PRZEKSZTAŁCENIE DUŃSKIEJ FIRMY JEDNOOSOBOWEJ NA APS

Właściciel jednoosobowej firmy w Danii, który chce zmniejszyć swoją odpowiedzialność, poprzez przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS), powinien dokładnie zastanowić się nad korzyściami i wadami prowadzenia tego typu przedsiębiorstwa.

Przekszt. jdg w aps - 2 spos

Pierwsza opcja polega na konwersji podlegającej opodatkowaniu i jest opłacalna dla przedsiębiorców, których firma ma małą bądź zerową wartość, ponieważ podatek od sprzedaży jednoosobowej działalności na rzecz ApS będzie bardzo niski lub zerowy. Koszt tej konwersji jest niski i bardziej opłacalny dla właścicieli jednoosobowej działalności gospodarczej.

Druga opcja to konwersja „wolna od podatku”, która jest odpowiednia dla przedsiębiorców, którzy mają duże wartości w swojej firmie. Konwersja ta jest traktowana jak sprzedaż jednoosobowej firmy nowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że zysk z jej sprzedaży ApS będzie znaczny. W przypadku tej konwersji potrzebny jest audytor, który oszacuje wartość jednoosobowej działalności gospodarczej, a następnie zarejestruje ApS. Koszt audytu wynosi od 5 do 20 tys. koron duńskich plus VAT. W przypadku tej konwersji przyszłe zobowiązania podatkowe zostaną odliczone od zysku pochodzącego ze sprzedaży jednoosobowej działalności ApS, biorąc pod uwagę wartość działalności oszacowaną przez audytora.

Aby dokonać konwersji, ważne jest oszacowanie wartości firmy, biorąc pod uwagę różnicę między aktywami a pasywami. Wartość przedsiębiorstwa jest zazwyczaj wyceniana na zero w bilansie, ponieważ baza klientów nie jest ujęta jako aktywo. Przed dokonaniem konwersji należy oszacować wartość bazy klientów jednoosobowej działalności gospodarczej, a różnicę między istniejącą wartością a bieżącą wartością bazy klientów należy uwzględnić przy oszacowaniu wartości firmy. Konwersja „wolna od podatku” obowiązuje w Danii od 1 stycznia bieżącego roku i można jej dokonać 6 miesięcy wstecz, czyli konwersja dokonana między 1 stycznia a 30 czerwca danego roku będzie obowiązywać wstecz od 1 stycznia tegoż roku.

Przekszt. jdg w aps - udok wart.

Jeśli przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z już istniejącej i najczęściej stosowanej metody wyceny w swojej branży, która pozwala na oszacowanie wartości jego działalności oraz bazy klientów, może z niej skorzystać. Jednak powinien upewnić się, że wszystko jest dokładnie udokumentowane, ponieważ nie zawsze w niektórych zawodach, takich jak prawnicy, lekarze lub audytorzy, istnieją odpowiednie metody wyceny.

Jeśli duński przedsiębiorca chce oszacować wartość bazy klientów swojej firmy, może skorzystać z wytycznych wydanych przez urząd podatkowy. Po oszacowaniu wartości działalności przez urząd, należy dodać ją do pozostałych aktywów i pasywów, a następnie uzyskać wyliczoną wartość swojego przedsiębiorstwa.

Jednakże, jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z własnej metody wyceny wartości bazy klientów swojej działalności, musi pamiętać, że jego wyliczenia mogą różnić się od wytycznych urzędu podatkowego. W takim przypadku, przedsiębiorca może w przyszłości musieć zapłacić podatek od wartości działalności, którą urząd podatkowy oszacował, a nie jego własnej wyceny. Wyjściem z tej sytuacji może być złożenie wniosku do urzędu podatkowego o zaakceptowanie własnej wyceny przed jej przeliczeniem.

Aby obliczyć wartość swojej działalności gospodarczej, przedsiębiorca może skorzystać z wytycznych urzędu podatkowego. Musi jednak wziąć pod uwagę zysk firmy z ostatnich trzech lat przed odsetkami i opodatkowaniem. W przypadku, gdy obliczenia wykonuje się w 2021 roku, zysk przed odsetkami i opodatkowaniem z 2020, 2019 przed odsetkami i 2018 roku należy wziąć pod uwagę. Następnie trzeba uregulować zysk w każdym roku, usuwając amortyzację na wcześniej nabytym majątku, kwoty nadzwyczajne, takie jak jednorazowe straty, a także wynagrodzenie współpracownika, które nie zostało wzięte pod uwagę jako koszt w zysku.

Po otrzymaniu wyniku, czyli zysku regulowanego dla każdego roku, należy obliczyć średni zysk z tych 3 regulowanych zysków. Rok 2020 jest bardziej istotny niż lata wcześniejsze i mnoży się lata przez indywidualny czynnik, a następnie dzieli przez 6 (regulowany zysk w 2020 razy 3, regulowany zysk 2019 razy 2, regulowany zysk w 2018 razy 1). Suma jest następnie dzielona przez 6, co daje średni zysk za jeden rok. Na przykład, jeśli zysk rośnie z roku na rok od 2018 do 2019 i 2020, do wyniku należy dodać 50% wzrostu zysku od 2018 do 2020, po czym trzeba potrącić pensję dla właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, która wynosi 50% pozostałego wyniku (nie mniej niż 250 tys. Koron duńskich i nie więcej niż 1 mln koron duńskich).

Od pozostałego wyniku należy odjąć 3% wartości aktywów, nie biorąc pod uwagę zakupionej w przeszłości wartości działalności. Następnie należy ustawić okres życia klienta na 7 lat i pomnożyć pozostały wynik przez współczynnik 2,83, co da przybliżoną wartość działalności gospodarczej.

Jeśli wartość działalności gospodarczej zostanie oszacowana na minus bądź 0, przedsiębiorca i tak musi zastosować rzeczywistą cenę działalności, którą wykorzystałby w momencie odsprzedania przedsiębiorstwa niespokrewnionej osobie.

Warto wiedzieć, że istnieją dwa sposoby obliczania zysku w firmie: na podstawie przepisów podatkowych oraz na podstawie zasad rachunkowości. Właściciel duńskiej firmy powinien wziąć pod uwagę oba sposoby, ale szczególnie zwrócić uwagę na zysk obliczony na podstawie zasad rachunkowości. Jeśli jego działalność sporządza roczny raport oparty wyłącznie na przepisach podatkowych, może skorzystać z pierwszego sposobu obliczenia zysku.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0