Firma Dania

Firma w Danii

Założenie działalności w Danii jest możliwe dla każdego obywatela kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Umożliwiają to przepisy unijne. Firma w kraju takim jak Dania to stosunkowo kosztowne przedsięwzięcie, gdyż wymagany jest dość wysoki kapitał początkowy. Należy pamiętać również o współtowarzyszących zakładaniu działalności kosztach typu opłacenie prawników, notariuszy, tłumaczy czy też usług firm doradczych. Przed rozpoczęciem działalności, należy również zapoznać się z duńskimi przepisami.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Danii.

Decydując się na założenie firmy w Danii, warto zapoznać się z możliwymi formami prowadzenia działalności gospodarczej. W Danii każda z form prowadzenia działalności jest w jednakowym stopniu dostępna dla wszystkich podmiotów zagranicznych i krajowych.

Firmy w Danii

 • Aktieselskab – Spółka akcyjna (A/S)

Spółka akcyjna składa się z zarządu, dyrekcji lub rady nadzorczej, która jest wybierana podczas generalnego posiedzenia i składa się minimum z 3 osób, ze względu na to, że podczas głosowania musi zostać zachowana zasada większości głosów. Współwłaściciele i udziałowcy nie odpowiadają własnym majątkiem za zadłużenie firmy, jednakże bank może od nich wymagać żyrowania w przypadku kredytów.

Zakładanie Aktieselskab – Co należy wiedzieć?

 • Aby założyć spółkę akcyjną, należy sporządzić i podpisać umowę założycielską, która powinna zawierać:

✓dane osobowe założycieli i zarządu firmy,

✓ nazwę oraz siedzibę spółki,

✓ rodzaj i cel działalności,

✓ kapitał założycielski.

 • Wymagany jest początkowy kapitał o wysokości 500 tysięcy DKK w gotówce lub innych aktywach, który należy wnieść przed rejestracją spółki.
 • Należy sporządzić statut spółki i dokonać kapitału akcyjnego.
 • Spółka akcyjna przeznaczona jest dla firm średnich i dużych, jako jedyna może być notowana na giełdzie papierów wartościowych w Danii.
 • Spółka musi mieć przynajmniej 1 akcjonariusza.
 • Spółkę może założyć co najmniej jedna osoba.
 • Założyciele spółki nie muszą być właścicielami jej akcji.
 • Na spotkaniu statutowym, udziałowcy muszą wybrać radę nadzorczą i zarząd.
 • W ciągu 30 dni, indywidualni akcjonariusze zobowiązani są, aby powiadomić spółkę o wejściu w posiadanie minimum 5% kapitału akcyjnego.
 • Dokumenty należy sporządzać w języku duńskim.
 • Opodatkowanie, w przypadku udziałowców, pochodzi od uzyskanego przychodu, a spółka podlega odrębnym przepisom podatkowym.
 • W przypadku gdy do nazwy spółki zostaną dodane słowa “under stiftelse” (w trakcie rejestracji), firma ma prawo podjąć działalność od daty podpisania umowy założycielskiej.
 • Można kupić akcje istniejącej już spółki, która nie podjęła działalności (tzw. spółka z półki), wymaga to więcej pieniędzy oraz czasu.
 • Koszt rejestracji spółki akcyjnej przez kancelarię prawną w Danii wynosi od 4,5 tysiąca koron duńskich.

Po zdeponowaniu kapitału początkowego na rachunku bankowym i podpisaniu aktu założycielskiego, przedsiębiorca ma 6 miesięcy, aby zarejestrować spółkę w duńskim rejestrze handlowym. Procedura rejestracji trwa zazwyczaj od 2 do 3 tygodni.

Zarejestrowana firma otrzymuje numer CVR (odpowiednik naszego REGON). Następnym krokiem jest rejestracja w Told-og Skatteregion – czyli w urzędzie podatkowym.

 • Anpartsselskab – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form działalności gospodarczych w Danii. Wybierają ją najczęściej przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić firmę rodzinną i mieć nad nią całkowity oraz osobisty nadzór.

Zakładanie Anpartsselskab – Co należy wiedzieć?

 1. Anpartsselskab ma osobowość prawną.
 2. Regulowana jest przez duńską Ustawę o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Założenie spółki przez kancelarię prawną to koszt wysokości od 3 tysięcy do 5 tysięcy duńskich koron.
 4. ApS posiada jednego lub więcej właścicieli.
 5. Jest podmiotem fizycznym, więc właściciele nie odpowiadają własnym majątkiem za ewentualne zobowiązania spółki, odpowiadają natomiast swoim udziałem w kapitale zysku.
 6. W tym rodzaju działalności wymagane jest powołanie dyrekcji, rady nadzorczej lub zarządu.
 7. Wszelkie decyzje zapadają na generalnych zebraniach członków zarządu.
 8. Udział kapitałowy ogranicza odpowiedzialność za spółkę.
 9. Otwierając ApS należy wnieść kapitał początkowy – 50000 DKK w postaci gotówki lub innej wartości (np. Samochód, patent lub inna prowadzona przez udziałowca firma).
 10. Spółka opodatkowana jest według duńskiej Ustawy o Spółkach, pod którą nie podlegają udziałowcy. Jeśli udziałowiec dostaje wynagrodzenie, od uzyskanego przychodu odprowadza podatek dochodowy.
 11. W celu założenia Anpartsselskab należy sporządzić dokumentację założenia firmy i wycenę, jeśli kapitał początkowy nie stanowi formy gotówkowej.
 12. Rejestracja online to koszt wysokości 670 DKK, natomiast przesyłka wniosku rejestracyjnego drogą pocztową kosztuje 2150 DKK.
 13. Zaleca się, aby spisać umowę, która określałaby prawa oraz obowiązki każdego z udziałowców.

Anpartsselskab – ApS vs. Aktieselskab – A/S

 1. Przepisy regulujące prowadzenie spółki jawnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii są zbliżone.
 2. W porównaniu ze wspólnikami spółki z.o.o, wspólnicy spółki jawnej mają mniejszą swobodę decydowania o sprawach firmy.
 3. Kapitał początkowy spółki A/S wynosi minimum 400 tys. DKK, natomiast w przypadku spółki ApS wynosi on 50 tys. DKK.
 4. W przypadku obu rodzajów spółek, kapitał należy do firmy, nie do właścicieli.
 5. W obu przypadkach, rejestracja firmy to koszt 670 DKK.
 6. Spółka AsP jak i A/S zobowiązane są do zdawania årsrapport (raportów rocznych), potrzebują vedtægter (statutu) oraz stiftelsesdokument (dokumentów założycielskich).
 7. W Anpartsselskab potrzebne jest kierownictwo, natomiast w Aktieselskab – kierownictwo oraz zarząd.
 8. Spółki muszą posiadać co najmniej jednego właściciela.
 9. W Selskabsloven określone jest prawo obu spółek. Jest to duńska Ustawa o Spółkach.
 10. W obu przypadkach, spółki podlegają pod prawo podatkowe.
 • Enkeltmandszirksmhed – Jednoosobowa działalność gospodarcza.

Samozatrudnienie to jedna z najbardziej powszechnych duńskich form  działalności gospodarczej. Jest to najłatwiejszy sposób prowadzenia biznesu, w którym zarówno wszystkie aktywa, jak i pasywa są własnością właściciela firmy. Odpowiada on więc za wszelkie zadłużenia własnym majątkiem.

Zakładanie Enkeltmandszirksmhed – Co należy wiedzieć?

 • Enkeltmandszirksmhed prowadzona jest przez osobę na własny rachunek, pod własnym nazwiskiem lub przyjętą nazwą firmy.
 • Firma pozostaje założycielem i może zatrudniać pracowników.
 • Żadna osoba poza założycielem nie ma możliwości wpływu na to, jak prowadzi on swoją jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Osoby prowadzące takie firmy korzystają z CPR, czyli osobistego numeru ewidencyjnego. Rejestrację przy samozatrudnieniu przechodzi się w Erhvervsstyrelsen (eogs.dk).
 • Po rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej należy założyć pocztę cyfrową – Digital Postkasse – aby instytucje państwowe i urzędy miały możliwość kontaktu z przedstawicielem firmy.
 • Nikt inny, poza właścicielem firmy nie ma wpływu na prowadzenie tej formy działalności.
 • Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innym osobom, aby działały w imieniu firmy, lecz nie jest to wymagane.
 • Enkeltmandszirksmhed nie wymaga kapitału.

Zalety i wady samozatrudnienia:

 1. Zalety
 • Proste prowadzenie firmy.
 • Administracja w Danii służy pomocą przy załatwianiu formalności wiążących się z rejestracją firmy.
 • Nie ma wymogu zgromadzenia kapitału zakładowego.
 • Przychód jest opodatkowany tylko raz, bo deklaracja o podatku od działalności gospodarczej składana jest w jednym zeznaniu podatkowym.
 • Minimalne koszty założenia firmy szacowane są na 10 tysięcy koron duńskich, czyli 5 tysięcy złotych.
 • Firma nie ma obowiązku wpisu do rejestru płatników podatku VAT, jeśli roczny dochód nie przekracza 50 tysięcy koron.
 • Istnieje możliwość udzielenia innym osobom pełnomocnictwa do działania w imieniu firmy
 1. Wady
 • Firma nie może osobno opodatkować swoich przychodów.
 • Firma zaprzestaje działalności, jeśli właściciel umrze, pozostawiając jakikolwiek majątek trwały, który nie jest wyodrębniony z ogółu majątku założyciela. Utrudnia to zbycie przedsiębiorstwa jako całości.
 • Działalność w tej formie jest związana z nieograniczoną odpowiedzialnością osobistym majątkiem za zobowiązania firmy, gdyż nie ma rozdziału pomiędzy majątkiem biznesowym, a prywatnym.

Dania oferuje trzy możliwości opodatkowania firmy, które może wybrać właściciel:

 1. Opodatkowanie zysku jako osobistego przychodu, tak samo jak osób zatrudnionych.
 1. Opodatkowanie według Kapitalafkastordning (Ustawy o kapitale zakładowym), gdzie można zarówno przenieść część z zysku z firmy na przychód osobisty, jak i część na przychód kapitałowy.
 1. Opodatkowanie według Virksomhedsordning (Ustawy o przedsiębiorstwach), gdzie istnieje możliwość dokonania odpisu od podatku kosztów z odsetek kredytowych, ale można też zostawić zysk z firmy w postaci bankowych oszczędności, co także jest korzystnym rozwiązaniem.
 • Interesselskab – Spółka jawna (I/S)

Założenie spółki jawnej jest kolejną opcją podjęcia działalności w Danii. Tego typu spółkę zawiązać muszą minimum dwie osoby fizyczne bądź prawne, podejmujące wspólne zobowiązania – każdy z udziałowców odpowiada za nie solidarnie. Umowa założycielska określa dokładniej zobowiązania między nimi.

Zakładanie Interesselskab – Co należy wiedzieć?

 • Spółka jawna w Danii nie ma osobowości prawnej, natomiast ma prawo do zawierania umów, może zostać pozwana i ma możliwość pozywania.
 • Wniesiony do spółki wkład i mienie, które zostało nabyte przez przedsiębiorstwo w czasie jego trwania składają się na majątek spółki.
 • Nazwa spółki powinna zawierać skrót, określający jej prawną formę, czyli I/S.
 • Kapitał zakładowy nie jest wymagany w spółce jawnej.
 • Aby został nadany numer CVR (www.cvr.dk), w przeciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy firmy należy dostarczyć do Agencji Przedsiębiorstw i Handlu (DCCA Erhvervsstyrelsen) (eogs.dk) wszystkie dokumenty z wnioskiem rejestracyjnym.
 • Spółkę jawną należy zarejestrować w DBA w przypadku, gdy ograniczoną odpowiedzialność mają wszyscy wspólnicy.
 • Nie ma obowiązku, aby spółka posiadała zarząd lub dyrekcję, jest to wybór należący do właścicieli.
 • Właściciele są opodatkowani ze swoich udziałów w firmie, podobnie jak w firmie jednoosobowej – Z zysku firmy jako przychodu osobistego, według ustawy o przedsiębiorstwach lub według ustawy o zgromadzonym kapitale zakładowym.

Iværksætterselskab – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (IVS)
Iværksætterselskab jest to prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która regulowana jest przepisami duńskiej ustawy o prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakładanie Iværksætterselskab – Co należy wiedzieć?

 • Kapitał początkowy Iværksætterselskab to minimum 1 korona duńska lub odpowiednik tej kwoty w Euro, maksymalnie natomiast może to być 49 999 DKK.
 • Na konieczny fundusz rezerwowy musi zostać przekazane co najmniej 25% rocznego zysku spółki.
 • Dywidendy wypłacane są, gdy suma kapitału zakładowego oraz funduszy rezerwowych równa jest 50 tysięcy DKK.
 • IVS może mieć jednego lub wielu właścicieli.
 • Jest podmiotem fizycznym, nieprzypisanym ściśle do właścicieli, więc majątek firmy nie jest jednocześnie majątkiem właściciela i nie odpowiada on osobiście za zadłużenia przedsiębiorstwa majątkiem własnym.
 • W tej formie działalności, wymagany jest zarząd, dyrekcja albo rada.
 • Jeśli zatrudniani są pracownicy, należy wyznaczyć ich reprezentanta.
 • Obowiązkowe jest również jawne przedstawienie rocznych sprawozdań finansowych, natomiast opodatkowanie odbywa się według prawa o spółkach.

Kommanditselskab – Spółka komandytowa (K/S)
Spółka komandytowa to kolejny rodzaj działalności, jaką można otworzyć w Danii. W tym przypadku wymagany jest minimum jeden komplementariusz, odpowiadający całkowicie za firmowe zobowiązania, oraz kilkoro komandytariuszy, którzy odpowiadaliby za zobowiązania spółki tylko kapitałem początkowym, który został do niej przez nich wniesiony.

Zakładanie Kommanditselskab – Co należy wiedzieć?

 1. Funkcjonowanie tego rodzaju spółki regulowane jest przez umowę założycielską, potrzebną do zarejestrowania firmy.
 2. Spółka musi zostać zarejestrowana w DBA.
 3. Jeżeli wszyscy wspólnicy są osobami prawnymi, należy zarejestrować spółkę.
 4. Do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, spółka powinna zostać zarejestrowana przez wspólników w Agencji Handlu i Przedsiębiorstw – na stronie www.eogs.dk wypełnić można formularz rejestracyjny.
 5. W nazwie spółki powinno być zawarte nazwisko minimum jednego z komplementariuszy oraz skrót S/K, wskazujący jej formę prawną.

Inną odsłoną spółki komandytowej K/S jest spółka z ograniczoną do wysokości udziałów odpowiedzialnością – Partnerselskaber (P/S). Wspólnicy spółki tego rodzaju to publiczne spółki z.o.o, odpowiadające za firmowe zobowiązania całym kapitałem zakładowym, bądź wydzielonymi sumami w udziałach.

Filial af udenlandsk selskab – Oddział firmy zagranicznej w Danii.
Rynek pracy w Danii daje firmie zagranicznej możliwość utworzenia oddziału, przy którym nie wymaga się kapitału akcyjnego, lecz jego zakładanie zajmuje więcej czasu, niż w przypadku zakładania spółek.

Przedsiębiorca z Polski ma prawo do utworzenia duńskiego oddziału firmy, jeśli spółka zarejestrowana w Polsce ma przybliżoną formę prawną do tej obowiązującej w Danii (jak np. Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.)

Zakładanie Filial af udenlandsk selskab – Co należy wiedzieć?

 1. W nazwie oddziału firmy należy zawrzeć słowo filial, oznaczające „oddział”, oraz nazwę spółki i państwa, w którym ma siedzibę.
 2. Rejestracji filii w Danii dokonuje się na stronie eogs.dk
 3. Rejestracja oddziału firmy w Danii wymaga niezbędnych dokumentów.
 4. Formularz rejestracyjny należy po wypełnieniu dostarczyć do Agencji Handlu i Przedsiębiorstw. Powinien on zawierać:
  • nazwę spółki,
  • formę prawną firmy,
  • sumę kapitału akcyjnego,
  • sprawozdanie finansowe z poprzedniego roku,
  • numer KRS,
  • przedmiot działalności,
  • adres oraz duńską nazwę oddziału firmy,
  • przedmiot działalności oddziału,
  • dane personalne,
  • adresy podmiotów, które upoważnione zostały do tego, aby podejmować decyzje w imieniu filii w Danii.
 5. Kapitał zakładowy to minimum 80 tysięcy DKK.
 6. Oddział zagraniczny firmy należy zgłosić do – Urzędu Skarbowego (SKAT) – W celu rozliczenia podatku VAT.
 7. Założenie w Danii oddziału spółki przy pomocy prawnika to koszt około 8 tysięcy DKK.
 8. Oddział spółki w Danii podlega pod obowiązujące tam prawo.
 9. Za zobowiązania duńskiej filii odpowiedzialny jest całkowicie jej dyrektor.
 10. Kopię 12-miesięcznego sprawozdania finansowego firmy należy przesyłać co roku do Agenci Handlu i Przedsiębiorstw.
 11. Duński oddział spółki płaci podatek dochodowy od osób prawnych – 25%.
 • Salgskontor – Przedstawicielstwo firmy zagranicznej.

W Danii istnieje możliwość działania na rynku poprzez przedstawicielstwo firmy zagranicznej, które powstało w celu promocji usług oraz produktów – nie ma ono jednak prawa aby je sprzedawać.

Takie przedstawicielstwo działa w imieniu macierzystej firmy, odpowiedzialnej za jej zobowiązania i nie posiada osobowości prawnej. Duńskie prawo nie zajmuje się regulacją przepisów obowiązujących Salgskontor.

 • Andelsforening/Brugsforening – Stowarzyszenia spółdzielcze.

Stowarzyszenie spółdzielcze, czyli podmiot prawny, powstały na bazie umowy stowarzyszeniowej nawiązanej przez osoby fizyczne, która daje zezwolenie na sprzedaż oraz przetwarzanie produktów należących do tych osób, lub na zakup i sprzedawanie towarów dla tych podmiotów.

Osoby należące do stowarzyszenia spółdzielczego odpowiedzialne są w ograniczonym zakresie za zobowiązania duńskiej firmy.

Stowarzyszenie powinno zawierać w nazwie skrót, który określa formę prawną (A.m.b.a – stowarzyszenie spółdzielcze z ograniczoną odpowiedzialnością).

 • PMV ( Personligt ejet mindre virksomhed)

Jest to działalność dla osób próbujących zostać przedsiębiorcą. Hobbystyczna, własna, mniejsza działalność gospodarcza. W przypadku, gdy firma osiągnie obrót roczny wyższy niż 50000 DKK, lub zatrudni pracownika, ma obowiązek zmiany formy działalności, na własną działalność gospodarczą.

PMV nie ma obowiązku rejestracji w CVR. Rejestracja jest alternatywą dla osób chcących mieć nadany numer CVR. Właściciel odpowiada całkowicie za PMV, zarówno zysk i zadłużenie firmy są jednocześnie zyskiem i zadłużeniem właściciela. Przy tej formie działalności nie jest wymagany kapitał. Podatek dochodowy odprowadza się od uzyskanego zysku z działalności.

Zatrudnianie pracownika w duńskiej firmie i obowiązki pracodawcy.

Decydując się na zatrudnianie pracowników, właściciele firm w Danii powinni zapoznać się dokładnie z duńskim prawem pracy oraz z duńskimi ustawami, obejmującymi dane grupy zawodowe. Ustawa o dokumencie zatrudnienia (Ansættelsesbevis loven) jest jedną z takich ustaw. Zawarty jest w niej zapis mówiący o tym, że osoby zatrudnione minimum przez miesiąc na ponad 8 godzin w tygodniu, muszą dostać dokument, który zawiera informacje na temat najważniejszych warunków pracy.

Pracownicy w Danii chronieni są często przez tzw. Układy zbiorowe. Jest to porozumienie w sprawie warunków pracy, zawarte przez pracodawcę oraz pracownika za pośrednictwem związków zawodowych lub zrzeszenia pracowników.

Duńska firma a układ zbiorowy

Pracodawcy w Danii obowiązkowo muszą zapewnić swoim pracownikom ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych oraz szkolenia z zakresu BHP. Powinni im także zapewnić godną płacę – jeżeli tego nie zrobią, związki zawodowe mają prawo w imieniu pracowników zorganizować strajk, blokadę, lub solidarnościową akcję protestacyjną, aby wynegocjować lepsze płace. W Danii, związki zawodowe mają możliwość organizacji konfliktów pracowniczych, aby zawrzeć układ lub prowadzić spory zbiorowe w celu zawarcia układu zbiorowego.

W Danii obowiązuje ustawa, określająca zasady umowy o delegacji pracowników do pracy za granicą.

Zakładanie i prowadzenie firmy w Danii – Co należy wiedzieć?

W Danii panuje zasada wolnego rynku, brak ograniczeń w prowadzeniu własnego biznesu oraz swobodna konkurencja. Takie same reguły zakładania firmy w Danii obowiązują wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Aby założyć firmę w Danii należy:

 • Dokonać wyboru odpowiedniego dla siebie rodzaju działalności gospodarczej, oraz zapoznać się dokładnie z prawnymi obowiązkami, takimi jak na przykład zezwolenia, patenty czy licencje.
 • Określić oczekiwania finansowe i ustalić datę rozpoczęcia działalności.
 • Posiadać przygotowany przez księgowego plan lub być zatrudnionym, lub mieć fundusz na pierwszy rok działalności lub umowę wynajmu lokalu, gdzie firma będzie mieć swoją siedzibę.
 • Zapoznać się z rynkiem, konkurencją i prawem w Danii.
 • Przygotować środki pieniężne na początek – od 10 do 25 tys. DKK – za które opłacimy licencje, tłumacza czy zakup sprzętu. Można ubiegać się o dofinansowanie z UE.
 • Zarejestrować działalność w Erhvervsstyrelsen – Duńskiej Agencji do spraw Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorstw (przez internet) – najpóźniej na 8 dni, zanim rozpoczynamy działalność. Agencja jest oddziałem Ministerstwa Gospodarki i przekazuje dokumenty firmy do urzędu celno-podatkowego (SKAT), aby nadać numer podatkowej identyfikacji CPR (NIP osobisty), potrzebny do rozliczania podatku VAT i podatku dochodowego. Rejestracja firmy jest nieobowiązkowa, gdy obrót roczny nie jest większy, niż 50 tysięcy koron.
 • Przedstawić umowy z przedsiębiorcami w Danii, z którymi zamierzamy współpracować.
 • Sprawdzić unikalność nazwy firmy u duńskiego rejestratora.
 • Wystąpić o certyfikat pobytu obywatela UE/EOG, który trzeba otrzymać przed rozpoczęciem własnego biznesu. Robi się to w duńskim urzędzie regionalnym (statsforvaltning.dk). Dotyczy to obywateli polskich, którzy zamierzają zostać dłużej, niż kwartał w Danii.

Firma w Danii - Ustawy

Podatki w Danii

Prowadząc firmę w Danii, lub będąc tamże zatrudnionym, podlega się pod tamtejsze podatki. Są one progresywne – próg podatkowy jest zależny od wysokości dochodów. Od podatku, duńska firma może odliczyć składki ubezpieczeniowe, emerytalne, alimenty, koszty wyżywienia oraz transport związany z pracą. Urząd skarbowy w Danii ma prawo w ciągu 7 lat do sprawdzenia, czy wydatki zgadzają się z prawdą.

Stawki procentowe w 2019 roku wynosiły kolejno:

 • 8% dla dochodów niższych, niż 50217 DKK.
 • 39,2% dla dochodów od 50217 DDK DO 558,043 DKK.
 • 56,5% dla dochodów wyższych, niż 558,043 DKK.

W Danii istnieje dobrowolny podatek kościelny, który wynosi 0,92%

Podatek municypalny w Danii, płacony regionalnym samorządom, jest ruchomy. Kwota wolna od podatku w Danii ustalana jest co roku.

Za pośrednictwem Agencji Przedsiębiorstw i Handlu należy dokonać rejestracji w regionalnym urzędzie ceł i podatków.

Podatki a samozatrudnienie.

Urząd skarbowy uznaje w Danii przychody z samozatrudnienia jako przychody właściciela firmy, więc podatek od prowadzenia biznesu deklarowany jest na tym samym zeznaniu podatkowym. Właścicielowi biznesu, odprowadzającemu składki i podatki, przysługują świadczenia zdrowotne i emerytalne, takie jak w przypadku osób zatrudnionych w Danii.

Deklarację podatkową należy złożyć kwartalnie, lub raz w ciągu pół roku za pomocą strony SKAT – używając systemu LetLøn, umożliwiającego prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników.

Terminy odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy:

Terminy zaliczek na podatek w firmie w Danii

Podatki a spółki.

Spółki w Danii, obowiązuje CIT – podatek dla osób prawnych, wynoszący 22%. Gdy roczne obroty firmy w Danii przekroczą 20 tysięcy DKK, zostaje ona płatnikiem podatku VAT o stawce 25%.

Podatki a osoby fizyczne.

Osoby fizyczne w Danii płacą:

 • Podatek liniowy dochodowy, wynoszący 32%. Płacony jest na rzecz władz lokalnych.
 • Podatek progresywny, wynoszący 5,64% (przy dochodach mniejszych, niż 42 tys. DKK) lub 15% (przy dochodach większych niż 42 tys. DKK). Płacony jest na rzecz skarbu państwa. Takim podatkiem objęte są dochody z pracy oraz dochody kapitałowe. Warto pamiętać, że obciążenie osoby fizycznej nie powinno przekroczyć 59%.

Podatek VAT w Danii – Co należy wiedzieć?

 1. Wszystkie przedsiębiorstwa w Danii, w których obroty przekraczają 50 tys. DKK podlegają pod podatek VAT.
 2. Wysokość VAT to 25%.
 3. W przypadku takich usług jak sprzedaż lub wynajem nieruchomości, opieka medyczna, bankowość, edukacja, działalność kulturalna lub transakcje ubezpieczeniowe, VAT wynosi 0%.
 4. Pracownicy zagraniczni, zatrudnieni w Danii na czas obejmujący przedział od 3 miesięcy do 3 lat, z minimalnymi zarobkami 47,5 tysięcy DKK, podlegają pod podatek liniowy 25%, powiększony o składkę na rynek pracy – 9%.
 5. Podatek VAT stały, 25% opłacają przedsiębiorstwa, które sprzedają usługi lub towary. To podatek który dodawany jest do ceny usług i towarów sprzedawanych przez firmę w Danii.
 6. Właściciel firmy w Danii musi zarejestrować ją jako płatnika podatku VAT zanim rozpocznie świadczenie usług i dostawy towarów. Przedsiębiorca ma 8 dni, aby to zrobić.
 7. Firma może zostać zgłoszona jako płatnik VAT przez stronę virk.dk. Jest to strona RUT (Rejestr Zagranicznych Dostawców).
 8. Odwrotne obciążenie polega na takim mechanizmie, że spółki zagraniczne, chcące sprzedawać usługi i towary duńskim firmom, nie mają obowiązku pobierania duńskiego podatku VAT. Nie nalicza się wtedy na fakturze tego podatku i wpisuje się jedynie wartość netto danego towaru albo usługi. Korzystały z przygotowanej formuły – Reversed charge, oznaczające, że nabywca musi naliczyć oraz opłacić VAT od usługi. Wpisujemy również CVR lub SE-nummer (numer rejestracyjny nabywcy). Usługi podlegające pod tą procedurę to:Firma w Danii a odwrotne obciążenie
 9. Numer SE nadawany jest przez SKAT. Podawany jest przez polską firmę, zarejestrowaną w Danii jako płatnik VAT. Jeśli firma nie została zarejestrowana, to podaje tylko numer NIP.
 10. Właściciel spółki w Danii zobowiązany jest zarejestrować się jako pracodawca w Danii, w przypadku gdy zatrudnia pracowników.
 11. Pracownicy zagraniczni, w duńskiej firmie, stali i sezonowi, podlegają przepisom podatkowym, związanym z ich krajem pochodzenia i tym, od jakiego czasu mieszkają w Danii.
 12. Polskie firmy mają prawo do zwrotu podatku VAT od kosztów opodatkowanych w Danii nawet gdy nie są płatnikami VAT w Danii.
 13. Duński odbiorca usług, nawet jeśli świadczy usługi przedsiębiorstwom niezarejestrowanym jako płatnicy VAT, zobowiązany jest dokonać rejestracji jako płatnik VAT i płacić ten podatek.

Podatek CIT – Co warto wiedzieć?

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 28%.
 2. Pod CIT podlegają osoby prawne – spółki z.o.o, oraz akcyjne. W przypadku spółek osobowych, opodatkowaniu podlegają jedynie wspólnicy tych spółek.
 3. Spółki opodatkowane są na zasadzie konsolidacji – opodatkowana jest dominująca spółka duńska, jej oddziały oraz spółki zależne.

Zgłoszenie firmy do RUT – Co należy wiedzieć?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na założenie i prowadzenie własnej firmy w Danii, mają obowiązek przed rozpoczęciem działalności zgłosić firmę do RUT, czyli „Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług”. Maksymalnie do 1 dnia roboczego należy zgłaszać również wszystkie zmiany dotyczące spółki, które w tymże dniu zaczną obowiązywać.

Co należy wiedzieć o RUT:

 1. Witryna virk.dk umożliwia zgłoszenie firmy do RUT
 2. W przypadku, gdy duńska firma nie zostanie zgłoszona do RUT lub zgłoszone informacje są nieaktualne, Inspektor pracy ma możliwość wniesienia oskarżenia czy też nałożenia na właściciela firmy kary pieniężnej (10 tys DKK do 20 tys. DKK w przypadku wielokrotnego naruszenia przepisów).
 3. Za każdy dzień zwłoki zgłoszenia usług do Rejestru, Inspektor Pracy ma prawo naliczyć karę finansową.
 4. Każdy, kto pracuje na terenie Danii – Pracodawca, pracownik, który ma obowiązek zgłoszenia się do Rejestru Zagranicznych Świadczycieli Usług, po rejestracji otrzyma osobisty numer RUT, który jest niezbędny w kontakcie z duńską władzą.
 5. Każdy pracownik musi dostarczyć pracodawcy pokwitowanie z numerem RUT – przede wszystkim pracownicy usług budowlanych, rolniczych, ogrodniczych, leśniczych czy prac porządkowych.
 6. Przy rejestracji należy podać następujące informacje:Firma w Danii a RUT
 7. Aby uzyskać wszelkie najważniejsze informacje dotyczące rejestracji w RUT lub duńskiego prawa pracy, właściciele firm w Danii mają możliwość zadzwonić pod numer telefonu Rejestru Zagranicznych Świadczycieli.

Do duńskich ustawodawców należy każdy podmiot fizyczny lub prawny, dla którego wykonywane są usługi na terenie Danii.

BHP w Danii

Przedsiębiorcy w Danii, prowadzący własną działalność oraz osoby zatrudnione w firmie w Danii, mają obowiązek przestrzegania tamtejszego prawa pracy, jak i przepisów BHP, które udostępnione na stronie UIP (Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy). Za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi grzywna lub wstrzymanie wykonywanych prac.

Obowiązki pracodawcy - duńska firma

Najważniejsze obowiązki duńskich pracowników:

 • korzystanie z wymaganego sprzętu osobistej ochrony,
 • stosowanie się do regulaminu i instrukcji,
 • przestrzeganie zasad przepisów BHP,
 • uczestnictwo w corocznych szkoleniach BHP.

Firma w Danii, zatrudniająca co najmniej 10 pracowników musi obowiązkowo stworzyć organizację BHP oraz wyznaczyć inspektorów, którzy odpowiadać będą za wdrożenie zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to także firm zapewniających tymczasowe oraz zmienne stanowiska pracy, gdzie osoby pracują powyżej dwóch tygodni.

FAQ

  1. Na jakiej stronie mogę zarejestrować własną firmę w Danii?

Rejestracji można dokonać poprzez witrynę eogs.dk

  1. Co to jest NemID (EasyID)?

NemID jest to duński identyfikator, funkcjonujący jak podpis cyfrowy. Otrzymują go wszystkie firmy w Danii.

  1. Czym jest RUT?

RUT czyli Rejestr Zagranicznych Świadczycieli Usług. Należy zgłosić firmę, jeśli zamierzamy założyć i prowadzić działalność w Danii. Zgłasza się też wszelkie zmiany zachodzące w spółce – do 1 dnia roboczego w którym zaczynają obowiązywać. Ponadto:

  • W przypadku, gdy firma nie jest zgłoszona do Rejestru lub zgłoszone dane są nieaktualne, Inspektor Pracy ma możliwość wniesienia oskarżenia lub obciążenia właściciela firmy karą pieniężną ( 10 tys. DKK – 20 tys. DKK, jeśli przepisy naruszane są wielokrotnie).
  • Inspektor Pracy ma możliwość naliczenia finansowej kary za każdy kolejny dzień zwłoki w zgłoszeniu do RUT.
  • Właściciele firm w Danii mogą dzwonić na numer telefonu RUT, aby uzyskać najważniejsze informacje o rejestracji oraz duńskiego prawa pracy.
  • Zgłaszać firmę można poprzez witrynę virk.dk
  • Każdy przedsiębiorca oraz pracownik, który zgłasza się do RUT, po rejestracji otrzymuje własny numer RUT, niezbędny przy  konieczności kontaktu z duńską władzą.
  • Każdy pracownik musi dostarczyć pracodawcy pokwitowanie z numerem RUT – tyczy się to głównie usług budowlanych, rolniczych, leśniczych, ogrodniczych oraz prac porządkowych.
  • Przy rejestracji należy podać następujące dane:
   • dane kontaktowe,
   • lokalizacja prac,
   • rodzaj usługi,
   • kod klasyfikacji sektorowej przedsiębiorstwa,
   • termin prac,
   • nazwę i adres firmy,
   • dane personalne delegowanych pracowników,
   • czas trwania delegacji,
   • numer CVR i numer rejestracyjny VAT.
  1. Jak zakłada się firmę w Danii?

Charakterystyczny dla Danii jest brak ograniczeń w zakładaniu oraz prowadzeniu własnego biznesu, wolny rynek, swobodna konkurencja, stosunkowo niski podatek dochodowy – 28% i najniższe w krajach OECD obciążenie pracodawców ubezpieczeniem zdrowotnym oraz socjalnym.

Rejestracja nowej firmy i związane z tym wszelkie formalności są przystępne dla zagranicznych przedsiębiorców, chcących rozpocząć pracę na własny rachunek. Przedsiębiorcy mogą liczyć również na pomoc duńskich urzędników.

Działalność można założyć poprzez witrynę Agencji Przedsiębiorstw i Handlu – DCCA – www.eogs.dk. Znajduje się tam formularz rejestracyjny. Kolejną witryną jest www.cvr.dk, gdzie duńskim firmom nadawany jest numer Centralnego Rejestru Firm (CVR). Nowa firma musi również zarejestrować się w Urzędzie ceł i podatków, co można zrobić poprzez witrynę www.toldskat.dk.

  1. Co to jest Dania Holding Company?

Dania Holding Company to spółka holdingowa w Danii. Powinna zostać zarejestrowana w Agencji Handlu i Spółek. Ponadto:

  • Minimalny kapitał początkowy takiej spółki wynosi 125 tys. DKK.
  • Taka spółka udziały ma w innych spółkach zagranicznych zależnych.
  • Zyski tego rodzaju spółki są wolne od podatku.
  • Nie ma wymogu by miała więcej niż jednego akcjonariusza.
  • Nie ma ograniczeń działalności spółek zależnych.
  • Anpartselskab (ApS) jest prywatną spółką holdingową.
  • Możliwe jest zarejestrowanie jej w 1 dzień.
  • Dywidendy nie są opodatkowane
  • Te spółki mają jedynie akcje zagraniczne.
  • Konta spółki co roku podlegają audytowi i należą do rejestrów publicznych.
  • Ustawa z 2009 roku o reformie podatkowej w Danii wyróżnia: Inwestorów powiązanych, zwolnionych z płacenia podatków od zysków kapitałowych i posiadających akcje o wysokości 50% kapitału zakładowego. Inwestorów portfelowych, zobowiązanych do płacenia podatków od zysków kapitałowych i posiadających akcje mniejsze niż 10% kapitału zakładowego. Inwestorów zależnych, nie zobowiązanych do płacenia podatków od zysków i posiadających akcje od 10% do 50% kapitału zakładowego.
  1. Czym jest PLC – Dania Private Limited Company

PLC – Dania Private Limited Company – jest to duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Anpartsselskab (ApS).

  • W tej spółce, akcjonariusze odpowiadają jedynie sumą własnego   wkładu za zobowiązania przedsiębiorstwa.
  • Ze względu na to, że Dania należy do Unii Europejskiej, taka spółka ma większe perspektywy  ekspansji na rynek członkowskich państw UE.
  • W przypadku PLC, kapitał początkowy nie może być mniejszy niż 50 tys DKK.
  • Nazwa spółki powinna kończyć się skrótem duńskim ApS.
  • Spółkę należy zarejestrować w dwóch agencjach rządowych – Statut i Memorandum rejestruje się w Rejestrze spółek oraz w Duńskiej agencji Handlu i spółek. Wzory statutu stowarzyszenia znajdują się w Danish Business Agency.
  • Statut stowarzyszenia jest to porozumienie, opisujące postanowienia, które mają związek np. z personalnymi danymi promotorów, przydziałem akcji, kosztami stworzenia spółki, osobowymi danymi audytora duńskiego biznesu oraz osób, które są w zarządzie.
  • PLC musi posiadać przynajmniej jednego dyrektora w Danii i chociaż jednego akcjonariusza.
  • PLC nie może zajmować się następującymi działalnościami:
   1. bankowość;
   2. zarządzanie funduszami;
   3. działalność powiernicza;
   4. ubezpieczenia;
   5. zarządzanie zaufaniem;
   6. programy zbiorowego inwestowania;
   7. reasekuracja.
  1. Czym jest PMV?

PMV – Personligt ejet mindre virksomhed – to niewielka, własna działalność gospodarcza, nie wymagająca rejestracji w duńskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CVR). Właściciel odpowiada za zobowiązania swoim majątkiem. PMV nie potrzebuje kapitału początkowego, natomiast po zatrudnieniu pracownika albo osiągnięciu obrotów rocznych powyżej 50 tys DKK, właściciel zobowiązany jest do zmiany formy działalności gospodarczej.

  1. Jak Inspekcja pracy nadzoruje biznes w Danii?

Inspekcja Pracy w Danii dba szczególnie o bezpieczeństwo pracowników, więc regularnie sprawdza pod kątem bezpieczeństwa w środowisku pracy i higieny pracy wszystkie firmy. Duński Urząd Pracy (Arbejdstilsynet) nadzoruje przedsiębiorstwa działające na terenie Danii, także te zagraniczne, które oferują usługi tymczasowe i kontroluje czy firmy są zarejestrowane w RUT (Rejestrze Zagranicznych Świadczycieli Usług). Kontrole są niezapowiedziane i dotyczą wszystkich firm w Danii. Inspekcja pracy współpracuje z duńską policją, która sprawdza legalność przebywania przez obcokrajowców w Danii, ich pozwolenia na pracę. Współpracuje również z duńskim Urzędem Skarbowym, który zajmuje się kontrolą opłat podatków i składek przez przedsiębiorców. Duńska Inspekcja Pracy nie musi posiadać nakazu sądowego aby skontrolować firmy. Ma możliwość przeprowadzenia kontroli instalacji morskich jak i poza bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzić nadzór detaliczny, nadzór rynku oraz nadzór oparty na ocenie ryzyka.

  1. Czy opłaca się otwierać oddział firmy w Danii?

Dla polskich spółek, założenie duńskiego oddziału zagranicznej firmy jest bardzo korzystną opcją. Polski przedsiębiorca może założyć oddział swojej firmy w Danii pod warunkiem, że działalność zarejestrowana w Polsce ma formę prawną podobną do duńskiej (A/S lub ApS). Nie jest wymagany w tym przypadku kapitał początkowy.

  1. Za co mogą zostać nałożone kary na przedsiębiorstwa w Danii?

Policja, Urząd Skarbowy oraz Inspekcja Pracy nadzorują duńskie biznesy. Te organy kontrolują, czy firmy zarejestrowane są w RUT, czy opłacają podatki, przestrzegają zasad BHP oraz kontrolują pozwolenia na pracę zatrudnionych w Danii pracowników. Jeżeli pracodawcy nie przestrzegają zasad, mogą spodziewać się kar finansowych, ostrzeżeń lub wniesienia wniosków o oskarżenie.

  1. Jakie są ważne strony internetowe i numery telefonów w Danii?

Ważne witryny:

Dane organu rejestracyjnego: Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, DK-1780 Copenhagen V;
Tel.: +45 33 30 77 00; Fax: +45 33 30 77 99; E-mail: ckk@eogs.dk.

  1. Kto jest płatnikiem podatku VAT w Danii?

Płatnikiem VAT w Danii staje się każdy przedsiębiorca, gdy roczne obroty jego firmy przekraczają 20 tys. DKK. Wynosi on 25%. Każdy przedsiębiorca posiadający spółkę płaci podatek od osób prawnych – CIT w wysokości 22%.

  1. Certyfikat pobytowy – co to jest i kto powinien się o niego starać?

Każdy obywatel z polski, planujący pobyt w Danii dłuższy niż 3 miesiące, oraz przedsiębiorca, chcący założyć własną firmę w Danii, przed zarejestrowaniem działalności musi postarać się o certyfikat pobytowy obywatela UE/EOG w Urzędzie Regionalnym (www.statsforvaltning.dk).

  1. Gdzie można kupić korony duńskie po korzystnym kursie?

Kantory internetowe – przedsiębiorcy mają możliwość negocjacji marży, która jest niższa niż stacjonarnie. www.rkantor.com.

  1. Jaki jest koszt przetłumaczenia dokumentów duńskich przez tłumacza przysięgłego?

Za jedną stronę dokumentu koszt wynosi około 400 DKK.

  1. Czym jest organizacja Invest in Denmark

Invest in Denmark – organizacja w Danii, powstała w celu udzielenia odpowiedzi przedsiębiorcom na wszelkie pytania, dotyczące np. duńskich inwestycji.

  1. Co to jest Afstaelse?

Afstaelse – odstępne lub depozyt za wynajem lokalu pod działalność, którą obowiązek ma płacić obecny dzierżawca poprzedniemu.

  1. Czym jest system LetLøn?

LetLøn jest to specjalny, bezpłatny system który znajduje się na stronie internetowej urzędu celno-podatkowego (SKAT) – umożliwia on prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników małej działalności w Danii. Pracodawca musi jedynie wpisać stawkę za godzinę pracy zatrudnionej osoby, a system obliczy automatycznie podatki oraz koszty potrzebne do rozliczenia.