Podania i odwołania w Danii

Podania i odwołania w Danii

Szukasz profesjonalnej pomocy w złożeniu podań i odwołań w Danii? Nasza firma oferuje kompleksową pomoc w procesie składania tych dokumentów do odpowiednich instytucji. Składanie podań i odwołań jest często nieodłączną częścią prowadzenia działalności biznesowej i życia codziennego w Danii. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz uzyskać kartę pobytu, zarejestrować się w urzędzie skarbowym, czy też złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej, warto wcześniej zapoznać się z informacjami na temat procedur, wymaganych dokumentów i terminów. Poniżej zawarliśmy wszystkie niezbędne informacje i wskazówki dotyczące tego, jak korzystać z systemu podań i odwołań w Danii.

Rodzaje podań i odwołań w Danii

W Danii istnieje wiele rodzajów podań, związanych z różnymi aspektami życia codziennego i działalnością. Niektóre z najczęściej występujących podań obejmują:

 • Podanie o kartę pobytu
 • Podanie o wydanie certyfikatu pobytu
 • Podanie o numer CPR
 • Podanie o kartę podatkową
 • Podanie o rejestrację oddziału firmy

W Danii pojawiają się też różne rodzaje odwołań, które mogą być składane w zależności od sytuacji i decyzji, z którymi się stykasz. Oto kilka przykładów:

 • Odwołanie od decyzji podatkowej
 • Odwołanie od decyzji administracyjnej
 • Odwołanie od decyzji dotyczącej pobytu
 • Odwołanie od decyzji sądowej
 • Odwołanie od decyzji ubezpieczeniowej

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w złożeniu podania o rejestrację pobytu, odwołania od decyzji administracyjnej, czy też składania dokumentów związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym, możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie.

Podanie o kartę pobytu

Jeśli przebywasz w Danii przez więcej niż 3 miesiące, musisz mieć kartę pobytu. Każda osoba przebywająca w Danii posiada tę kartę, która jest konieczna w kontakcie z duńskimi urzędami. Jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, potrzebujesz karty pobytu dopiero po upływie 6 miesięcy.

Jak złożyć wniosek:

 • Zarejestruj się w duńskim urzędzie stanu cywilnego (Folkeregistret) w lokalnym punkcie obsługi mieszkańców (Borgerservice) w twojej okolicy, lub
 • Możesz także zarejestrować się w urzędzie stanu cywilnego w jednym z Międzynarodowych Centrów Obsługi Cudzoziemców (ICS) w Danii (lifeindenmark.dk).

Podanie o wydanie certyfikatu pobytu

Aby potwierdzić nasze trwałe zamieszkanie w Danii, możemy poprosić władze gminy, w której mieszkamy, o wystawienie odpowiedniego zaświadczenia. Wniosek możemy złożyć online, a jego opłata wynosi 82 DKK. Jeśli nie mamy dostępu do Internetu, możemy skorzystać z usług gminy lub lokalnych bibliotek publicznych. Jeśli chcemy ubiegać się o podobne zaświadczenie dla osoby trzeciej, będziemy potrzebować pisemnej zgody od niej.

Aby otrzymać ten dokument, najpierw musisz złożyć wniosek w duńskim urzędzie regionalnym. Ważne jest jednak, abyś miał ten certyfikat przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Ponadto, do wniosku musisz dołączyć kilka istotnych załączników:

 • Plan finansowy na pierwszy rok budżetowy, sporządzony przez certyfikowanego duńskiego księgowego.
 • Umowę najmu lub akt notarialny zakupu nieruchomości, która będzie siedzibą twojej firmy.
 • Wniosek o zarejestrowanie firmy, który został wcześniej złożony w Agencji ds. Handlu i Przedsiębiorstw.

Na podstawie powyższych dokumentów organy państwowe Danii ocenią, czy Twoja działalność spełnia kryteria samozatrudnienia. Dlatego ważne jest, abyś dokładnie dopełnił wszystkich formalności.

Wniosek o zarejestrowanie pobytu w Danii można złożyć na trzy sposoby:

 1. Osobiście w Urzędzie Wojewódzkim w Danii.
 2. Droga pocztową lub elektroniczną.
 3. Poprzez reprezentację dyplomatyczną Danii w Polsce, czyli Ambasadę Królestwa Danii w Polsce, ul. Marszałkowska 142, Warszawa.

Najczęściej wymagane dokumenty to:

 • Wypełniony formularz wniosku
 • Ważny paszport lub dowód osobisty.
 • Jedna fotografia paszportowa.
 • Umowa o pracę.
 • Dokumentacja potwierdzająca posiadanie środków na sfinansowanie pobytu, np. wyciąg z rachunku bankowego zarejestrowanego na Twoje nazwisko, nie starszy niż 14 dni.
 • Dla członków rodziny pracownika: dokumentacja potwierdzająca związek pokrewieństwa, jak np. akt ślubu dla małżonka oraz akty urodzenia dla dzieci.

Podanie o numer CPR

Każda osoba przebywająca w Danii otrzymuje indywidualny numer CPR (od ang. Central Person Register – Centralny rejestr osób). Numer ten jest niezbędny do wszelkich kontaktów z duńskimi urzędami, zwłaszcza w kwestiach podatkowych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli planujemy przebywać w Danii przez więcej niż 6 miesięcy, musimy poinformować o tym odpowiedni urząd. Aby uzyskać numer CPR, konieczne jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania w Danii.

Gdzie złożyć wniosek?

Od 1 czerwca 2017 r. na terenie Kopenhagi obowiązuje składanie wniosków online po otrzymaniu pozwolenia na pobyt. Po złożeniu wniosku oczekujemy na powiadomienie z Międzynarodowego Centrum Cudzoziemców w Kopenhadze w sprawie przyznania nam numeru, do którego będziemy musieli osobiście się zgłosić.

Poza obszarem miasta stołecznego, możemy złożyć wnioski w lokalnych Centrach Cudzoziemców w Aalborgu, Aarhus i Odense.

Wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (CPR) należy złożyć tylko raz w życiu. Gdy przyjeżdżasz do Danii, zawsze korzystasz z tego samego numeru. Jeśli wcześniej pracowałeś lub mieszkałeś w Danii, powinieneś już posiadać numer identyfikacji podatkowej (CPR).

Podanie o kartę podatkową

Pracownicy spoza Danii, którzy rozpoczynają pracę w kraju, muszą aplikować o cyfrową kartę podatkową. Jest to niezbędne do prawidłowego opodatkowania danymi wynagrodzeniami. Osoby bez takiej karty będą zobowiązane do odprowadzenia podatku w wysokości 55% swojego wynagrodzenia.

Można otrzymać kartę podatkową i ewentualny numer identyfikacji podatkowej najwcześniej na miesiąc przed rozpoczęciem pracy w Danii.

Poprzez stronę internetową skat.dk/tastselv, możesz samodzielnie przygotować swoją kartę podatkową. Alternatywnie, możesz wypełnić cyfrowy formularz 04.063.

Jeśli spełniasz trzy następujące warunki, możesz samodzielnie stworzyć swoją kartę podatkową za pośrednictwem serwisu TastSelv:

 1. Posiadasz kartę ubezpieczenia zdrowotnego z numerem CPR i mieszkasz w Danii.
 2. Przed rozpoczęciem pracy byłeś zameldowany na terytorium Danii
 3. Posiadasz MitID lub kod TastSelv.

Aby skorzystać z formularza cyfrowego, musisz przygotować lub zrobić zdjęcia następujących dokumentów w formie pliku PDF:

 1. Umowa o pracę lub potwierdzenie zatrudnienia
 • Wszystkie strony umowy lub potwierdzenia zatrudnienia powinny być zawarte w jednym pliku.
 • Dokument musi być podpisany zarówno przez Ciebie, jak i Twojego pracodawcę.
 1. Paszport lub dowód osobisty
 • Zdjęcie strony z danymi z paszportu lub awersu i rewersu z dowodu osobistego.
 • Twój dokument tożsamości musi być wydany przez organ publiczny.
 • Na dokumencie muszą być widoczne: imię, nazwisko, data i rok urodzenia, płeć, obywatelstwo, miejsce urodzenia oraz data ważności dokumentu.
 • Zdjęcie lub kopia musi być wykonana w kolorze i czytelna, a cały dokument musi być widoczny.

Podanie o rejestrację oddziału firmy w Danii

Aby rozpocząć proces rejestracji oddziału zagranicznej firmy w Danii, należy oprócz zebrania wymienionych dokumentów, wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw. Wniosek o rejestrację oddziału zagranicznej firmy powinien zawierać:

 • Nazwę, formę prawną, adres siedziby firmy z zagranicy, numer KRS, zakres działalności, kapitał zakładowy oraz sprawozdanie finansowe za rok.
 • Nazwę, adres siedziby oraz przedmiot działalności oddziału, a także pełne dane osobowe osób upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu oddziału;
 • Załączone dokumenty:
 1. Oficjalne zaświadczenie potwierdzające legalne funkcjonowanie firmy zagranicznej
 2. Statut firmy zagranicznej
 3. Pełnomocnictwo udzielone notarialnie osobie pełniącej funkcję dyrektora oddziału.

Odwołania od decyzji podatkowej

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, każdy podatnik w Danii ma możliwość złożenia odwołania od decyzji podatkowej wydanej przez Duński Urząd Skarbowy (Skat). Warto zaznaczyć, że większość osób nie jest świadoma, że ma prawo do korekty podatkowej nawet do pięciu lat po zakończeniu roku podatkowego.

Termin składania odwołań lub korekt wynosi 3 lata i 4 miesiące wstecz od daty wydania decyzji. Jeśli chodzi o zwrot podatku z Danii, decyzja jest zazwyczaj wydawana natychmiast w przypadku rozliczeń elektronicznych lub w okresie do 3 miesięcy w przypadku rozliczeń papierowych. Odwołania i korekty dotyczące lat poprzednich zazwyczaj są rozpatrywane w ciągu 6 miesięcy, choć w wyjątkowych sytuacjach ten okres może się wydłużyć.

Odwołania od decyzji administracyjnej

Jeżeli nie jesteś zadowolony z decyzji podjętej przez organy administracyjne w Danii, masz możliwość złożenia odwołania w celu zmiany lub unieważnienia decyzji.

Odwołanie od decyzji administracyjnej ma na celu wyeliminowanie takich decyzji, które naruszają prawa i wolności jednostek. Odwołania od decyzji pierwszej instancji powinny być rozpatrywane w jednym postępowaniu i rozstrzygane jedną decyzją przez organ odwoławczy.

Odwołania od decyzji dotyczącej pobytu

Jeżeli twoje podanie o zarejestrowanie pobytu lub inna decyzja dotycząca twojego statusu pobytowego w Danii została odrzucona, masz możliwość złożenia odwołania w celu ponownego rozpatrzenia twojej sprawy.

Odwołania od decyzji sądowej

Jeśli nie jesteś zadowolony z decyzji sądu w Danii, masz prawo złożyć apelację do wyższego sądu w celu ponownego rozpatrzenia sprawy.

Odwołania od decyzji ubezpieczeniowej

Jeśli twoje ubezpieczenie zdrowotne lub inne ubezpieczenie zostało odrzucone lub unieważnione, masz możliwość złożenia odwołania w celu ponownego rozpatrzenia sprawy przez właściwe organy.

Podczas składania odwołania do ubezpieczyciela ważne jest zachowanie odpowiedniej formy. Należy podać swoje dane osobowe, jednak istotnym elementem będzie również numer sprawy nadany przez ubezpieczyciela. Wpisanie numeru sprawy lub szkody może znacznie przyspieszyć rejestrację odwołania i wpłynąć na jego szybkie rozpatrzenie.

Nasza oferta

Oferujemy kompleksową pomoc w wysyłaniu podań i odwołań w Danii, aby zapewnić Ci skuteczne załatwienie sprawy związanej z Twoim statusem pobytowym, ubezpieczeniem zdrowotnym lub innymi kwestiami administracyjnymi.

Nasi doświadczeni eksperci służą wsparciem na każdym etapie procesu. Od pomocy w wypełnianiu formularzy i zbieraniu niezbędnych dokumentów, po skuteczne składanie wniosków w odpowiednich instytucjach.

Gwarantujemy rzetelne i skuteczne działania, dbając o to, aby Twoje sprawy zostały załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami i z najwyższą starannością. Skorzystaj z naszej pomocy, aby upewnić się, że Twoje podania i odwołania w Danii są złożone właściwie.