Przekształcenie duńskiej firmy jednoosobowej na ApS

Właściciel jednoosobowej firmy w Danii, który chce ograniczyć swoją odpowiedzialność, przekształcając ją na ApS, powinien przede wszystkim rozważyć wszystkie plusy i minusy prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W Danii można przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą na ApS na dwa sposoby:
1. Konwersja podlegająca opodatkowaniu.
2. Konwersja „wolna od podatku”.

Z pierwszej opcji, polegającej na konwersji podlegającej opodatkowaniu, przedsiębiorca może skorzystać w przypadku, gdy jego firma ma małą bądź zerową wartość, wtedy nawet jeśli sprzeda swoją jednoosobową działalność gospodarczą, to ApS nie będzie miała w wyniku tej sprzedaży zysku bądź zysk będzie niewielki, dlatego też podatek od sprzedaży jednoosobowej działalności na rzecz ApS też będzie bardzo niski bądź zerowy. Koszt konwersji podlegającej opodatkowaniu jest bardzo niski i bardziej opłacalny dla właścicieli duńskiej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Z drugiej opcji, polegającej na konwersji „wolnej od podatku”, przedsiębiorca może skorzystać w przypadku, gdy jego przedsiębiorstwo ma dużą wartość. Konwersja jednoosobowej firmy w ApS jest traktowana jak jej sprzedaż nowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dlatego też w przypadku, gdy wartość przedsiębiorstwa jednoosobowego jest znaczna, to zysk z jej sprzedaży ApS też będzie znaczny (zysk będzie pochodził zarówno ze sprzedaży klientów jednoosobowej firmy, których wartość należy wcześniej oszacować, jak i ze sprzedaży urządzeń, maszyn itp.). W przypadku konwersji „wolnej od podatku” jest potrzebny audytor, który wystawi potrzebne oświadczenie po oszacowaniu wartość jednoosobowej działalności gospodarczej, a następnie zarejestruje ApS. Przyszłe zobowiązanie podatkowe, po konwersji firmy, zostaną odliczone od zysku pochodzącego ze sprzedaży jednoosobowej działalności ApS, biorąc pod uwagę wartość działalności oszacowaną przez audytora (koszt audytowa wynosi od 5 do 20 tys. koron duńskich plus VAT). Wybierając tę opcję przedsiębiorca ma prawo odroczyć podatek do dnia sprzedaży udziałów w nowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
W Danii konwersja „wolna od podatku” zawsze obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku. Takiej konwersji można dokonać 6 miesięcy wstecz, czyli konwersja dokonana danego roku między 1 stycznia a 30 czerwca, będzie obowiązywać wstecz – od 1 stycznia tegoż roku.

Ważne, aby prze sprzedażą oszacować wartość firmy, biorąc pod uwagę różnicę między aktywami, czyli np. depozyty bankowe, maszyny, środki pieniężne i wyposażenie, a pasywami(wszelkie zobowiązania). Zazwyczaj wartość przedsiębiorstwa jest wyceniana w bilansie na zero, ponieważ, gdy jej właściciel zaczynał działalność, nie posiadał klientów, przez lata istnienia firmy budował jej wartość poprzez budowanie bazy klientów,która nie widnieje jako aktywa w bilansie. W przypadku, gdy wartość bazy klientów przedsiębiorstwa w bilansie równa jest 0, to przedsiębiorca będzie podlegał opodatkowaniu od całkowitej wartości bazy klientów przedsiębiorstwa, po przeliczeniu na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy patrzeć na różnicę między istniejącą wartością bazy klientów w bilansie a bieżącą wartością bazy klientów. Wartość bazy klientów jednoosobowej działalności gospodarczej powinno się oszacować przed konwersją na ApS.

Aby udokumentować wartość swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, można wybrać jedną z pięciu poniższych metod:
1. Wytyczne urzędu skarbowego.
2. Metoda wyceny w danej branży.
3. Własna metoda.
4. Profesjonalna wycena.
5. Oferta od niezwiązanego z przedsiębiorstwem kupca.

W przypadku, gdy przedsiębiorca może skorzystać z już istniejącej i najczęściej wykorzystywanej metody wyceny stosowanej w jego branży, która oszacuje wartość jego działalności wraz z wartością bazy klientów, to może z takiej metody skorzystać, tylko powinien upewnić się, że wszystko jest dokładnie udokumentowane, gdyż w przypadku takich zawodów jak prawnicy, lekarze czy audytorzy, nie zawsze istnieją odpowiednie metody wyceny.
Duński przedsiębiorca, który chce oszacować wartość bazy klientów swojej firmy, może skorzystać z zestawu wytycznych wydanych przez urząd podatkowy, po dodaniu oszacowanej przez urząd wartości działalności do pozostałych aktywów i pasywów otrzyma wyliczoną wartość swojego przedsiębiorstwa.
W przypadku, gdy przedsiębiorca chce skorzystać z własnego sposobu wyliczenia wartości bazy klientów swojej działalności, musi liczyć się z tym, że jego wyliczenia mogą różnić się od wytycznych urzędu podatkowego, a co za tym idzie, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek od wartości działalności, którą oszacował urząd podatkowy w późniejszym czasie. Wyjściem może być, przed przeliczeniem, złożenie wniosku do urzędu podatkowego o zaakceptowanie wyceny.

Przedsiębiorca, który chce do obliczenia wartości swojej działalności gospodarczej skorzystać z wytycznych urzędu podatkowego, musi wziąć pod uwagę zysk firmy z ostatnich trzech lat przed odsetkami i opodatkowaniem (Resultatførrenter). W przypadku, gdy obliczenia zostaną wykonane w 2021 roku, należy wziąć pod uwagę zysk przed odsetkami i opodatkowaniem w 2020, 2019 przed odsetkami i 2018 roku. Po czym trzeba uregulować zysk w każdym roku, usuwając zarówno amortyzację na wcześniej nabytym majątku, jak i kwoty nadzwyczajne, np. jednorazowe spore straty, jak również wynagrodzenie współpracownika, które nie było wzięte za koszt w zysku.
Po otrzymaniu wyniku, czyli zysku regulowanego dla każdego roku, należy obliczyć średni zysk z tych 3 regulowanych zysków, pamiętając, że rok 2020 jest bardziej istotny niż lata wcześniejsze, mnożąc lata przez indywidualny czynnik, a następnie podzielenie przez 6 (regulowany zysk w 2020 razy 3, regulowany zysk 2019 razy 2, regulowany zysk w 2018 razy 1). Następnie suma jest dzielona przez 6, co daje średni zysk za jeden rok. Na przykład: gdy zysk rósł z roku na rok od 2018 do 2019 i 2020, to do wyniku należy dodać 50% wzrostu zysku od 2018 do 2020, po czym trzeba potrącić pensję dla właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej, która wynosi 50% pozostałego wyniku (nie mniej niż 250 tys.Koron duńskich i nie więcej niż i 1 mln koron duńskich). Od pozostałego wyniku odjąć 3% wartości aktywów, nie biorąc pod uwagę zakupionej w przeszłości wartości działalności. Następnie należy ustawić okres życia klienta na 7 lat i pomnożyć pozostały wynik korzystając ze współczynnika 2,83, co da przybliżoną wartość działalności gospodarczej.
W przypadku, gdy wartość działalności gospodarczej zostanie oszacowana na minus bądź 0, przedsiębiorca i tak ma obowiązek zastosować rzeczywistą cenę działalności, którą wykorzystałby w momencie odsprzedania przedsiębiorstwa niespokrewnionej osobie.

Warto wiedzieć, że istnieje zarówno zysk obliczony na podstawie przepisów podatkowych, jak i zysk obliczony na podstawie zasad rachunkowości. Właściciel duńskiej firmy powinien wziąć pod uwagę ten drugi rodzaj zysku, czyli zysk obliczony na podstawie zasad rachunkowości, z pierwszego rodzaju może skorzystać w przypadku, gdy jego działalność sporządza roczny raport oparty wyłącznie na przepisach podatkowych.