jednego właściciela na drugiego, bez większych ograniczeń. Właścicielem może być zarówno osoba fizyczna, jak i firma.

27. Sprzedaż udziałów Aps.jpg

Jeśli jesteś współwłaścicielem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) i chcesz przekazać lub sprzedać swoje udziały, musisz sporządzić umowę przekazania udziałów, nazywaną również umową o przekazaniu udziałów. W takiej umowie określa się, kto jest sprzedającym, a kto nabywcą, oraz jaką część udziałów sprzedajesz. Umowa przekazania udziałów stanowi zatem Twoje zabezpieczenie i dokumentuje fakty przeniesienia, oraz określa warunki tego procesu. Jest to niezbędne zarówno w relacji między kupującym a sprzedającym, jak również może mieć znaczenie w kontekście podatkowym oraz dla innych wspólników firmy.

Istnieje kilka sposobów, na które można dokonać sprzedaży udziałów spółki ApS:

1. Wewnętrznie między współwłaścicielami z prawem pierwokupu – Jeśli w umowie spółki ustalono prawo pierwokupu, obecni współwłaściciele mają pierwszeństwo w zakupie udziałów. Cena udziałów jest zazwyczaj ustalana przez biegłego rewidenta.

2. Sprzedaż osobom spoza firmy – Ceny udziałów mogą być ustalane dowolnie. Sprzedaż może odbywać się poprzez złożenie oferty osobom trzecim. W takiej sytuacji cena jest często wynegocjowana lub ustalana na podstawie rynkowych trendów cenowych.

3. Sprzedaż bliskiemu członkowi rodziny – W takim przypadku transakcja musi odbyć się na podstawie faktycznej wartości udziałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i oceną wartości przez biegłego rewidenta.

Udziały w ApS są zasadniczo przenoszone w taki sam sposób jak każdy inny składnik aktywów, dlatego istotne jest, aby kupujący i sprzedający uzgodnili liczbę przenoszonych udziałów, termin przeniesienia oraz cenę nabycia udziałów. Warunki te mogą być pisane w umowie przekazania. Inne przykłady warunków, które mogą być związane z przeniesieniem udziałów, to zmiana w zarządzie spółki, sporządzenie umowy własności, płatność ceny zakupu przez finansowanie/dług sprzedającego, zakaz konkurencji oraz klauzula ochronna dla sprzedającego.