SPRAWOZDANIA ROCZNE A BIEGŁY REWIDENT W DANII

W Danii właściciel spółki ma prawo wyrejestrować audyt po założeniu firmy, wpisując odpowiednią informację do dokumentu założycielskiego (atfravælgerevisionspligt).

Sprawozd. rocz. - audyt nieobow.

Spółki holdingowe posiadają znaczący udział w innych spółkach (zwykle 20% udziałów). W przypadku działalności gospodarczej w Danii, aby uniknąć przeprowadzania audytów, wymagane są takie same warunki jak dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, ale należy zsumować wartości (tj. łączną liczbę pracowników, obroty oraz saldo) wszystkich spółek, w których posiada się udziały (przy czym wymagane są obroty w wysokości 8 milionów koron duńskich, 12 pełnoetatowych pracowników oraz saldo w wysokości 4 milionów koron duńskich).

W przypadku, gdy spółka z o.o. została założona wiele lat temu z corocznym audytem, można go wyrejestrować podczas corocznego zgromadzenia wspólników, ustalając, że od następnego roku audyt spółki nie będzie konieczny. Aby wyrejestrować audyt spółki, trzeba podczas zgromadzenia wspólników:

  • Należy zapisać odpowiednią informację w protokole, aby wyrazić zgodę na niepoddanie się audytowi.
  • Należy uzgodnić zmianę statutu spółki, aby usunąć z niego wszystkie postanowienia dotyczące badania.
  • Podczas wypełniania rocznego sprawozdania z działalności spółki na koniec roku, należy zaznaczyć, że zatwierdzone zostały warunki niepoddania się audytowi.

W przypadku duńskiej jednoosobowej działalności gospodarczej, od roku 2006, nie jest wymagane przeprowadzanie audytów.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0