Raport roczny ApS

Każda duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) ma obowiązek corocznego składania raportu finansowego, wraz z dołączonymi odpowiednimi dokumentami. Odpowiedzialność za przygotowanie i złożenie raportu spoczywa na zarządzie, zwanym także dyrekcją spółki.

Raport roczny ApS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega ustawie o sprawozdawczości finansowej, która dzieli przedsiębiorstwa na różne klasy. Ten podział decyduje o tym, jakie wymogi są stawiane przed ApS w kontekście składania raportu rocznego. Zasadniczo ApS zalicza się do klasy B, co oznacza, że jej raport roczny powinien zawierać:
– sprawozdanie zarządu (jeśli zarząd ma więcej niż jednego członka),
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– opinię zarządu,
– praktyki księgowe.

Klasa sprawozdawcza B jest podzielona na dwie kategorie: klasę sprawozdawczą B oraz klasę sprawozdawczą B dla mikroprzedsiębiorstw. Obie kategorie muszą spełniać niemalże te same wymagania co do raportu rocznego/sprawozdania finansowego, jednak mikroprzedsiębiorstwa są zwolnione z obowiązku przesyłania praktyk księgowych, które pozostałe przedsiębiorstwa z klasy B muszą wykazać.

Jeśli możesz odpowiedzieć twierdząco na trzy poniższe punkty, Twoja spółka ApS należy do klasy B dla mikroprzedsiębiorstw:

1. Moja spółka ApS miała w ostatnich dwóch latach obrotowych:
– bilans na poziomie maksymalnie 2,7 miliona koron,
– obroty netto na poziomie maksymalnie 5,4 miliona koron.
2. Moja spółka ApS miała w ostatnim roku obrotowym:
– maksymalnie 10 pełnoetatowych pracowników.

Termin składania raportów rocznych wraz z odpowiadającymi im sprawozdaniami finansowymi dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to najpóźniej sześć miesięcy po ostatnim dniu roku obrotowego spółki ApS. Oznacza to, że raport roczny należy zgłosić najpóźniej do 30 czerwca, jeśli rok obrotowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada kalendarzowemu roku od 1 stycznia do 31 grudnia. Raport roczny należy zgłosić na stronie internetowej Virk.dk, w sekcji „Regnskab-basis”.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0