Firma w Danii

Dania jest jednym z najbardziej popularnych i dogodnych miejsc dla osób, które planują otworzyć i prowadzić własną firmę. Kraj ten od wielu lat wiedzie prym w rankingach biznesowych i przyciąga wielu zagranicznych przedsiębiorców. Przed założeniem firmy w Danii trzeba zapoznać się z duńskimi przepisami, podatkami, terminami, opłatami oraz dokumentami, które należy złożyć, aby ominąć biznesowe pułapki. Na tej stronie znajdziesz wszystko to, co powinieneś wiedzieć, prowadząc firmę w Danii:

Co należy wiedzieć o zakładaniu i prowadzeniu firmy w Danii

Dania kieruje się w gospodarce zasadą wolnego rynku, swobodnej konkurencji oraz brakiem ograniczeń w prowadzeniu własnego biznesu. Reguły obowiązujące przy zakładaniu firmy w Danii są takie same dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej:

 • należy wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj działalności gospodarczej i dokładnie zapoznać się ze wszystkimi obowiązkami prawnymi takimi jak zezwolenia, oznakowania towaru, patenty, licencje itd.,
 • należy zapoznać się z duńskim prawem, z rynkiem, z konkurencją,
 • należy ustalić datę rozpoczęcia działalności i określić oczekiwania finansowe,
 • należy mieć przygotowany przez księgowego plan finansowy albo być zatrudnionym, albo posiadać fundusz na pierwszy rok działalności, albo mieć umowę wynajmu lokalu, w którym firma będzie miała siedzibę,
 • należy przedstawić umowy z duńskimi przedsiębiorcami, z którymi planujemy współpracę,
 • należy przygotowaćśrodki pieniężne na początek (od 10 do 25 tys. DKK), za które opłacimy m.in. tłumacza, licencję, biuro doradcze czy zakup sprzętu (tu może pomóc dofinansowanie z UE, o które masz prawo się ubiegać),
 • należy zarejestrować działalność (przez internet) w Duńskiej Agencji ds. Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw – Erhvervsstyrelsen (najpóźniej na 8 dni przed rozpoczęciem działalności), będącej odziałem Ministerstwa Gospodarki, która przekazuje dokumenty twojej firmy do Urzędu CelnoPodatkowego – SKAT, aby nadać numer identyfikacji podatkowej CPR (osobisty NIP), który jest potrzebny do rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT; jeżeli roczny obrót nie jest większy niż 50 tys. koron, to rejestracja firmy jest nieobowiązkowa,
 • należy wystąpić o certyfikat pobytowy obywatela UE/EOG w duńskim urzędzie regionalnym (statsforvaltning.dk), który trzeba otrzymać przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej (dotyczy to wszystkich polskich obywateli, którzy chcą zostać w Danii dłużej niż kwartał),
 • należy sprawdzić u duńskiego rejestratora czy nazwa firmy będzie unikalna.

Formy działalności gospodarczych w Danii

Prowadzenie własnej firmy w Danii ma swoje zalety i wady, dlatego też warto zastanowić się, czy jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie i zacząć pracę na własny rachunek. Warto również wybrać taką formę prawną, która będzie najbardziej pokrywała się z naszymi możliwościami i zdolnościami.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Danii określają takie przepisy jak: ustawa o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w celach zarobkowych (The Carrying on Bussines for Profit Act z czerwca 1996 r.); ustawa o spółkach akcyjnych (The Public Limited Companies Act z czerwca 1973r. ze zmianami wprowadzonymi w styczniu 2002 r. i czerwcu 2003 r.); ustawa o przedsiębiorstwach prywatnych (The Private Companies Act z maja 1996 r. ze zmianami wprowadzonymi w kwietniu 2003 r.); ustawa o rachunkowości spółki (The Company Accounts Act z czerwca 1996r.).

Każda forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej jest dostępna dla wszystkich podmiotów krajowych i zagranicznych w jednakowym stopniu.

Jakie są najbardziej powszechne rodzaje przedsiębiorstw w Danii?

Samozatrudnienie – jednoosobowa działalność gospodarcza(Enkeltmandszirksmhed)

Jedną z najczęściej wybieranych form podejmowania działalności gospodarczej w Danii jest samozatrudnienie prowadzone przez osobę na własny rachunek i pod własnym nazwiskiem albo pod przyjętą wcześniej przez właściciela nazwą firmy. Taka firma może też zatrudniać pracowników.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia duńskiego biznesu. Zakłada, że wszystkie aktywa i pasywa należą do właściciela odpowiadającego własnym majątkiem za wszystkie zadłużenia.

W jednoosobowej działalności gospodarczej nikt, poza założycielem, nie ma wpływu na jej prowadzenie. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, posługują się osobistym numerem ewidencyjnym CPR. W przypadku samozatrudnienia rejestracji dokonuje się w Erhvervsstyrelsen (www.erhvervsstyrelsen.dk).

Poniżej przestawione są plusy i minusy prowadzenia działalności na zasadzie samozatrudnienia:

 1. Plusy:
  1. taki rodzaj działalności jest prosty w prowadzeniu,
  2. firma nie wymaga zgromadzenia kapitału zakładowego,
  3. duńska administracja pomaga w załatwianiu koniecznych formalności związanych z rejestracją działalności,
  4. minimalne koszty założenia firmy szacuje się na 10 tys. koron duńskich DKK, czyli 5 tys. złotych,
  5. podatek od działalności gospodarczej jest deklarowany na jednym zeznaniu podatkowym, co powoduje, że przychód jest opodatkowany tylko raz,
  6. można udzielić pełnomocnictwa innym osobom do działania w umieniu firmy,
  7. firma, której roczny dochód nie przekracza 50 tys. koron, nie musi być wpisana do rejestru płatników VAT.
 2. Minusy:
  1. działalność w takiej formie wiąże się z nieograniczoną odpowiedzialnością majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, ponieważ nie ma rozdzielności między majątkiem prywatnym a biznesowym,
  2. w przypadku śmierci właściciela firma zaprzestaje działalności, jednak pozostawia po sobie majątek trwały, który nie jest wydzielony z całości majątku założyciela biznesu, co utrudnia zbycie firmy jako całości,
  3. taka firma nie może opodatkować swoich przychodów osobno.

Właściciel musi wybrać jedną z trzech możliwości opodatkowania swojej firmy:

 • opodatkowanie zgodnie z ustawą o kapitale zakładowym (Kapitalafkastordning), która zakłada, że część zysku z firmy może być przeniesiona na przychód osobisty, a część na przychód z kapitału,
 • opodatkowanie zysku jako przychodu osobistego, czyli tak samo jak u osób zatrudnionych,
 • opodatkowanie zgodne z ustawą o przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning), która zakłada możliwość odpisania od podatku kosztów z odsetek kredytowych, ale można również zatrzymać zysk z firmy w formie oszczędności bankowych, co będzie także korzystnym rozwiązaniem.

Spółka akcyjna (Aktieselskab – A/S)

Inną możliwością jest założenie spółki akcyjnej, która składa się z zarządu, dyrekcji lub rady nadzorczej wybieranej podczas posiedzenia generalnego i składającej się minimum z 3 osób (chodzi o zachowanie zasady większości głosów podczas głosowania w sprawie ważnych decyzji dotyczących spółki).

Udziałowcy i współwłaściciele przedsiębiorstwa nie odpowiadają własnym majątkiem za ewentualne zadłużenie firmy, ale bank może wymagać od nich żyrowania w przypadku kredytów.

Co jeszcze warto wiedzieć o zakładaniu spółki akcyjnej w Danii:

 • spółka akcyjna to forma prawna przeznaczona dla średnich i dużych firm i jako jedyna może być notowana na duńskiej giełdzie papierów wartościowych,
 • wymagany jest kapitał początkowy w wysokości 500 tys. DKK w gotówce czy też w innych aktywach, który musi zostać wniesiony przed rejestracją spółki,
 • żeby założyć spółkę akcyjną założyciele muszą sporządzić i podpisać umowę założycielską. Taki akt założycielski powinien zawierać:
  • ✓ dane osobowe założycieli i zarządu firmy,
  • ✓ nazwę oraz siedzibę spółki,
  • ✓ rodzaj i cel działalności,
  • ✓ kapitał założycielski.
 • trzeba sporządzić status spółki,
 • należy dokonać kapitału akcyjnego,
 • udziałowcy muszą wybrać radę nadzorczą i zarząd na spotkaniu statutowym,
 • spółka musi mieć co najmniej 1 akcjonariusza,
 • według ustawy założyciele spółki nie muszą być właścicielami jej akcji,
 • spółka może zostać założona przez co najmniej 1 osobę,
 • akcjonariusze indywidualni są zobowiązani, aby w przeciągu 30 dni powiadomić spółkę o wejściu w posiadanie minimum 5% kapitału akcyjnego,
 • w przypadku udziałowców opodatkowanie pochodzi od uzyskanego przychodu, natomiast spółka podlega odrębnym przepisom podatkowym,
 • wszelkie dokumenty należy sporządzić w języku duńskim,
 • koszt rejestracji spółki A/S przez duńską kancelarię prawną wynosi od 4,5 tys. do tys. koron duńskich,
 • jeżeli do nazwy spółki zostaną dodane słowa „w trakcie rejestracji” (under stiftelse) to firma ma prawo podjąć działalność od daty podpisania umowy założycielskiej,
 • innym rozwiązaniem jest kupno akcji już istniejącej spółki, która nie podjęła jeszcze działalności (tzw. spółka z półki), ale wymaga to więcej czasu i pieniędzy.
Po podpisaniu aktu założycielskiego i zdeponowaniu kapitału początkowego na rachunku bankowym mamy 6 miesięcy na to, aby zarejestrować spółkę w duńskim rejestrze handlowym. Cała procedura rejestracji przedsiębiorstwa trwa zazwyczaj od 2 do 3 tygodni.

Zarejestrowany biznes otrzymuje numer ewidencyjny CVR (odpowiednik polskiego numeru REGON). Następnym krokiem, po zarejestrowaniu firmy, jest rejestracja w urzędzie podatkowym (Told-og Skatteregion).

Spółka jawna (Interesselskab – I/S)

Kolejną możliwością podjęcia pracy na własny rachunek w Danii jest założenie spółki jawnej. Taką spółkę muszą zawiązać minimum 2 osoby fizyczne lub prawne, które podejmują wspólne zobowiązania, zależności pomiędzy nimi określa umowa założycielska.

Najważniejsze informacje dotyczące spółki jawnej:

 • duńska spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale ma prawi zawierać umowy, może zostać pozwana i sama pozywać,
 • na majątek spółki składa się wniesiony do niej wkład oraz mienie nabyte przez firmę w czasie jej trwania,
 • ważne jest, aby nazwa duńskiej spółki zawierała skrót I/S, który określa jej formę prawną,
 • spółka jawna nie wymaga kapitału zakładowego,
 • wszystkie dokumenty wraz z wnioskiem rejestracyjnym należy przesłać do Agencji Przedsiębiorstw i Handlu, czyli Danish Commerce and Companies Agency – DCCA Erhvervsstyrelsen (erhvervsstyrelsen.dk) w przeciągu 8 tygodni od podpisania umowy firmy, aby został nadany numer Centralnego Rejestru Firm – CVR (www.cvr.dk),
 • jeżeli wszyscy wspólnicy spółki jawnej mają ograniczoną odpowiedzialność, to trzeba ją zarejestrować w DBA.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Anpartsselskab – ApS)

Jedną z najpopularniejszych duńskich form prawnych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (polski odpowiednik z o.o.). Spółka ta jest najczęściej wybierana przez osoby, które chcą prowadzić firmę rodzinną i mieć nad nią osobisty i całkowity nadzór.

Duńska spółka Anpartsselskab – ApS ma osobowość prawną i jest regulowana przez duńską ustawę o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Koszt założenia spółki przez kancelarię prawną to od 3 tys. do 5 tys. koron duńskich.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii - Rodzaje.

Anpartsselskab – ApS vs Aktieselskab – A/S

 1. Duńskie przepisy, które regulują prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej są zbliżone.
 2. Wspólnicy spółki akcyjnej mają mniejszą swobodę decydowania o sprawach firmy w porównaniu ze wspólnikami spółki z o.o.
 3. Wysokość kapitału początkowego spółki ApS wynosi minimum 50 tys. koron duńskich, a spółki A/S minimum 500 tys. koron duńskich (w różnych aktywach, ale co najmniej 125 tys. DKK w gotówce).
 4. W obu spółkach kapitał należy do firmy, a nie do właścicieli.
 5. Orientacyjny koszt założenia spółki ApA przy pomocy profesjonalnej firmy prawniczej to 3 – 5 tys. DKK, a spółki A/S – od ok. 4500 aż do 6000 DKK.
 6. Zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka akcyjna, są zobowiązane do zdawania rocznych raportów (årsrapport), potrzebują statutu (vedtægter) i dokumentów założycielskich (stiftelsesdokument).
 7. W duńskiej z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebne jest kierownictwo, natomiast w duńskiej spółce akcyjnej kierownictwo i zarząd (opcjonalnie: rada nadzorcza).
 8. Obie spółki muszą mieć co najmniej jednego właściciela.
 9. Prawo obu spółek jest określone w duńskiej ustawie o spółkach (Selskabsloven).
 10. Obie spółki podlegają pod prawo podatkowe.

Spółka komandytowa (Kommanditselskab – K/S)

Kolejną spółką, którą można założyć w Danii, jest spółka komandytowa. Spółka ta wymaga minimum jednego komplementariusza (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), który będzie całkowicie odpowiadał za zobowiązania firmy, i kilkoro komandytariuszy odpowiadających za zobowiązania spółki tylko kapitałem startowym, który do niej wnieśli.

Co trzeba wiedzieć o spółce komandytowej w Danii?

Nieco odmiennym rodzajem spółki komandytowej K/S jest spółka z ograniczoną do wysokości udziałów odpowiedzialnościąPartnerselskaberP/S. Wspólnikami takiej spółki są publiczne spółki z o.o., które odpowiadają za zobowiązania firmy wydzielonymi w udziałach danymi sumami lub całym kapitałem zakładowym.

Odział firmy zagranicznej (Filial af udenlandsk selskab)

Kolejną możliwością jaką daje duński rynek pracy polskim przedsiębiorcom jest utworzenie oddziału firmy zagranicznej, który nie wymaga kapitału akcyjnego, jednak jego zakładanie trwa dłużej niż zakładanie spółek.

Polscy przedsiębiorcy mają prawo do duńskiego oddziału swojej firmy, jeżeli w Polsce zarejestrowana spółka ma podobną formę prawną do tej, która obowiązuje w Danii (np.>spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąApS lub spółka akcyjna A/S).

Istotne informacje o oddziale firmy zagranicznej:

 1. Nazwa oddziału firmy powinna zawierać słowo filial, czyli „oddział”, jak również nazwę spółki i państwa, w którym ma siedzibę.
 2. Rejestrację filii można dokonać na duńskiej stronie internetowej erhvervsstyrelsen.dk.
 3. Do zarejestrowania oddziału firmy będą potrzebne niezbędne dokumenty.
 4. Formularz rejestracyjny, który, po wypełnieniu, należy przesłać do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw, musi zawierać:
  1. nazwę polskiej spółki;
  2. formę prawną firmy;
  3. sumę kapitału akcyjnego;
  4. sprawozdanie finansowe z ostatniego roku;
  5. numer KRS;
  6. przedmiot działalności;
  7. adres i nazwę duńskiego oddziału firmy;
  8. przedmiot działalności oddziału;
  9. dane personalne;
  10. adresy podmiotów upoważnionych do podejmowania decyzji w imieniu duńskiej filii.
 5. Minimalna kwota kapitału zakładowego powinna wynosić 80 tys. koron duńskich.
 6. W celu rozliczenia podatku VAT oddział firmy zagranicznej trzeba zgłosić do SKAT-u(Urzędu Skarbowego).
 7. Koszt założenia oddziału spółki w Danii przez prawnika to mniej więcej 8 tys. koron duńskich.
 8. Oddział spółki podlega pod duńskie prawo.
 9. Dyrektor duńskiej filii jest całkowicie odpowiedzialny za jej zobowiązania.
 10. Co roku należy przesyłać do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw kopii 12-miesięcznego sprawozdania finansowego firmy.
 11. Oddział spółki w Danii podlega pod 25% duński podatek dochodowy od osób prawnych.

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej (Salgskontor)

Jeszcze inną formą prawną, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy chcący działać na duńskim rynku, jest przedstawicielstwo firmy zagranicznej powstałe w celu promowania usług i produktów (takie przedstawicielstwo nie ma jednak prawa do ich sprzedaży).

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej nie posiada osobowości prawnej i działa tylko w imieniu firmy macierzystej, która jest odpowiedzialna za wszystkie jej zobowiązania. Duńskie prawo nie reguluje przepisów dotyczących Salgskontor.

Stowarzyszenia spółdzielcze (Andelsforening/Brugsforening)

Stowarzyszenie spółdzielcze to podmiot prawny, który powstaje na podstawie umowy stowarzyszeniowej osób fizycznych. Umowa ta pozwala na sprzedaż i przetwarzanie produktów, które należą do ów osób, bądź na zakup i sprzedaż towarów tym podmiotom. Członkowie stowarzyszenia spółdzielczego są odpowiedzialni w ograniczonym stopniu za zobowiązania duńskiego biznesu. Stowarzyszenia musi zawierać w swojej nazwie skrót określający jej formę prawną – A.m.b.a. (stowarzyszenie spółdzielcze z ograniczoną odpowiedzialnością).

Ważne informacje o podatkach w Danii.

Jeżeli prowadzisz firmę lub jesteś zatrudniony w Danii, to podlegasz pod duńskie podatki, które są progresywne, czyli wysokość progu podatkowego zależy od wysokości twoich dochodów. W Danii możesz odliczyć od podatku składki ubezpieczeniowe, alimenty na dzieci, składki emerytalne, transport do pracy i koszty wyżywienia, jednak duński urząd skarbowy ma prawo sprawdzić, w przeciągu 7 lat, czy powyższe wydatki pokrywają się z prawdą.

Podatki w Danii - najważniejsze informacje.

Samozatrudnienie – duński urząd skarbowy (SKAT; www.skat.dk) uznaje przychody z prowadzenia działalności na zasadzie samozatrudnienia za przychody właściciela firmy, dlatego też podatek od biznesu jest deklarowany na jednym zeznaniu podatkowym, a właścicielowi działalności, który odprowadza podatki i składki, przysługująświadczenia emerytalne i zdrowotne takie jak osobom zatrudnionym w Danii. Raz na kwartał albo raz na pół roku, przez stronę internetową duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT, przez system LetLøn, dzięki któremu można prowadzić dokumentację płacową pracowników), należy złożyć deklarację podatkową (podatek dochodowy i VAT). Zaliczki na podatek dochodowy odprowadza się 20 marca (w tym terminie można wpłacić wyższą zaliczkę, żeby otrzymać zwrot podatku z odsetkami, które są wyższe niż w banku) oraz 20 listopada (w tym terminie oprocentowanie jest obniżone o 0,4, czyli odsetki są niższe niż w banku).

Spółki – w przypadku założenia i prowadzenia spółki w Danii obowiązuje podatek od osób prawnych – CIT, który wynosi 22%, ale jeżeli roczne obroty duńskiego przedsiębiorstwa przekroczą 20 tys. DKK, to zostaje ono płatnikiem VAT, który wynosi 25%.

Osoby fizyczne – w Danii osoby fizyczne opłacają liniowy podatek dochodowy, który wynosi 32% i jest płacony na rzecz lokalnych władz, oraz progresywny podatek, który wynosi 5,64% (dochody mniejsze niż 42 tys. koron duńskich) lub 15% (dochody większe niż 42 tys. koron duńskich), i jest płacony na rzecz skarbu państwa. Podatkiem progresywnym opodatkowane są dochody z pracy i dochody kapitałowe. Obciążenie dochodu osoby fizycznej nie może przekroczyć 59%.

Co warto wiedzieć o podatku VAT?

 1. Pod VAT podlegają wszystkie duńskie przedsiębiorstwa, których roczne obroty są większe niż 50 tys. koron duńskich.
 2. Wysokość podatku VAT wynosi 25%.
 3. Wysokość podatku za takie usługi jak: sprzedaż bądź wynajem nieruchomości (z dostawą energii, wody i gazu), opieka medyczna, edukacja, bankowość, transakcje ubezpieczeniowe i działalność kulturalna, wynosi 0%.
 4. Zagraniczni pracownicy, którzy są w Danii zatrudnieni na czas mieszczący się w przedziale od 3 miesięcy do 3 lat i ich minimalne zarobki wynoszą 47,5 tys. koron duńskich, podlegają pod 25% podatek liniowy, który jest powiększony o 9% składkę na duński rynek pracy.
 5. Stały, 25% podatek VAT opłacają wszelkie przedsiębiorstwa sprzedające w Danii usługi bądź towary. Jest to podatek od wartości dodanej, dodawany do ceny usług oraz towarów, które są sprzedawane przez spółkę.
 6. Właściciel duńskiej firmy musi ją zarejestrować jako płatnika VAT przed rozpoczęciem świadczenia usług oraz dostaw towarów; pracodawca ma na to 8 dni.
 7. Biznes można zgłosić jako płatnika VAT przez stronęRUT,czyli Rejestru Zagranicznych Dostawców (virk.dk).
 8. Procedura odwrotnego obciążenia polega na tym, że spółki zagraniczne, które chcą sprzedawać towary i usługi duńskim przedsiębiorstwom, nie muszą pobierać duńskiego podatku VAT. Wówczas nie naliczamy na fakturze podatku, wpisujemy tylko wartość netto towaru lub usługi, i korzystamy z gotowej formuły np. Reversed charge, która oznacza, że nabywca powinien naliczyć i opłacić VAT od usługi oraz wpisujemy CVR lub SE-nummer (numer rejestracyjny nabywcy). Do takich usług należą m.in.:
  • ➢ sprzątanie,
  • ➢ prace budowlane,
  • ➢ prace konserwacyjne i wszelkie naprawy,
  • ➢ rozrywka,
  • ➢ wydarzenia sportowe,
  • ➢ wystawy,
  • ➢ leasing pracowniczy,
  • ➢ konferencje
 9. Numer SE (nadany przez SKAT)podaje polska firma, która jest w Danii zarejestrowana jako płatnik podatku VAT (jeżeli nie jest zarejestrowana, to podaje tylko NIP).
 10. Jeżeli właściciel duńskiej spółki jest jednocześnie pracodawcą, a co za tym idzie zatrudnia pracowników, to jest zobowiązany zarejestrować się w Danii jako pracodawca.
 11. Zagraniczni pracownicy (zarówno stali jak i sezonowi), których właściciel duńskiej firmy chce zatrudnić, podlegają rozmaitym przepisom podatkowym, które są związane z ich pochodzeniem i tym, od kiedy mieszkają w Danii.
 12. Polskie firmy, nawet jeśli nie są płatnikami VAT w Danii, mają prawo do zwrotu VAT-u od opodatkowanych duńskich kosztów.
 13. Odbiorca usług w Danii ma obowiązek zarejestrować się jako płatnik VAT i opłacić ten podatek, nawet jeżeli świadczy usługi przedsiębiorstwom niezarejestrowanym jako płatnicy VAT.

Ważne informacje o podatku CIT w Danii.

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika w firmie

Właściciele duńskich firm, którzy decydują się na zatrudnienie pracowników, powinni wcześniej dokładnie się zapoznać z duńskim prawem pracy i z ustawami, które obejmują dane grupy zawodowe. Jedną z takich ustaw jest ustawa o dokumencie zatrudnienia (Ansættelsesbevis loven) mówiąca o tym, że osoby, które były zatrudnione minimum przez miesiąc na ponad 8h w tygodniu, muszą dostać dokument zawierający informacje o najważniejszych warunkach pracy.

Duńskich pracowników często chronią tzw. układy zbiorowe, czyli porozumienie w sprawie warunków pracy, które zawierają pracodawcy (organizacja pracodawców, firmy) i pracownicy, za pośrednictwem związków zawodowych lub zrzeszenia pracowników.

Układ zbiorowy - co reguluje?

Wszyscy duńscy pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom ubezpieczenie od chorób zawodowych i wypadków oraz szkolenia z zakresu BHP, a przede wszystkim godną płacę (nie powinni nikogo dyskryminować), jeżeli tego nie zrobią, to związki zawodowe, w imieniu duńskich pracowników, mają prawo zorganizować strajk, blokadę lub solidarnościową akcję protestacyjną w celu wynegocjowania lepszych płac. Związki zawodowe w Danii mogą organizować konflikty pracownicze, żeby zawrzeć układ bądź prowadzić spory zbiorowe w celu zawarcia układu zbiorowego.

W Danii obowiązuje ustawa, która określa zasady umowy o oddelegowaniu pracowników do pracy za granicą.

BHP w Danii

Osoby, które prowadzą w Dani własną działalność lub są zatrudnione w duńskiej firmie, muszą przestrzegać duńskiego prawa pracy i duńskich przepisów BHP (pod groźbą grzywny lub wstrzymania wykonywanych prac), które znajdują się na stronie UIP, czyli Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy.

Do najważniejszych obowiązków duńskiego pracodawcy należą:

 • zapewnienie swoim pracownikom sprzętu ochrony osobistej,
 • pouczenie pracowników o zasadach bezpieczeństwa,
 • dopilnowanie pracowników, żeby w bezpieczny sposób wykonywali swoją pracę,
 • zorganizowanie bezpiecznego środowiska pracy,
 • zapobieganie urazom podczas pracy,
 • dbanie o higienę pracy,
 • przeprowadzanie pracownikom corocznych szkoleń z zakresu BHP, które muszą być udokumentowane i przekazane do UIP,
 • stała współpraca z duńskim BHP.

Pracownicy w Danii i ich najważniejsze obowiązki.

Jeżeli duńska firma zatrudnia minimum 10 pracowników, ma obowiązek utworzyć organizację do spraw BHP i wyznaczyć inspektorów odpowiedzialnych za wdrożenie wszelkich zasad bezpieczeństwa. To samo dotyczy firm, które zapewniają zmienne oraz tymczasowe stanowiska pracy, na którym osoby pracują dłużej niż dwa tygodnie.

Co warto wiedzieć o zgłaszaniu firmy do RUT, czyli do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług

Osoby, które decydują się na założenie i prowadzenie własnej działalności na terenie Danii, mają obowiązek, przed rozpoczęciem pracy, zgłosić firmę do Rejestru Usługodawców Zagranicznych – RUT. Zgłosić trzeba również wszelkie zmiany dotyczące spółki, maksymalnie do 1 dnia roboczego, w którym zaczną obowiązywać.

Co jeszcze należy wiedzieć o RUT:

 • Jeżeli duńska firma nie zostanie zgłoszona do Rejestru lub zgłoszone informacje są nieaktualne, Inspektor Pracy może wnieść oskarżenie czy też nałożyć na właściciela duńskiego biznesu karę pieniężną (10 tys. koron duńskich albo nawet 20 tys. koron duńskich, w przypadku wielokrotnego naruszenia przepisów).
 • Inspektor Pracy ma prawo również naliczać karę finansową za każdy dzień zwłoki w zgłoszeniu usług do Rejestru.
 • Rejestr Zagranicznych Świadczycieli ma numer telefonu, na który właściciele duńskich firm mogą dzwonić, aby uzyskać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rejestracji w RUT czy duńskiego prawa pracy.
 • Do RUT można zgłosić firmę przez stronę internetową virk.dk.
 • Każdy, pracujący na terenie Danii, pracodawca czy pracownik, który powinien zgłosić się do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług. Po rejestracji otrzyma osobisty numer RUT, który jest niezbędny w kontakcie z duńską władzą.
 • Każdy pracownik powinien dostarczyć swojemu pracodawcy pokwitowanie ze swoim numerem RUT (dotyczy to przede wszystkim usług budowlanych, ogrodniczych, rolniczych, leśniczych czy prac porządkowych).
 • Jakie informacje trzeba podać przy rejestracji:
  • ✓ dane kontaktowe,
  • ✓ lokalizacja prac,
  • ✓ rodzaj usługi,
  • ✓ kod klasyfikacji sektorowej przedsiębiorstwa,
  • ✓ termin prac,
  • ✓ nazwę i adres firmy,
  • ✓ dane personalne delegowanych pracowników,
  • ✓ czas trwania delegacji,
  • ✓ numer CVR i numer rejestracyjny VAT.

Każdy podmiot fizyczny lub prawny, dla którego wykonywane są w Danii usługi, należy do duńskich usługodawców.

FAQ

  1. Co to jest Dania Holding Company?

Jest to duńska spółka holdingowa, którą należy zarejestrować w Agencji Handlu i Spółek. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o Dania Holding Company:

  • prywatna duńska spółka holdingowa to Anpartselskab (ApS),
  • duńska spółka holdingowa ma udziały w innych zależnych, zagranicznych spółkach,
  • może mieć 100% udziału zagranicznego,
  • zyski takiej spółki są wolne od podatku,
  • minimalny kapitał zakładowy (125 tys. koron duńskich),
  • nie musi mieć więcej niż jednego akcjonariusza,
  • brak jakichkolwiek ograniczeń, jeżeli chodzi o działalność spółek zależnych,
  • można ją zarejestrować w 1 dzień,
  • konta spółki należą do rejestrów publicznych i co roku poddawane są audytowi,
  • spółki te mają tylko akcje zagraniczne,
  • dywidendy są nieopodatkowane.
  • duńska ustawa o reformie podatkowej z 2009 roku wyróżnia: inwestorów powiązanych – którzy są zwolnieni z płacenia podatków od zysków kapitałowych i posiadają akcje w wysokości 50% kapitału zakładowego; inwestorów portfelowych – którzy muszę płacić podatki od zysków kapitałowych i posiadają akcje mniejsze niż 10% kapitału zakładowego; inwestorów zależnych – którzy nie muszą płacić podatków od zysków i posiadają akcje od 10% do 50% kapitału zakładowego.
  1. Co to jest Dania Private Limited Company – PLC?

Dania Private Limited Company to duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAnpartsselskab – ApS. Akcjonariusze takiej spółki odpowiadają tylko sumą swojego wkładu za zobowiązania firmy. Dania należy do Unii Europejskiej, dlatego też taka spółka ma większe możliwości ekspansji na rynek państw członkowskich UE. Kapitał zakładowy PLC nie może być niższy niż 50 tys. koron duńskich, a nazwa każdej spółki (nawet angielska) powinna się kończyć duńskim skrótem ApS. Dania Private Limited Company powinna zostać zarejestrowana w 2 agencjach rządowych: Statut i Memorandum rejestrujemy w Rejestrze Spółek oraz Duńskiej Agencji Handlu i Spółek. W Danish Business Authority znajdziemy wzory Statutu Stowarzyszenia, czyli porozumienia, które opisuje postanowienia mające związek m.in. z danymi personalnymi promotorów, przydziałem akcji, kosztami tworzenia spółki, danymi osobowymi audytora duńskiego biznesu i osób, które są w zarządzie. PLC musi mieć chociaż jednego duńskiego dyrektora i minimum jednego akcjonariusza.

Jednak prawo zabrania PLC angażowania się w siedem rodzajów działalności gospodarczej, do których należą:

  1. bankowość;
  2. działalność powiernicza;
  3. zarządzanie funduszami;
  4. zarządzanie zaufaniem;
  5. ubezpieczenia;
  6. programy zbiorowego inwestowania;
  7. reasekuracja.
 1. Przez którą duńską stronę internetową mogę zarejestrować własną działalność?
  erhvervsstyrelsen.dk
 • Co to jest PMV?

 

PMV (Personligt ejet mindre virksomhed) jest to mała własna działalność gospodarcza, której właściciel nie ma obowiązku zarejestrować w duńskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CVR). Właściciel takiej działalności odpowiada za jej zobowiązania własnym majątkiem. PMV nie potrzebuje kapitału startowego, ale po zatrudnieniu pracownika lub osiągnięciu rocznych obrotów wyższych niż 50 tys. koron duńskich, właściciel firmy jest zobowiązany do zmiany formy na działalności na własną działalność gospodarczą.

 • Co to jest NemID (EasyID)?

 

W Danii NemID to identyfikator, który funkcjonuje jak podpis cyfrowy i otrzymują go wszystkie duńskie firmy.

 • Jak wygląda nadzór nad duńskim biznesem prowadzony przez Inspekcję Pracy?

 

Duńska Inspekcja Pracy bardzo dba o bezpieczeństwo pracowników, dlatego też regularnie sprawdza wszystkie firmy pod kątem bezpiecznego środowiska pracy i higieny pracy. Arbejdstilsynet, czyli duński Urząd Pracy nadzoruje wszystkie przedsiębiorstwa, które działają na terenie Danii, również te zagraniczne oferujące tymczasowe usługi, oraz kontroluje, czy firmy zarejestrowały się w RUT, czyli w duńskim Rejestrze Zagranicznych Świadczycieli Usług. Kontrole te są niezapowiedziane i dotyczą wszystkich firm, na terenie całej Danii. Inspekcja Pracy współpracuje również z duńską policją, która sprawdza, czy obcokrajowcy przebywają legalnie w Danii i mają pozwolenie na pracę w duńskich przedsiębiorstwach, jak również z duńskim Urzędem Skarbowym, który kontroluje, czy duńskie firmy nie zalegają z opłatami składek i podatków tj. VAT. Duńska Inspekcja Pracy nie musi mieć nakazu sądowego, aby przeprowadzić kontrolę w firmach, może przeprowadzić również kontrolę instalacji morskich oraz, poza bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzić nadzór oparty na ocenie ryzyka, nadzór detaliczny oraz nadzór rynku.

 • Czym jest duński RUT?

 

Osoby, które decydują się na założenie i prowadzenie własnej działalności na terenie Danii, mają obowiązek, przed rozpoczęciem pracy, zgłosić firmę do Rejestru Usługodawców Zagranicznych – RUT. Zgłosić trzeba również wszelkie zmiany dotyczące spółki, maksymalnie do 1 dnia roboczego, w którym zaczną obowiązywać. Co jeszcze należy wiedzieć o RUT:

   • Jeżeli duńska firma nie zostanie zgłoszona do Rejestru lub zgłoszone informacje są nieaktualne, Inspektor Pracy może wnieść oskarżenie czy też nałożyć na właściciela duńskiego biznesu karę pieniężną (10 tys. koron duńskich albo nawet 20 tys. koron duńskich, w przypadku wielokrotnego naruszenia przepisów).
   • Inspektor Pracy ma prawo również naliczać karę finansową za każdy dzień zwłoki w zgłoszeniu usług do Rejestru.
   • Rejestr Zagranicznych Świadczycieli ma numer telefonu, na który właściciele duńskich firm mogą dzwonić, aby uzyskać wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rejestracji w RUT czy duńskiego prawa pracy.
   • Do RUT można zgłosić firmę przez stronę internetowąvirk.dk.
   • Każdy, pracujący na terenie Danii, pracodawca czy pracownik, który powinien zgłosić się do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług, po rejestracji otrzyma osobisty numer RUT, który jest niezbędny w kontakcie z duńską władzą.
   • Każdy pracownik powinien dostarczyć swojemu pracodawcy pokwitowanie ze swoim numerem RUT (dotyczy to przede wszystkim usług budowlanych, ogrodniczych, rolniczych, leśniczych czy prac porządkowych).
   • Jakie informacje trzeba podać przy rejestracji:
    • dane kontaktowe,
    • lokalizacja prac,
    • rodzaj usługi,
    • kod klasyfikacji sektorowej przedsiębiorstwa,
    • termin prac,
    • nazwę i adres firmy,
    • dane personalne delegowanych pracowników,
    • czas trwania delegacji,
    • numer CVR i numer rejestracyjny VAT.

Każdy podmiot fizyczny lub prawny, dla którego wykonywane są w Danii usługi, należy do duńskich usługodawców.

 • Co to jest Dania Holding Company?

 

Jest to duńska spółka holdingowa, którą należy zarejestrować w Agencji Handlu i Spółek. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o Dania Holding Company:

  • prywatna duńska spółka holdingowa to Anpartselskab (ApS),
  • duńska spółka holdingowa ma udziały w innych zależnych, zagranicznych spółkach,
  • może mieć 100% udziału zagranicznego,
  • zyski takiej spółki są wolne od podatku,
  • minimalny kapitał zakładowy (125 tys. koron duńskich),
  • nie musi mieć więcej niż jednego akcjonariusza,
  • brak jakichkolwiek ograniczeń, jeżeli chodzi o działalność spółek zależnych,
  • można ją zarejestrować w 1 dzień,
  • konta spółki należą do rejestrów publicznych i co roku poddawane są audytowi,
  • spółki te mają tylko akcje zagraniczne,
  • dywidendy są nieopodatkowane.
  • duńska ustawa o reformie podatkowej z 2009 roku wyróżnia: inwestorów powiązanych – którzy są zwolnieni z płacenia podatków od zysków kapitałowych i posiadają akcje w wysokości 50% kapitału zakładowego; inwestorów portfelowych – którzy muszę płacić podatki od zysków kapitałowych i posiadają akcje mniejsze niż 10% kapitału zakładowego; inwestorów zależnych – którzy nie muszą płacić podatków od zysków i posiadają akcje od 10% do 50% kapitału zakładowego.
 • Za co na duńskie przedsiębiorstwa można nałożyć kary?

 

Duńskie biznesy mogą być nadzorowane przez policję, Urząd Skarbowy oraz Inspekcję Pracy. Organy te kontrolują, czy duńskie firmy zarejestrowały się w RUT, czy opłacają podatki, przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, czy pracownicy mają pozwolenie na pracę na terenie Danii. Jeżeli duńscy pracodawcy nie przestrzegają powyższych zasad, mogą spodziewać się ostrzeżeń, kar finansowych, a nawet wniesienia wniosków o oskarżenie.

 • Założenie duńskiego oddziału firmy vs nowa firma w Danii?

 

Założenie duńskiego oddziału zagranicznej firmy jest bardzo dobrą opcją dla polskich spółek, ale polski przedsiębiorca może założyć oddział swojej firmy, tylko jeśli działalność zarejestrowana w Polsce ma formę prawną podobną do duńskiej tj. A/S lub ApS. Do utworzenia duńskiego oddziału nie jest konieczny kapitał startowy tak jak w przypadku założenia nowej spółki.

 • Gdzie mogę kupić korony duńskie po korzystnym kursie?

 

Kantory internetowe mają niższe marże nić stacjonarne i przedsiębiorcy mogą też negocjować jej wysokość. www.rkantor.com.

 • O jakich duńskich numerach telefonów i adresach stron internetowych powinienem wiedzieć?

 

 • Jak założyć firmę w Danii?

 

Dania charakteryzuje się brakiem ograniczeń w zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu, wolnym rynkiem, swobodną konkurencją, stosunkowo niskim podatkiem dochodowym (28%) oraz najniższym w krajach OECD (1% z funduszu płac) obciążeniem pracodawców ubezpieczeniem zdrowotnym i socjalnym. Do tego rejestracja nowej firmy i wszelkie formalności z tym związane są przystępne dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć pracę na własny rachunek na terenie Skandynawii, przedsiębiorcy mogą również liczyć na pomoc duńskich urzędników. Własną działalność można założyć przez stronę internetową Agencji Przedsiębiorstw i Handlu – DCCA (Danish Commerce and Companies Agency): www.erhvervsstyrelsen.dk, na której znajduje się formularz rejestracyjny i przez którą duńskim firmom nadawany jest specjalny numer Centralnego Rejestru Firm – CVR: www.cvr.dk. Nowopowstała firma ma obowiązek zarejestrować się również w duńskim Urzędzie Ceł i Podatków i może to zrobić przez stronę www.toldskat.dk.

 • Co to jest certyfikat pobytowy i kto powinien się o niego starać?

 

Każdy polski obywatel, który planuje przebywać w Danii dłużej niż 3 miesiące, i przedsiębiorca, który chce założyć własną działalność na terenie Danii, przed zarejestrowaniem własnej działalności, musi postarać się w duńskim Urzędzie Regionalnym o certyfikat pobytowy obywatela UE/EOG (www.statsforvaltning.dk).

 • Co to jest organizacja Invest in Denmark?

 

Invest in Denmark jest to duńska organizacja, która powstała, aby odpowiedzieć przedsiębiorcom na wszelkie pytania dotyczące m.in. nowych duńskich inwestycji.

 • Co to jest system LetLøn?

 

LetLøn to specjalny, bezpłatny, system znajdujący się na stronie internetowej duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego (SKAT), przez który można prowadzić dokumentację płacową pracowników małej duńskiej działalności. Wystarczy, że pracodawca wpisze stawkę za godzinę pracy osoby zatrudnionej w firmie, a system automatycznie obliczy wszelkie podatki i koszty potrzebne do rocznego rozliczenia.

 • Co to jest Afstaelse?

 

Afstaelse jest to odstępne lub depozyt za wynajem lokalu pod działalność (tj. sklep), którą musi płacić obecny dzierżawca poprzedniemu.

 • Kto w Danii jest płatnikiem VAT?

 

Każdy przedsiębiorca, który założy spółkę na terenie Danii, musi opłacać podatek od osób prawnych – CIT, który wynosi 22%, natomiast płatnikiem 25% podatku VAT staje się wtedy, kiedy roczne obroty jego firmy przekroczą 20 tys. DKK.

 • Ile kosztuje przetłumaczenie dokumentów z języka duńskiego przez tłumacza przysięgłego?

 

Około 400 koron duńskich za jedną stronę dokumentu.