Sprawozdania roczne a biegły rewident w Danii

W Danii właściciel spółki ma prawo wyrejestrować audyt po założeniu firmy, wpisując odpowiednią informację do dokumentu założycielskiego (at fravælge revisionspligt). W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ApS oraz IVS należy spełnić dwa z trzech wymaganych zaleceń, by ich audyt nie był obowiązkowy:

1. Średnia liczba pracowników zatrudnionych w spółce w danym roku obrotowym w pełnym wymiarze godzin powinna wynosić 12.
2. Suma bilansowa (suma długów bądź aktywów) powinna wynosić maksymalnie 4 mln koron duńskich.
3. Obrót netto nie może wynieść więcej niż 8 mln koron duńskich rocznie bez VAT.

Spółki holdingowe posiadają kontrolną ilość udziałów w innych spółkach (zazwyczaj 20% własności). W przypadku tej formy prawnej duńskiej działalności gospodarczej, aby uniknąć audytu, również należy spełnić takie warunki, jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak (obroty w wysokości 8 mln koron duńskich, 12 pełnoetatowych pracowników, saldo w wysokości 4 mln koron duńskich) należy połączyć wartości, czyli zsumować zatrudnionych pracowników, obroty oraz saldo, wszystkich spółek, w których posiada się udziały.

W przypadku, gdy spółka z o.o. została założona wiele lat temu z corocznym audytem, można go wyrejestrować podczas corocznego zgromadzenia wspólników, ustalając, że od następnego roku audyt spółki nie będzie konieczny. Aby wyrejestrować audyt spółki, trzeba podczas zgromadzenia wspólników:

• zapisać odpowiednią informację w protokole,
• uzgodnić zmianę statutu, usuwając z niego wszystko, co dotyczy badania,
• na koniec roku, podczas wypełniania rocznego sprawozdania z działalności spółki, należy zaznaczyć, że zatwierdzone zostały warunki niepoddania się audytu.

Natomiast w przypadku duńskiej jednoosobowej działalności gospodarczej od 2006 roku nie ma konieczności przeprowadzania audytu.