JAK PRZEKSZTAŁCIĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA APS

Jak Przekształcić Jednoosobową Działalność Gospodarczą Na ApS

Istnieje wiele powodów, dla których przedsiębiorca może zdecydować się na przekształcenie swojej jednoosobowej działalności gospodarczej w ApS. Często wynika to z potrzeby posiadania ograniczonej odpowiedzialności. Przed rozpoczęciem tego procesu ważne jest jednak, aby dokładnie przeanalizować swoją sytuację i upewnić się, że jest się w stanie prowadzić firmę w strukturze z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opcja 1 – Konwersja „wolna od podatku”

Jeśli firma ma dużą wartość, warto rozważyć dokonanie konwersji „wolnej od podatku”. W tym przypadku przekształcenie jednoosobowej działalności w ApS traktowane jest jako sprzedaż firmy jednoosobowej nowemu ApS. Wartość jednoosobowej działalności gospodarczej, takie jak maszyny, sprzęt, zobowiązania i klienci, jest określana przez audytora, który zajmuje się rejestracją nowego ApS. Gdy wartość jednoosobowej działalności gospodarczej jest wysoka, na przykład w przypadku wysokich przychodów i wielu klientów, zysk ze sprzedaży firmy ApS również będzie wysoki. Wartość sprzedanych maszyn, urządzeń i klientów sumuje się do całkowitego zysku ze sprzedaży firmy jednoosobowej. W celu dokonania konwersji wolnej od podatku niezbędna jest pomoc audytora. Konwersja ta ma zasadniczo na celu odroczenie podatku od sprzedaży udziałów w nowym ApS.

Aby dokonać konwersji wolnej od podatku, potrzebujesz audytora

Przy konwersji jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS), audytor jest niezbędny. Audytor określi wartość firmy i wystawi odpowiednie oświadczenie, a także zajmie się faktyczną rejestracją ApS. Gdy konwersja zostanie dokonana, Twoje przyszłe zobowiązanie podatkowe zostanie odliczone od zysku, który pochodził ze „sprzedaży” firmy ApS – na podstawie wartości firmy, którą ustalił audytor. Jednakże, opłata dla audytora przy dokonywaniu konwersji wolnej od podatku wynosi zazwyczaj 5.000 – 20.000 DKK + VAT w zależności od stopnia złożoności firmy.

Dlaczego więc tego typu konwersja nazywana jest „wolną od podatku”?

Pomimo nazwy, konwersja wolna od podatku w rzeczywistości nie jest całkowicie wolna od podatku. Poprawniejszym określeniem jest „odroczona konwersja podatku”, ponieważ podatek musi być wciąż płacony, jednak jego zapłata może być odroczona do momentu sprzedaży udziałów w nowym ApS.

Opcja 2 – Konwersja podlegająca opodatkowaniu

W przypadku firmy o zerowej lub małej wartości, bardziej korzystne jest dokonanie konwersji podlegającej opodatkowaniu. Koszt takiej konwersji jest zazwyczaj niższy niż w przypadku konwersji wolnej od podatku i pomaga uniknąć płacenia podatku od sprzedaży jednoosobowej działalności na rzecz ApS.

WARTOŚĆ JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wartość firmy jest określana jako kwota, którą ktoś jest gotów zapłacić za nią. Niemniej jednak, w przypadku braku kupca, konieczne jest dokonanie szacunków dotyczących wartości. Zazwyczaj analizuje się różnicę między aktywami a pasywami. Aktywa firmy to na przykład wartość firmy, maszyny, wyposażenie, depozyty, należności od klientów, środki pieniężne i depozyty bankowe. Zobowiązania firmy obejmują zadłużenia, pożyczki, kredyty i inne. Większość z tych elementów ma wartość ujętą w bilansie, np. wartość zobowiązania wynosi zwykle tyle, ile jest się winnym dostawcy. W przypadku innych elementów, takich jak maszyny i sprzęt, konieczne jest oszacowanie ich wartości. Wartość firmy często w bilansie wynosi zero, ponieważ na początku działalności przedsiębiorcy brakowało jeszcze bazy klientów, której wartość nie jest uwzględniana w bilansie. Zwykle to właśnie wartość bazy klientów jest punktem zainteresowania przy konwersji jednoosobowej działalności gospodarczej na ApS. Jeśli wartość bazy klientów firmy wynosi zero w bilansie, to po przeliczeniu na ApS przedsiębiorca podlega opodatkowaniu od całej wartości bazy klientów, ponieważ jest ona uważana za sprzedaną nowemu ApS. W niektórych sytuacjach, w których baza klientów była nabyta w przeszłości, analizuje się różnicę między wartością bazy klientów ujętą w bilansie a jej obecną wartością. W każdym przypadku przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej na ApS konieczne jest określenie wartości bieżącej bazy klientów.

Przy przeliczaniu jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS), ważne jest oszacowanie wartości bazy klientów firmy. Nie istnieją jednak żadne określone regulacje co do sposobu obliczenia wartości firmy. Kiedy przekształcasz jednoosobową działalność gospodarczą w ApS, jako właściciel działasz jako zarówno sprzedawca, jak i kupujący, dlatego cena sprzedaży musi być udokumentowana. Istnieje kilka metod, które można wykorzystać do udokumentowania wartości firmy, w tym wartości bazy klientów.

Metody wyznaczania wartości firmy:

  1. Skorzystaj z najczęściej wykorzystywanych sposobów wyceny w swojej branży

W przypadku, gdy w Twojej branży istnieją powszechnie stosowane sposoby wyceny, które umożliwiają określenie wartości Twojej firmy, w tym wartości bazy klientów, można skorzystać z tej metody. Ważne jednak, aby udokumentować wszystko. Metoda ta jest często stosowana w zawodach, takich jak lekarz, dentysta, kancelaria prawna, audytor i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie branże posiadają właściwe sposoby wyceny.

  1. Skorzystaj z wytycznych urzędu skarbowego

Urzędy skarbowe mają często określone wytyczne dotyczące wyceny firm. Warto skorzystać z tych wytycznych, aby udokumentować wartość firmy, w tym wartość bazy klientów.

  1. Użyj własnego sposobu

Można wykorzystać własną metodę obliczania wartości firmy, w tym wartości bazy klientów. W tym przypadku ważne jest, aby wszystko zostało dokładnie udokumentowane.

  1. Skorzystaj z oferty od osoby niepowiązanej, która chce kupić firmę

Warto rozważyć ofertę od osoby niepowiązanej, która chce kupić firmę. W ten sposób można pozyskać informacje na temat wartości firmy, w tym wartości bazy klientów.

  1. Skorzystaj z wyceny wykonanej przez profesjonalistę

Najbardziej precyzyjną metodą określenia wartości firmy, w tym wartości bazy klientów, jest skorzystanie z usług profesjonalisty. Można skontaktować się z doradcą finansowym, księgowym lub audytorem, który przeprowadzi wycenę firmy. Warto jednak pamiętać, że taka usługa może być kosztowna.

Opcje obliczenia wartości firmy

Kiedy dokonujesz przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS), ważne jest, aby oszacować wartość bazy klientów firmy. Istnieje kilka metod, które można wykorzystać do obliczenia wartości firmy, w tym wartości bazy klientów.

Opcja 1: Skorzystaj z najczęściej wykorzystywanych sposobów wyceny w swojej branży

W przypadku, gdy w Twojej branży istnieją powszechnie stosowane sposoby wyceny, które umożliwiają określenie wartości Twojej firmy, w tym wartości bazy klientów, można skorzystać z tej metody. Jednakże warto pamiętać, że nie wszystkie branże posiadają właściwe sposoby wyceny, a ponadto ważne jest, aby wszystko było dokładnie udokumentowane.

Opcja 2: Skorzystaj z wytycznych urzędu skarbowego

Można skorzystać z wytycznych wydanych przez urząd skarbowy dotyczących obliczania szacunkowej wartości bazy klientów firmy. W ten sposób można oszacować wartość firmy, w tym wartość bazy klientów, i dodać to do innych aktywów i pasywów. Ostatecznie otrzyma się wyliczoną wartość firmy.

Opcja 3: Użyj własnego sposobu

Użycie własnego sposobu do obliczenia wartości bazy klientów firmy może być ryzykowne, gdyż może znacznie odbiegać od wytycznych branży lub urzędu skarbowego. W takim przypadku konieczne jest udokumentowanie wszystkich obliczeń, aby uniknąć późniejszych problemów podatkowych. Aby ograniczyć ryzyko, można złożyć wniosek do urzędu skarbowego o zatwierdzenie wyceny przed przekształceniem firmy. Należy jednak pamiętać, że takie postępowanie wydłuży czas przetwarzania o kilka miesięcy.

Opcja 4: Skorzystaj z oferty osoby niespokrewnionej, która chce kupić Twoją firmę

Jeśli posiadasz aktualną ofertę od osoby niezwiązaną z Tobą, która jest zainteresowana zakupem Twojej firmy, można skorzystać z tej oferty do określenia wartości swojej firmy. Jednak warto pamiętać, że wartość oferty może być zaniżona lub zawyżona, dlatego trzeba uważnie przeanalizować warunki przed podjęciem decyzji.

Opcja 5: Skorzystaj z wyceny wykonanej przez profesjonalistę

Można skorzystać z usług profesjonalisty, takiego jak broker firmy lub audytor, aby dokonać wyceny dla Twojej firmy. Profesjonaliści ci posiadają wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu są w stanie dokładnie oszacować wartość firmy, w tym wartość bazy klientów.

OBLICZANIE WARTOŚCI FIRMY WEDŁUG WYTYCZNYCH URZĘDU SKARBOWEGO

Aby skorzystać z wytycznych urzędu skarbowego do obliczenia wartości firmy, należy uwzględnić w kalkulacji zysk z ostatnich trzech lat dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Należy również wziąć pod uwagę wartość innych aktywów i pasywów firmy, takich jak maszyny, urządzenia, zobowiązania itp. Dzięki temu można oszacować wartość firmy, w tym wartość bazy klientów.

JAK OBLICZYĆ WARTOŚĆ FIRMY WEDŁUG ZYSKU

Aby obliczyć wartość firmy według wytycznych urzędu skarbowego, zwykle musisz korzystać z zysku wyliczonego na podstawie zasad rachunkowości. Jednak jeśli Twoja firma sporządza jedynie raport roczny na podstawie przepisów podatkowych, to możesz wykorzystać zysk wyliczony na podstawie przepisów podatkowych. Obliczenie wartości firmy odbywa się na podstawie zysku z ostatnich trzech lat przed odsetkami i opodatkowaniem.

KROKI OBLCZENIA WARTOŚCI FIRMY WEDŁUG ZYSKU

Jak przekszt. - wartość

Suma tych wyników jest dzielona przez 6, co daje średni zysk za rok. Wynik ten jest nazywany „wynikiem”. Jeśli zysk rośnie z roku na rok, to do wyniku doliczany jest 50% wzrostu zysku od 2018 do 2020. Następnie od wyniku odliczana jest pensja jednoosobowego przedsiębiorcy (50% wyniku, ale minimum 250 000 DKK i maksimum 1 000 000 DKK). Kolejno, od pozostałego wyniku odejmowane są 3% wartości aktywów (bez wartości firmy zakupionej w przeszłości). Otrzymany wynik jest następnie dostosowywany do przyszłych oczekiwań, w tym długości życia klientów (zwykle 7 lat), przy użyciu współczynnika 2,83. Wynik ten reprezentuje szacunkową wartość firmy.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI WARTOŚĆ FIRMY ZOSTANIE OBLICZONA NA ZERO LUB NAWET NA MINUS?

W przypadku, gdy wartość firmy zostanie obliczona na zero lub na minus, nadal musisz określić rzeczywistą cenę, za którą sprzedałbyś firmę osobie, z którą nie jesteś spokrewniony. Warto również zastanowić się, czy szacowana wartość firmy jest realistyczna. W razie wątpliwości warto skonsultować się z urzędem skarbowym.

KIEDY MOŻNA DOKONAĆ KONWERSJI „WOLNEJ OD PODATKU”?

Konwersja „wolna od podatku” zawsze zaczyna obowiązywać od 1 stycznia danego roku. Konwersję taką można dokonać 6 miesięcy wstecz, co oznacza, że można dokonać jej między 1 stycznia a 30 czerwca każdego roku, a zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia tego samego roku, również wstecz.