Reprezentacja VAT w Danii

Reprezentacja VAT w Danii

Jeśli Twoja firma działa poza UE, ale prowadzi sprzedaż towarów lub usług w Danii, obowiązkowe jest wyznaczenie przedstawiciela podatkowego. Przedstawiciel ten będzie nadzorował sprawy związane z podatkiem VAT w Danii i przejmie wspólną odpowiedzialność za duńskie zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Konieczność posiadania przedstawiciela podatkowego zależy od lokalizacji geograficznej firmy.

W przypadkach, gdy firma jest zobowiązana do rejestracji do celów podatku VAT w innym kraju ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą, wyznaczenie lokalnego przedstawiciela podatkowego może okazać się konieczne.

Zazwyczaj przedstawiciel podatkowy ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania firmy z tytułu podatku VAT. Kilka krajów europejskich nakazuje wyznaczenie lokalnego przedstawiciela do reprezentowania spółek spoza UE, które mają obowiązek rejestracji VAT.

Czym jest przedstawicielstwo podatkowe?

Przedstawicielstwo podatkowe to usługa, w ramach której jedna firma działa w imieniu innej, która chce importować swoje produkty do Unii Europejskiej. Dzięki przedstawicielstwu podatkowemu możemy pomóc Twojej firmie w ustanowieniu konkurencyjnej obecności w Unii Europejskiej.

Podatek od wartości dodanej (VAT) jest specyficznym podatkiem stosowanym w Unii Europejskiej. Przepisy UE wymagają, aby firmy miały wyznaczoną obecność w UE w celu obsługi procedur VAT w urzędzie celnym.

Reprezentacja podatkowa obejmuje zarządzanie deklaracjami VAT i przekazywanie wymaganych kwot VAT władzom, a także składanie niezbędnych europejskich deklaracji sprzedaży Intrastat, jeśli ma to zastosowanie.

Istnieją dwa główne rodzaje przedstawicielstwa podatkowego: Ogólne i Ograniczone.

Ograniczona reprezentacja podatkowa ułatwia import towarów do UE bez natychmiastowej zapłaty podatku VAT od importu, zapewniając znaczną przewagę płynności. Przedstawicielstwo fiskalne z ograniczonym upoważnieniem ogranicza się do działania w imieniu spółki niebędącej rezydentem wyłącznie w celu importu towarów i czerpania późniejszych korzyści z tych towarów. Dzięki ograniczonemu przedstawicielstwu podatkowemu możemy służyć jako agenci podatkowi dla firm zajmujących się importem towarów do UE.

Zakres uprawnień ograniczonego przedstawiciela podatkowego jest ograniczony do reprezentowania spółki niebędącej rezydentem wyłącznie w zakresie importu towarów bez zapłaty podatku VAT i późniejszej dostawy tych towarów. Ten rodzaj reprezentacji jest korzystny dla różnych rodzajów działalności, od frachtu morskiego po fracht lotniczy. Co więcej, ograniczona reprezentacja podatkowa wiąże się z pojedynczą licencją, która pozwala na łatwe dodawanie nowych klientów do istniejącej licencji.

Korzyści z reprezentacji podatkowej

Reprezentacja podatkowa oferuje więcej korzyści niż tylko rejestrację zagranicznego dostawcy. Obejmuje to przede wszystkim zmniejszenie obciążenia związanego z obsługą podatku VAT podczas importu i zmniejszenie kosztów administracyjnych dla zagranicznego dostawcy. Przedstawiciel fiskalny służy jako pełnomocnik zagranicznego dostawcy, gwarantując zachowanie jego praw i obowiązków. Dodatkowo, przedstawiciel przejmuje odpowiedzialność i częściowe rozliczenie podatku VAT związanego z przepływem towarów. Zaangażowanie przedstawiciela fiskalnego może skutkować obniżeniem kosztów i szybszą dostawą do europejskich klientów, a także wieloma innymi korzyściami.

Główne zalety przedstawicielstwa podatkowego to:

 • Zmniejszenie obciążenia związanego z obsługą podatku VAT podczas importu i redukcji
 • Przedstawiciel fiskalny działa w imieniu zagranicznego dostawcy
 • Przedstawiciel przejmuje odpowiedzialność i częściową odpowiedzialność za podatek VAT
 • Może skutkować obniżeniem kosztów i szybszą dostawą do europejskich klientów

Nawet jako firma zagraniczna możesz skorzystać z mechanizmu odwrotnego obciążenia przy imporcie, wyznaczając przedstawiciela podatkowego. Zagraniczna spółka pozostaje jednak odpowiedzialna za własne obowiązki podatkowe. Wyznaczając przedstawiciela podatkowego, możesz pociągnąć go do odpowiedzialności za wypełnienie tych obowiązków w Twoim imieniu.

Kiedy wymagana jest rejestracja VAT w Danii?

Ze względu na harmonizację przepisów dotyczących podatku VAT w Unii Europejskiej, kryteria rejestracji VAT w Danii ściśle przypominają te obowiązujące w innych państwach członkowskich. Rejestracja dla celów podatku VAT w Danii jest konieczna w następujących okolicznościach:

 • Import towarów przez Danię do innych krajów UE.
 • Zaangażowanie w sprzedaż i zakup towarów w Danii lub sprzedaż z Danii do innych krajów.
 • Świadczenie usług podlegających VAT.
 • Przechowywanie towarów w Danii.
 • Organizowanie wydarzeń na żywo.
 • Otrzymywanie usług na zasadzie odwrotnego obciążenia, gdy firma nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT.

Dodatkowo, rejestracja VAT w Danii jest obowiązkowa dla zagranicznych firm prowadzących transakcje Business-to-Consumer (B2C), które przekraczają próg sprzedaży wewnątrzwspólnotowej i nie rozliczają podatku VAT w ramach systemu VAT One-Stop Shop (OSS).

Zagraniczni przedsiębiorcy mogą zakończyć proces rejestracji VAT w Danii, wypełniając formularz na stronie virk.dk. Po pomyślnej rejestracji przedsiębiorcy otrzymają duński numer VAT, znany jako DK-nummer, na podany adres korespondencyjny. Jeśli firma działa poza Danią i oferuje towary lub usługi podlegające opodatkowaniu w kraju, może być konieczne uzyskanie rejestracji VAT nierezydenta. Wymóg ten jest zgodny z dyrektywą UE w sprawie podatku VAT, która nakłada na zagraniczne firmy obowiązek rejestracji do celów podatku VAT w określonych okolicznościach w celu zgłaszania transakcji podlegających opodatkowaniu i deklarowania obowiązujących opłat VAT.

Kto nie jest zobowiązany do rejestracji VAT w Danii?
Firmy, których przychody w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyły 50 000 DKK, nie są zobowiązane do rejestracji VAT w Danii, choć mają taką możliwość.

Z drugiej strony, jeśli przychody przekraczają 50 000 DKK, a firma nie jest jeszcze zarejestrowana jako podatnik VAT, musi zarejestrować się przy najbliższej okazji. Co więcej, firmy przewidujące takie przychody powinny zarejestrować się jako podatnicy VAT nie później niż 8 dni przed rozpoczęciem działalności.

Wyznaczanie przedstawiciela podatkowego

Zagraniczna firma angażująca się w transakcje w Danii, które podlegają duńskiemu podatkowi VAT, może być zmuszona do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego. Przedstawiciel podatkowy znajduje się w Danii i będzie zajmował się obowiązkami firmy w zakresie podatku VAT z duńskimi organami podatkowymi w jej imieniu. Obejmuje to składanie deklaracji VAT, przekazywanie płatności VAT, ubieganie się o zwrot podatku VAT i przeprowadzanie audytów podatkowych.

Wyznaczenie przedstawiciela podatkowego jest obowiązkowe. Obowiązek ten obejmuje wszystkie spółki spoza Unii Europejskiej zaangażowane w transakcje podlegające opodatkowaniu w Danii, w tym:

 • Import towarów z krajów spoza UE do Danii
 • eksport towarów z Danii do krajów spoza UE
 • Zakup towarów dostarczanych w Danii z państw członkowskich UE
 • Dostawy towarów między przedsiębiorstwami (B2B) z Danii do państw członkowskich UE
 • Dostawy towarów i usług między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C) na rzecz osób fizycznych w Danii, w tym za pośrednictwem Marketplaces.

Niewyznaczenie agenta podatkowego pociąga za sobą surowe kary ze strony duńskiego organu podatkowego i sprawia, że firmy nie kwalifikują się do zwrotu podatku VAT.

Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że europejscy partnerzy (dostawcy, dostawcy, klienci, platformy handlowe itp.) konsekwentnie odmawiają współpracy z firmami spoza Europy, które nie wyznaczyły przedstawiciela podatkowego, uznając to za zbyt ryzykowne dla ich działalności.

Dlaczego warto wybrać przedstawiciela podatkowego?

Firmy spoza Europy nie mogą bezpośrednio zarejestrować się do VAT w Danii. Zamiast tego muszą skorzystać z usług przedstawiciela VAT. Przedstawiciel ten, zazwyczaj lokalna firma, działa w Twoim imieniu z lokalnymi organami VAT. Są oni odpowiedzialni za zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami w zakresie podatku VAT, nawet tymi, o których nie wiedzieli. W związku z tym mogą oni zażądać od Ciebie depozytu (np. gwarancji bankowej) przed wyrażeniem zgody na reprezentowanie Cię.

Poza spełnieniem wymogu prawnego, reprezentacja podatkowa stanowi prostą i opłacalną alternatywę dla ustanowienia fizycznej obecności poprzez utworzenie oddziału lub spółki zależnej.

Rzeczywiście, reprezentacja podatkowa umożliwia zagranicznym firmom dostęp do duńskiego rynku bez ponoszenia wydatków i zawiłości związanych z fizycznym ustanowieniem, co pociąga za sobą ustanowienie struktury korporacyjnej i zarządzanie oddzielnymi procedurami księgowymi.

W szczególności zagraniczna spółka, która wyznaczyła przedstawiciela podatkowego w Danii, nie będzie podlegać podatkowi od osób prawnych w Danii.

Cała operacja jest zarządzana zdalnie z zagranicy za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, który zajmuje się wszystkimi obowiązkami związanymi z podatkiem VAT zleconymi przez duńskie organy podatkowe:

 • uzyskanie numeru VAT,
 • składanie okresowych deklaracji i płatności VAT,

Spółki europejskie nie mają obowiązku wyznaczania przedstawiciela ds. podatku VAT. Niemniej jednak mogą one zdecydować się na wyznaczenie agenta, który zajmie się formalnościami podatkowymi z lokalnymi organami podatkowymi w ich imieniu, upraszczając w ten sposób ich interakcje. W takich przypadkach nie ma potrzeby przedstawiania gwarancji bankowej. Spółka zachowuje jednak pełną odpowiedzialność za regulowanie swoich zobowiązań z tytułu podatku VAT.

Jakie usługi wchodzą w zakres przedstawicielstwa podatkowego?

Usługi przedstawicielstwa podatkowego obejmują:

 • Zagwarantowanie „zgodności z VAT” z krajowymi przepisami podatkowymi
 • Zapewnienie przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących fakturowania, obsługi podatku VAT, protokołów księgowych oraz raportowania i płatności podatku VAT
 • Zarządzanie zapytaniami i kontrolami podatkowymi prowadzonymi przez lokalne organy VAT.

Delegowanie obowiązków związanych z podatkiem VAT w Danii na przedstawiciela podatkowego

Przekazanie obowiązków związanych z podatkiem VAT przedstawicielowi podatkowemu w Danii ma zasadnicze znaczenie dla zabezpieczenia działalności, zmniejszenia obciążenia administracyjnego firmy i skutecznego zarządzania ryzykiem podatkowym w Danii. Przepisy regulujące wewnątrzwspólnotowy i duński podatek VAT są skomplikowane i podlegają częstym zmianom. Wymogi dotyczące deklaracji są powtarzalne i różnią się częstotliwością. Kary za nieprzestrzeganie przepisów lub opóźnienia, a także nieścisłości w ocenie przepływów pieniężnych, mogą szybko stać się obciążeniem finansowym.

Unikaj podejmowania niepotrzebnego ryzyka i doświadczania niepotrzebnego stresu: powierz zarządzanie swoimi obowiązkami w zakresie podatku VAT ekspertom.

Które spółki wymagają przedstawicielstwa podatkowego w Danii?

Spółki z siedzibą w UE, a także w Norwegii, Grenlandii, na Wyspach Owczych i Islandii, mają możliwość zarejestrowania się bezpośrednio w odpowiednich lokalnych organach VAT. Nie są one zobowiązane do angażowania lokalnego przedstawiciela podatkowego, ale firmy niebędące rezydentami mogą zdecydować się na delegowanie czasochłonnego i czasami złożonego zadania lokalnemu przedstawicielowi. Zapewnimy adres dla danej firmy w naszej lokalizacji, zajmiemy się wszystkimi formalnościami w języku duńskim i będziemy zarządzać całą komunikacją z lokalnymi władzami. Warto zauważyć, że koszt tej usługi jest niższy dla firm z siedzibą w UE, ponieważ nie będą one podlegać wspólnej odpowiedzialności.

Firmy spoza UE muszą wyznaczyć przedstawiciela podatkowego w Danii. Ponieważ przedstawiciel ponosi wspólną odpowiedzialność z firmą niebędącą rezydentem, klient może być zobowiązany do ustanowienia gwarancji bankowej lub depozytu zabezpieczającego na rzecz przedstawiciela.

Istotne jest, aby wszystkie spółki działające w Danii oceniły swoje obowiązki w zakresie zgodności i zarejestrowały się odpowiednio przed rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji podlegających opodatkowaniu, jeśli to konieczne.

Każda firma angażująca się w transakcje podlegające opodatkowaniu w Danii musi zarejestrować się jako podatnik VAT w kraju, zgłaszać transakcje podlegające opodatkowaniu i odprowadzać podatek VAT. Spółki w Unii Europejskiej mają możliwość zarządzania tymi procedurami niezależnie lub za pośrednictwem agenta podatkowego. Jednakże spółki zlokalizowane poza Unią Europejską muszą korzystać z usług przedstawiciela podatkowego w celu wypełnienia obowiązków administracyjnych.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0