Niezbędne informacje do utworzenia nowej spółki ApS w Danii

Przedsiębiorca, który chce zarejestrować spółkę ApS w Danii, będzie potrzebował adresu firmy w Danii. W tym celu, można skorzystać z adresu prywatnego (dot. tylko mieszkańców Danii) bądź z adresu wirtualnego biura (virtuelt-kontor.dk,turbino.dk, regus.dk, symbion.dk czy kontorservice.dk). Ponadto należy wybrać unikalną nazwę spółki, która będzie się kończyła skrótem oznaczającym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – „ApS”, jak również domenę, korzystając np. z dostawcy domen Simply. Trzeba również ustalić datę rozpoczęcia działalności i pokryć koszty rejestracji (na rzecz rządu – 670 koron duńskich plus VAT, dla prawnika – 1.295 koron duńskich plus VAT).

W Danii, aby założyć spółkę ApS należy dysponować kapitałem początkowym w wysokości 40 000 koron duńskich, z czego 1295 koron duńskich plus VAT jest dla prawnika, a 670 koron duńskich dla rządu. Suma, która została po odliczeniu tych kosztów – 37 711,25 koron duńskich zostanie przelana na duńskie firmowe konto bankowe należące do nowo otwartej spółki ApS. Właściciel spółki ma prawo przeznaczyć te pieniądze na pokrycie kosztów prowadzenia spółki.

Według przepisów UE dotyczących prania brudnych pieniędzy należy wcześniej zweryfikować zarówno kierownictwo, jak i udziałowców będących właścicielami spółki bądź kontrolujący minimum 25% spółki. W spółce ApS wyróżniamy:
1. Firmy będące rezydentami – w przypadku, gdy spółka będąca rezydentem będzie minimum 25% udziałów w ApS, trzeba przekazać takie dane, jak: wyciąg firmowy z duńskiego Urzędu ds. Przedsiębiorstw, identyfikator akcjonariuszy i zarządu, statut (Memorandum of Incorporation), rejestr własności.
2. Firmy będące nierezydentami – natomiast jeśli firma niebędąca rezydentem będzie posiadała minimum udziałów akcjonariuszy w ApS, trzeba przekazać takie dane, jak: wypis spółki z lokalnego organu biznesowego (maksymalnie 3 miesiące), statut, rejestr własności, identyfikator akcjonariuszy i zarządu.
3. Osoby będące rezydentami – w przypadku osób fizycznych będących rezydentem Danii, którzy będą zarządzać spółką ApS bądź posiadać minimum 25% udziałów w spółce, trzeba przekazać takie dane, jak:adres,imię i nazwisko,duńską żółtą kartę ubezpieczenia zdrowotnego,paszport.
4. Osoby niebędące rezydentami – natomiast w przypadku osób fizycznych niebędących rezydentem Danii, którzy zarządzają spółką ApS bądź posiadają minimum 25% udziałów w spółce lub jeśli osoba fizyczna niebędąca rezydentem będzie zarządzać spółką, trzeba przekazać takie dane, jak: adres,imię i nazwisko,skan paszportu,wyciąg z prywatnego rachunku bankowego z imieniem, nazwiskiem i adresem osoby bądź rachunek za media,numer NIP,numer dowodu osobistego.

Duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ApS może mieć jednego lub więcej dyrektorów zarządzających, ponadto nie ma obowiązku, aby dyrektor spółki mieszkał w Danii, jednak w przypadku, gdy spółka będzie miała więcej niż jednego dyrektora, należy się upewnić, czy w imieniu spółki muszą podpisywać się wszyscy dyrektorzy, czy tylko jeden. Spółka ApS może mieć jednego lub więcej właścicieli(akcjonariuszy), którymi mogą być firmy bądź osoby fizyczne. Duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna prowadzić dziennik własności, zawierający takie informacje dot. udziałów w spółce, jak: ilość akcji należących do akcjonariusza, dane personalne akcjonariuszy, ilość akcji, wartość nominalna akcji posiadanych przez każdego akcjonariusza w koronach duńskich (najlepiej, żeby każda akcja miała wartość 1 korony duńskiej). W przypadku spółki ApS wybór Rady Nadzorczej nie jest konieczny, ale w przypadku jej wybrania, trzeba podać dane personalne jej członków.

W Danii należy zarejestrować spółkę ApS jako płatnika VAT,w przypadku, gdy roczny przychód przekroczy 50 000 koron duńskich (usługi zwolnione z podatku VAT to m.in. edukacja i opieka zdrowotna).
Spółkę trzeba zarejestrować do eksportu, w przypadku chęci eksportowania towarów z Danii do państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli spółka zarejestrowana jest w Danii jako importer należy ją również zarejestrować jako eksporter, ponieważ za eksport będzie uznany ewentualny zwrot towarów. Spółkę trzeba zarejestrować do importu w przypadku chęci importowania towarów spoza Unii Europejskiej do Danii. Spółka, po zarejestrowaniu do importu, otrzyma numer rejestracyjny EORI, używany do jej identyfikacji jako importera w Unii Europejskiej. Przedsiębiorca musi też wybrać sposób opłacania cła importowego (spółki najczęściej wybierają proponowany przez SKAT program kredytowy).

Przedsiębiorca, który jest jedyną osobą pracującą w spółce, nie musi się rejestrować jak pracodawca, natomiast w przypadku chęci zatrudnienia w spółce np. prawników takiej rejestracji należy dokonać. Należy również sporządzić dokładny i krótki opis zakresu działalności spółki(opis będzie publiczny), dopasowując do niego kod aktywności składający się z 6 cyfr.

Nieduże spółki, które nie przekroczą w przeciągu dwóch lat podatkowych dwóch z trzech wymaganych limitów (8 mln koron duńskich w przychodach, średnio 2 pracowników, 4 mln koron duńskich w aktywach ogółem), nie mają obowiązku przeprowadzania audytu(koszt audytu wynosi od 50 do 100 tys. koron duńskich).

W przypadku ApS najlepiej, aby rok podatkowy spółki był tożsamy z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok podatkowy spółki może trwać do 18 miesięcy, czyli rozpoczynając działalność 1.07.2022, rok można zakończyć 31.12.2023, po czym złożyć pierwszy roczny raport, który będzie obejmował zarówno rok 2022, jak i 2023.