Duński podatek dochodowy od osób prawnych i podatek od dywidend dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

PODATEK DOCHODOWY OD FIRM

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Danii płacą podatek dochodowy od spółek od swoich zysków. Podatek dochodowy od firm wynosi 22% (2021).

Dochód firmy podlegający opodatkowaniu oblicza się odejmując od sprzedaży firmy jej koszty. Kwota ta nazywana jest „wynikiem przed opodatkowaniem”. Jest to ten sam wynik, który można zobaczyć w raportach księgowych – np. drukując rachunek zysków i strat w e-conomic (lub w programie księgowym, którego używasz). Kiedy znasz wynik przed opodatkowaniem, Twój księgowy/audytor musi dokonać pewnych korekt podatkowych, a następnie przystępuje do obliczenia dochodu firmy który podlega opodatkowaniu.

Dochód firmy podlegający opodatkowaniu jest zawsze trochę inny niż wynik przed opodatkowaniem, który można zobaczyć w systemie księgowym. Dokonane korekty podatkowe dotyczą głównie amortyzacji, a także niektórych rodzajów wydatków, których nie można w całości odliczyć od podatku – lub w przypadku, gdy odliczenie podatku może być wyższe niż to, które zostało odliczone w Twojej księgowości. Dochód firmy podlegający opodatkowaniu jest deklarowany corocznie w zeznaniu podatkowym firmy. Termin na zadeklarowanie dochodu spółki do opodatkowania wynosi 6 miesięcy od końca roku podatkowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest płatny w dniach 20 marca i 20 listopada każdego roku. Nazywamy to „zwykłymi płatnościami podatku dochodowego od firm”. Te dwie płatności będą oczywiście oparte na szacunkach, ponieważ nikt nie zna rzeczywistego zysku przed końcem roku. Oprócz tych 2 płatności istnieje opcjonalna dodatkowa trzecia płatność w dniu 1 lutego, w roku następującym po zakończeniu roku podatkowego. Dzięki temu firma może skorygować płatności podatku dochodowego od firmy, po zakończeniu księgowania za zakończony rok obrotowy. Płacąc większy podatek dochodowy, firma może zaoszczędzić pieniądze na późniejszych odsetkach za zwłokę w zapłacie podatku dochodowego od firmy. Tę trzecią płatność nazywamy „dobrowolną wpłatą podatku dochodowego od firmy”. Jeżeli masz spółkę z o.o., to gdy pierwszy raz otrzymasz pismo z urzędu skarbowego o konieczności zapłaty podatku dochodowego od firmy, to prawie zawsze będzie podane, że urząd skarbowy oszacował, że firma powinna zapłacić 0 DKK. To dlatego, że urząd skarbowy jeszcze nie wie, ile firma ma zapłacić, więc wysyła pismo informujące, że wpłaty przypadają w marcu i listopadzie.

STAWKI PODATKOWE I LIMITY

REZYDENT, OSOBA FIZYCZNA Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Podatek od dywidendy: Niska stawka podatkowa gdy dywidenda jest poniżej limitu 27% 27% 27%
Podatek od dywidendy: Wysoka stawka podatkowa gdy dywidenda przekracza limit 42% 42% 42%
Podatek od dywidendy: Limit, w którym niska stawka podatkowa zmienia się w wysoką stawkę podatkową, dla osoby fizycznej stanu wolnego 52.900 DKK 55.300 DKK 56.500 DKK
Podatek od dywidendy: Limit, w którym niska stawka podatkowa zmienia się w wysoką stawkę podatkową, dla osoby fizycznej żonatej/zamężnej 105.800 DKK 110.600 DKK 113.000 DKK
Maksymalny przedział podatkowy („topskat”): Limit przed odliczeniem składek ATP i AM 559,179 DKK 578.309 DKK 593.309 DKK
Maksymalny przedział podatkowy („topskat”): Limit po odliczeniu składki ATP i AM 513.400 DKK 531.000 DKK 544.800 DKK
Maksymalna stawka podatku („topskat”) 15% 15% 15%
ATP: Wkład własny pracowników 1.135,80 DKK rocznie 1.135,80 DKK rocznie 1.135,80 DKK rocznie
FIRMA REZYDENTA DANII PODATEK OD DYWIDENDY
W przypadku posiadania 10% lub więcej nienotowanej spółki 0%
Posiadanie mniej niż 10% spółki nienotowanej na giełdzie (akcje portfela) 15,4% – tylko 70% dywidendy jest opodatkowane 22%
W przypadku posiadania 10% lub więcej spółki giełdowej 22%
W przypadku posiadania mniej niż 10% notowanych (akcje portfela notowanego) 22%

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

OPIS OSTATECZNY TERMIN
Termin złożenia raportu rocznego 5 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego
Termin złożenia zeznania podatkowego 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego
Termin zapłaty podatku od dywidendy 10 dni po miesiącu, w którym zapadła decyzja o wypłacie dywidendy
Termin płatności 1 raty podatku dochodowego od firmy (rata zwykła) 20 marca
Termin płatności 2 raty podatku dochodowego od firmy (rata zwykła) 20 listopada
Termin płatności 3 raty podatku dochodowego od firmy (rata dobrowolna) 1 lutego w roku obrotowym następującym po zakończeniu roku obrotowego

Jeżeli dochód firmy podlegający opodatkowaniu wynosi 0 DKK, podatek dochodowy od firmy nie jest płacony.

Deficyt dochodu podlegającego opodatkowaniu może zostać przeniesiony na przyszłe lata, gdzie można go zrekompensować w dochodach podlegających opodatkowaniu, zanim firma będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od firmy.

Przykład:

Jeżeli firma ma deficyt w dochodach podlegających opodatkowaniu w wysokości 100 000 DKK w 2020 r., a dochód firmy podlegający opodatkowaniu w 2021 r. w wysokości 100 000 DKK, wówczas firma może zrekompensować deficyt, który miała w 2020 r., tak aby dochód firmy do opodatkowania w 2021 r. wyniósł 0 DKK (100 000 DKK zysku w 2021 r. – 100 000 DKK deficytu w 2020 r. = 0 DKK w dochodach podlegających opodatkowaniu). Wtedy podatek dochodowy od firm nie będzie płacony ani w 2020, ani w 2021 roku. Na stronie Urzędu Skarbowego SKAT Erhverv prowadzony jest rejestr deficytów, pokazujący jakie deficyty zostały już zrekompensowane w zyskach, a co zrekompensować w przyszłych zyskach.

CZYM JEST DYWIDENDA?

Dywidenda to część zysku przekazywana właścicielom firmy. Firma nie musi wypłacać dywidendy właścicielom firmy jeśli wystąpił zysk, jeśli jednak w firmie jest dużo pieniędzy, to jest to dobry pomysł. Co więcej, jeśli ktoś jest jednocześnie właścicielem firmy i jest jednocześnie zatrudniony przez firmę jako dyrektor z wynagrodzeniem, to taka osoba może w ten sposób uzyskać zysk podatkowy wypłacając sobie również dywidendę. Spółka może wypłacać akcjonariuszom rezerwy w formie dywidendy. Rezerwy to w zasadzie zysk po zapłaceniu podatku dochodowego od firmy, który jest akumulowany w firmie.Gdy firma osiągnęła zysk, wówczas dywidendy mogą być wypłacane akcjonariuszom.Dywidenda musi być zawsze zatwierdzona na zgromadzeniu walnym. Istnieją 2 rodzaje zgromadzeń walnych – zwyczajne zgromadzenie walne i nadzwyczajne zgromadzenie walne. Podczas zwyczajnego zgromadzenia walnego akcjonariusze zatwierdzają raport roczny a także podejmują decyzję o tym, że dywidenda musi zostać wypłacona akcjonariuszom na podstawie właśnie zatwierdzonego wyniku. Zwyczajne zgromadzenie walne odbywa się raz w roku. Nadzwyczajne zgromadzenie walne może odbyć się w ciągu roku, jeśli zapadają ważne decyzje, które nie mogą czekać do zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mogą to być zmiany w zarządzie, nowy audytor itp. – ale dotyczy to również wypłaty dywidendy za bieżący rok.Decyzja o wypłacie dywidendy jest odnotowywana w protokole zgromadzenia walnego. Dywidenda i podatek od dywidend są następnie zgłaszane do duńskiego urzędu skarbowego w SKAT Erhverv.

W pierwszym roku podatkowym nie dopuszcza się wypłaty dywidendy. Może ona zostać wypłacona dopiero po zakończeniu roku obrotowego i po zatwierdzeniu raportu rocznego na zgromadzeniu walnym. Wypłaconą dywidendę oraz podatek od dywidend należy zadeklarować w urzędzie skarbowym.W drugim roku obrotowym dozwolone jest również wypłacanie dywidend w ciągu roku, o ile dywidendy zostaną wcześniej zatwierdzone na nadzwyczajnym zgromadzeniu walnym.

Gdy dywidendy są wypłacane akcjonariuszom będącym osobami fizycznymi, należy odprowadzić od nich podatek. Pierwsze 56.500 DKK (2021) jest opodatkowane według stawki 27%. Jeśli dywidenda przekracza 56.500 DKK (2021), wówczas podatek od dywidendy wynosi 42% od wszystkiego, co przekracza 56.500 DKK (2021). Jeżeli wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, limit podatku od dywidendy zmienia się z 27% na 42% i wynosi 113.000 DKK (2021). Spółka musi potrącać 27% podatek od dywidendy od wypłacanej dywidendy i wpłacać ten podatek bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Zarówno dywidenda jak i podatek od dywidendy deklarowane są na stronie SKAT Erhverv, która jest stroną internetową urzędu skarbowego. Podatek od dywidendy jest płatny do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Do zapłaty podatku od dywidendy używa się danych płatności dla „Skattekontoen”. Przy składaniu deklaracji o dywidendzie i podatku od dywidend pokazywany jest identyfikator płatności. Pozostały podatek, jeśli akcjonariusz musi również zapłacić podatek od dywidendy w wysokości 42% od kwot przekraczających 56.500 DKK (2021), wpłacany jest do urzędu skarbowego.

W przypadku osób niebędących rezydentami Danii podatek od dywidend będzie zależał od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między krajem zamieszkania a Danią. Gdy osoba nie jest rezydentem Danii, podatek od dywidend zwykle wynosi 15%. Podatek od dywidendy w wysokości 15% jest potrącany przez duńską firmę przy wypłacie dywidendy.

Podatek od dywidendy należy uiścić 10 dnia miesiąca następującego po podjęciu decyzji o wypłacie dywidendy. Po zadeklarowaniu dywidendy i podatku od dywidend w SKAT Erhverv, podatek od dywidend pojawi się na „Skattekonto”. Podatek od dywidendy płacisz za pomocą identyfikatora płatności, który widnieje na potwierdzeniu przy składaniu deklaracji.

Spółki holdingowe w Danii, które posiadają 10% lub więcej nienotowanej na giełdzie spółki w Danii, nie muszą płacić podatku od dywidendy, gdy otrzymują dywidendę od spółki nienotowanej na giełdzie.

Spółki holdingowe w Danii, które posiadają mniej niż 10% innej spółki w Danii, muszą zapłacić 15,4% podatku od dywidend. 15,4% jest obliczane jako 22% podatku w wysokości 70% dywidendy.

Powiedzmy, że jesteś w styczniu i już wiesz, że w tym roku będziesz miał zysk. Zacznij jak najdokładniej oszacować zysk za cały rok. Następnie policz 22% szacowanego zysku i podziel to przez dwa – będą to 2 wypłaty zwykłego podatku dochodowego od firm, które należy zapłacić 20 marca i 20 listopada. Zawsze możesz zmienić raty podatku dochodowego od firm na stronie Urzędu Skarbowego „SKAT Erhverv”. Znajdziesz tam również szczegóły płatności dla swojego banku internetowego.

Jeśli kwota, którą ostatecznie oszacujesz nie jest dokładna, to nie należy się martwić, ponieważ po zakończeniu roku i tak musisz zrobić raport roczny i złożyć zeznanie podatkowe z prawidłową kwotą. Następnie w następnym roku musisz zapłacić pozostały podatek lub otrzymasz zwrot pieniędzy, w zależności od tego, czy przeszacowałeś, czy zaniżyłeś swoje płatności. Sprawozdania roczne należy składać 5 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Deklaracje podatkowe firmy należy złożyć 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Zeznanie podatkowe otrzymujemy w listopadzie, w tym samym roku składa się deklarację podatkową. Jeśli do zapłaty pozostał jeszcze podatek dochodowy od firmy, należy go zapłacić 20 listopada tego samego roku.

Sprawozdania roczne należy składać do Duńskiego Urzędu ds. Przedsiębiorstw w VIRK nie później niż 5 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Deklaracje podatkowe należy składać w duńskim urzędzie skarbowym w SKAT Erhverv nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Podatek od dywidendy należy zadeklarować i wpłacić nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po podjęciu decyzji o wypłacie dywidendy.Roczne zestawienie podatkowe trafia do e-Boksów w listopadzie po zakończeniu roku podatkowego.Dodatkowy podatek dochodowy od osób prawnych nie objęty zwykłymi i dobrowolnymi wpłatami jest płacony w listopadzie po zakończeniu roku podatkowego.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niekoniecznie muszą przestrzegać roku kalendarzowego. Mogą skorzystać z podzielonego roku. Na przykład, jeśli założysz firmę 1 lipca 2021 r., Twój pierwszy rok może trwać od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., czyli 18 miesięcy. Inną opcją jest zakończenie pierwszego roku 31 grudnia 2021 r. To zależy wyłącznie od Ciebie, ale nie należy przekraczać maksymalnie 18 miesięcy w pierwszym roku podatkowym. Kolejne lata podatkowe będą zawsze wynosić 12 miesięcy.

Jeśli zdecydujesz się na 18 miesięcy w pierwszym roku, podatek staje się bardziej skomplikowany. Częściową wypłatę otrzymasz 20 listopada w pierwszym roku, a także w marcu i listopadzie w drugim roku (wszystkie wypłaty należące do pierwszego roku podatkowego). Rok podatkowy musi się zakończyć przed złożeniem zeznania podatkowego, a więc w tym przykładzie wraz z 18-miesięcznym rokiem podatkowym. Rok podatkowy zaczynałby się 1 lipca 2021 r. i kończył 31 grudnia 2022 r., po czym zeznanie podatkowe byłoby złożone 30 czerwca 2023 r. Podatki dochodowe od firm są deklarowane 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

W przykładzie z 18 miesięcznym rokiem podatkowym po złożeniu zeznania podatkowego w dniu 30 czerwca 2023 r. urząd skarbowy wyliczy rzeczywisty podatek dochodowy od firmy, który wyniesie 22% dochodu do opodatkowania (stawka w 2021 r.). Podatek ten będzie wymagał zapłaty od dnia 20 listopada 2023 r., a wszelkie podatki które mogłeś już zapłacić w listopadzie (pierwszy rok) oraz marcu i listopadzie (drugi rok), zostaną potrącone z całkowitego należnego podatku dochodowego od firmy. Otrzymasz roczne oświadczenie o podatku dochodowym, które będzie zawierało takie informacje jak Twój zysk od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., a także 22% podatku od firm i dodatkowe odsetki za zwłokę, które wynoszą około 4% (stawka w 2021 r.). Możesz również otrzymać zwrot podatku dochodowego – dzieje się tak, jeśli wpłacona przez Ciebie kwota podatku dochodowego okazała się zbyt wysoka.

Firma może decydować, kiedy kończy się rok obrotowy, ale niewiele firm wybiera inny rok niż kalendarzowy. Większość wybiera 31 grudnia, ponieważ łatwiej jest sporządzić roczny przegląd, jeśli jest on zgodny z rokiem kalendarzowym. Nieliczni natomiast wolą zakończyć rok 30 czerwca lub 31 stycznia.Dla tych, którzy nie przestrzegają roku kalendarzowego, podatek dochodowy może przysparzać więcej kłopotów. Załóżmy, że na przykład 30 czerwca przypada na koniec roku podatkowego. Nadal możesz mieć 18 miesięcy w pierwszym roku podatkowym, ale jeśli założysz firmę 1 lipca 2021 r., a Twój rok podatkowy kończy się 30 czerwca 2022 r., Twój pierwszy rok podatkowy będzie trwał tylko 12 miesięcy.W pierwszym roku 2021 w listopadzie najprawdopodobniej nic nie zapłacisz. Następnie w 2022 r. dokonasz częściowej płatności w marcu i mimo że rok kończy się 30 czerwca 2022 r., częściowa płatność dokonana w listopadzie 2022 r. nadal jest wliczana do pierwszego roku podatkowego, mimo że płatność została wypłacona po pierwszym roku podatkowym. Jedną z zalet jest to, że możesz uniknąć płacenia odsetek, ponieważ masz więcej czasu na obliczenie prawidłowego zysku, z którego możesz dokładnie obliczyć, ile musisz zapłacić dodatkowy podatek za ostatnią ratę w listopadzie 2022 roku.

Jeśli Twoja firma jest własnością innej firmy w stopniu większym niż 50%, np. należy do spółki holdingowej, będziesz musiał zastosować tzw. „wspólne opodatkowanie”. W opodatkowaniu łącznym to właściciel (posiadający ponad 50%), zwany spółką zarządzającą, musi zarządzać płatnością podatku dochodowego od spółki do duńskiego urzędu skarbowego. Spółka zarządzająca zamiast tego pobiera podatek od spółki. Podatek dochodowy od spółki pobierany przez spółkę zarządzającą od spółki nazywany jest „łącznym wkładem podatkowym”. Wspólny wkład podatkowy odpowiada podatkowi dochodowemu od spółki, który spółka musi zapłacić od swoich dochodów podlegających opodatkowaniu.

Jeśli chcesz przenieść zysk ze swojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę holdingową, główną kwestią jest to, ile akcji posiada spółka holdingowa. Jest to bardzo ważne, ponieważ od tego zależy czy spółka holdingowa będzie musiała zapłacić podatek od dywidendy, czy też nie. Jeśli spółka holdingowa posiada 10% lub więcej niż 10% akcji spółki, wówczas spółka może wypłacić dywidendę spółce holdingowej bez potrącania podatku od dywidendy.

Przelewając zysk ze spółki do holdingu, w przypadku jakichkolwiek komplikacji wierzyciele nie będą mieli dostępu do przekazanych pieniędzy. Dzieje się tak ponieważ pieniądze zostały wypłacone spółce holdingowej jako dywidenda. Kiedy pieniądze zostaną wpłacone spółce holdingowej, możesz je wykorzystać na nowe inwestycje lub po prostu zatrzymać je tam dla bezpieczeństwa. Urząd skarbowy może w niektórych sytuacjach ponownie zażądać pieniędzy od spółki holdingowej, jeśli np. występują zaległości w płaceniu podatków pracowniczych (ale wymaga to 50% lub więcej udziałów akcjonariusza przez spółkę holdingową).

Jeśli jesteś jedynym udziałowcem i dyrektorem, możesz również płacić sam sobie. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Dywidenda – możesz otrzymać dywidendę od firmy, jeśli po zapłaceniu podatku dochodowego od firmy pojawi się zysk. Dywidendy do 56.500 DKK są opodatkowane w skali 27% (2021). Dywidendy przekraczające 56.500 DKK są opodatkowane w skali 42% (2021). Jeśli jesteś w związku małżeńskim, obowiązuje podwójny limit 113.000 DK (2021).
  2. Wynagrodzenie – możesz zostać zatrudniony jako dyrektor w firmie a następnie otrzymywać wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Dla większości najlepiej najpierw otrzymać pensję do limitu maksymalnego progu podatkowego, a następnie dywidendę do limitu niskiej stawki podatkowej (56.500 DKK, 27%).

Priorytet dochodów:

  1. Wynagrodzenie do limitu maksymalnego progu podatkowego (2021: Wynagrodzenie brutto przed odliczeniem składek ATP i AM: 593.309 DKK).
  2. Dywidenda do limitu niskiej stawki podatku od dywidendy 27% (2021: 56.500 DKK, jeśli nie jesteś w związku małżeńskim i 113.000 DKK, jeśli jesteś w związku małżeńskim).
  3. Wynagrodzenie, w przypadku którego obowiązuje maksymalny podatek.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim, obowiązują specjalne zasady. Kwota, którą możesz wypłacić jako dywidendę z 27% podatkiem od dywidendy jest podwojona, dzięki czemu zamiast 56.500 DKK możesz wypłacić 113.000 DKK (2021).