DUŃSKI PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I PODATEK OD DYWIDEND DLA SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PODATEK DOCHODOWY OD FIRM

W Danii spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą płacić podatek dochodowy od swojego zysku, a jego stawka w 2021 roku wynosi 22%.

Ten tekst mówi o sposobie obliczania dochodu firmy podlegającego opodatkowaniu w Danii. Dochód ten jest obliczany poprzez odjęcie kosztów firmy od jej sprzedaży, co daje wynik przed opodatkowaniem. Wynik ten jest taki sam jak w raportach księgowych i może być wydrukowany w programie księgowym. Następnie księgowy/audytor musi dokonać korekt podatkowych i przystąpić do obliczenia dochodu firmy podlegającego opodatkowaniu.

Dochód firmy podlegający opodatkowaniu różni się od wyniku przed opodatkowaniem, który można zobaczyć w systemie księgowym. W celu dokonania korekt podatkowych, Twój księgowy/audytor musi uwzględnić m.in. amortyzację i niektóre rodzaje wydatków, które nie są w pełni odliczalne od podatku lub dla których odliczenie podatku może być wyższe niż to, które zostało odliczone w Twojej księgowości. Dochód firmy podlegający opodatkowaniu musi być zgłoszony rocznie w zeznaniu podatkowym firmy, a termin na złożenie deklaracji podatkowej wynosi 6 miesięcy od końca roku podatkowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych w Danii jest płatny dwa razy w roku, tj. 20 marca i 20 listopada. Te płatności, zwane „zwykłymi płatnościami podatku dochodowego od firm”, są szacunkowe, ponieważ rzeczywisty dochód firmy nie jest znany przed końcem roku podatkowego. Dodatkowo, istnieje trzecia opcjonalna płatność, która może być dokonana 1 lutego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego. Ta płatność, nazywana „dobrowolną wpłatą podatku dochodowego od firmy”, umożliwia firmie skorygowanie płatności podatku dochodowego po zakończeniu księgowania. Płacąc więcej podatku dochodowego niż wymagane, firma może zaoszczędzić pieniądze na odsetkach za zwłokę w zapłacie podatku. Jeśli firma otrzymuje pismo z urzędu skarbowego o konieczności zapłaty podatku dochodowego od firmy po raz pierwszy, prawie zawsze będzie podane, że urząd skarbowy oszacował, że firma powinna zapłacić 0 DKK, ponieważ urząd skarbowy nie zna jeszcze rzeczywistego dochodu firmy.

 1. STAWKI PODATKOWE I LIMITY

REZYDENT, OSOBA FIZYCZNA

Niska stawka podatkowa dla podatku od dywidendy, jeśli wartość dywidendy jest poniżej określonego limitu.

 • Rok 2019 – 27%
 • Rok 2020 – 27%
 • Rok 2021 – 27%

Gdy dywidenda przekracza limit, stawka podatku od dywidendy jest wysoka.

 • Rok 2019 – 42%
 • Rok 2020 – 42%
 • Rok 2021 – 42%

Limit, w którym niska stawka podatkowa na podatek od dywidendy zmienia się w wysoką stawkę podatkową, dla osoby fizycznej stanu wolnego, to określona kwota, powyżej której należy zapłacić wyższą stawkę podatku.

 • Rok 2019 – 52.900 DKK
 • Rok 2020 – 55.300 DKK
 • Rok 2021 – 56.500 DKK

Podatek od dywidendy dla osoby żonatej/zamężnej jest pobierany według innych zasad niż dla osoby stanu wolnego. Istnieje inny limit, w którym niska stawka podatkowa zmienia się w wysoką stawkę podatkową dla osoby żonatej/zamężnej.

 • Rok 2019 – 105.800 DKK
 • Rok 2020 – 110.600 DKK
 • Rok 2021 – 113.000 DKK

„Maksymalny przedział podatkowy” (zwany również „topskat”) to termin odnoszący się do górnego przedziału podatkowego w Danii. Istnieje jednak pewien limit, przed którym można odliczyć składki na fundusz emerytalny ATP i AM, co oznacza, że podatek jest obliczany na mniejszej kwocie.

 • Rok 2019 -559,179 DKK
 • Rok 2020 – 578.309 DKK
 • Rok 2021 – 593.309 DKK

Dla maksymalnego przedziału podatkowego, nazywanego „topskat”, który określa maksymalny poziom podatku, jaki może zostać pobrany od dochodu. W tekście podano dwie wartości graniczne tego limitu: przed odliczeniem składek ATP i AM oraz po odliczeniu tych składek.

 • Rok 2019 – 513.400 DKK
 • Rok 2020 – 531.000 DKK
 • Rok 2021 – 544.800 DKK

„Maksymalna stawka podatku” to najwyższa stawka podatku dochodowego, która jest pobierana od dochodów przekraczających ustalony próg.

 • Rok 2019 – 15%
 • Rok 2020 – 15%
 • Rok 2021 – 15%

ATP: Wkład własny pracowników

 • Rok 2019 – 1.135,80 DKK rocznie
 • Rok 2020 – 1.135,80 DKK rocznie
 • Rok 2021 – 1.135,80 DKK rocznie

FIRMA REZYDENTA DANII

Duń. pod. od dywid. - pod od dyw.

 1. NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

OPIS

Termin złożenia raportu rocznego to określony termin, do którego firma musi przedstawić sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.

 • OSTATECZNY TERMIN – 5 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego

Termin złożenia zeznania podatkowego to określony czas, do którego podatnik musi złożyć dokumenty informujące urząd podatkowy o swoich dochodach i poniesionych wydatkach w danym okresie podatkowym.

 • OSTATECZNY TERMIN–6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego

Termin zapłaty podatku od dywidendy to określony czas, w którym osoba otrzymująca dywidendę musi uiścić należny podatek na jej podstawie do odpowiednich organów podatkowych.

 • OSTATECZNY TERMIN – 10 dni po miesiącu, w którym zapadła decyzja o wypłacie dywidendy

Termin płatności pierwszej raty zwykłego podatku dochodowego od firmy to określony czas, w którym przedsiębiorstwo musi uiścić pierwszą część podatku dochodowego za dany rok podatkowy.

 • OSTATECZNY TERMIN – 20 marca

Termin płatności drugiej raty zwykłego podatku dochodowego od firmy to określony czas, w którym przedsiębiorstwo musi uiścić drugą część podatku dochodowego za dany rok podatkowy.

 • OSTATECZNY TERMIN – 20 listopada

Termin płatności trzeciej raty dobrowolnego podatku dochodowego od firmy to określony czas, w którym przedsiębiorstwo ma możliwość dobrowolnego dokonania płatności części podatku dochodowego za dany rok podatkowy, w celu zrównoważenia obciążeń finansowych i zapobieżenia potencjalnym karom związanym z nieregulowaniem zobowiązań podatkowych.

 • OSTATECZNY TERMIN -1 lutego w roku obrotowym następującym po zakończeniu roku obrotowego

Jeśli dochód firmy, który podlega opodatkowaniu, wynosi 0 DKK, to nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od firmy. W takim przypadku, deficyt dochodu, który podlega opodatkowaniu, może być przeniesiony na przyszłe lata, gdzie będzie można go skompensować w dochodach podlegających opodatkowaniu przed zapłatą podatku dochodowego przez firmę.

Przykład:

Jeśli firma miała w 2020 roku deficyt w dochodach podlegających opodatkowaniu w wysokości 100 000 DKK, a jej dochód podlegający opodatkowaniu w 2021 roku wynosił 100 000 DKK, firma ma możliwość zrekompensowania deficytu z 2020 roku tak, aby dochód podlegający opodatkowaniu w 2021 roku wyniósł 0 DKK. Oznacza to, że zysk w 2021 roku w wysokości 100 000 DKK zostanie pomniejszony o deficyt z 2020 roku w wysokości 100 000 DKK, co oznacza brak podatku dochodowego od firmy za 2021 rok. W takim przypadku firma może skorzystać z rejestru deficytów, prowadzonego na stronie internetowej Urzędu Skarbowego SKAT Erhverv, który pokazuje, jakie deficyty zostały już zrekompensowane w zyskach, a co można zrekompensować w przyszłych zyskach.

CZYM JEST DYWIDENDA?

Dywidenda to część zysku, która jest wypłacana właścicielom firmy. Firma nie jest zobowiązana do wypłacania dywidendy, ale jeśli posiada dużo środków finansowych, może to być korzystne rozwiązanie. Osoby, które są jednocześnie właścicielami i dyrektorami firmy z wynagrodzeniem, mogą w ten sposób otrzymać korzyść podatkową. Firma może wypłacać dywidendy akcjonariuszom w postaci rezerw, czyli zysku po opłaceniu podatku dochodowego od firmy, który jest zatrzymywany w firmie. Dywidendy są wypłacane akcjonariuszom po zatwierdzeniu ich na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu walnym. Podczas zwyczajnego zgromadzenia walnego akcjonariusze zatwierdzają raport roczny i podejmują decyzję o wypłacie dywidendy na podstawie wyników zatwierdzonych w raporcie. Zwyczajne zgromadzenie walne odbywa się raz w roku, a nadzwyczajne zgromadzenie walne może odbyć się w ciągu roku, jeśli zachodzi taka potrzeba. Decyzja o wypłacie dywidendy jest odnotowywana w protokole zgromadzenia walnego, a dywidenda i podatek od dywidend są zgłaszane do duńskiego urzędu skarbowego w SKAT Erhverv.

W pierwszym roku podatkowym nie jest dozwolone wypłacanie dywidendy. Dywidenda może być wypłacana dopiero po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu raportu rocznego na zgromadzeniu walnym. Wypłacona dywidenda oraz podatek od dywidend muszą być zadeklarowane w urzędzie skarbowym. W drugim roku obrotowym dopuszcza się wypłacanie dywidend w ciągu roku, o ile dywidendy zostały wcześniej zatwierdzone na nadzwyczajnym zgromadzeniu walnym.

Gdy dywidendy są wypłacane akcjonariuszom, którzy są osobami fizycznymi, konieczne jest odprowadzenie od nich podatku. Pierwsze 56 500 DKK (w roku 2021) jest opodatkowane według stawki 27%. Jeśli wypłacona dywidenda przekracza kwotę 56 500 DKK, podatek od dywidendy wynosi 42% od kwoty, która przekracza tę granicę. Jeśli akcjonariusz pozostaje w związku małżeńskim, limit podatku od dywidendy wzrasta z 27% do 42% i wynosi 113 000 DKK (w roku 2021). Spółka musi potrącać 27% podatku od dywidendy od wypłacanej kwoty i przekazać ten podatek bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Zarówno dywidenda, jak i podatek od dywidendy, są deklarowane na stronie SKAT Erhverv, która jest stroną internetową urzędu skarbowego. Podatek od dywidendy jest płatny do dziesiątego dnia następnego miesiąca, a do zapłaty podatku od dywidendy używa się danych płatności dla „Skattekontoen”. Przy składaniu deklaracji o dywidendzie i podatku od dywidendy pokazywany jest identyfikator płatności. Jeśli akcjonariusz musi również zapłacić podatek od dywidendy w wysokości 42% od kwot przekraczających 56 500 DKK (w roku 2021), pozostała część podatku jest wpłacana bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Osoby niebędące rezydentami Danii podlegają różnym stawkom podatku od dywidendy, zależnie od umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między krajem zamieszkania a Danią. W przypadku osób, które nie są rezydentami Danii, podatek od dywidend wynosi zwykle 15%. Podatek ten jest pobierany przez firmę, która wypłaca dywidendę.

Osoby, które otrzymują dywidendy, muszą uiścić podatek od dywidendy do dziesiątego dnia miesiąca następującego po podjęciu decyzji o wypłacie dywidendy. Po zadeklarowaniu dywidendy i podatku od dywidend w SKAT Erhverv, podatek od dywidend pojawi się na „Skattekonto”. Podatek ten jest płatny za pomocą identyfikatora płatności, który znajduje się na potwierdzeniu przy składaniu deklaracji.

Spółki holdingowe w Danii, które posiadają 10% lub więcej nienotowanej na giełdzie spółki w Danii, nie muszą płacić podatku od dywidendy, gdy otrzymują dywidendę od spółki nienotowanej na giełdzie. Natomiast spółki holdingowe w Danii, które posiadają mniej niż 10% innej spółki w Danii, muszą zapłacić 15,4% podatku od dywidend. Stawka ta jest obliczana jako 22% podatku w wysokości 70% dywidendy.

Aby oszacować wysokość podatku dochodowego od firm, należy dokładnie oszacować zysk za cały rok. Następnie należy policzyć 22% szacowanego zysku i podzielić to przez dwa, co da dwie raty zwykłego podatku dochodowego od firm, które należy zapłacić 20 marca i 20 listopada. Raty podatku dochodowego od firm można zmieniać na stronie urzędu skarbowego „SKAT Erhverv”. Na stronie tej znajdują się również szczegóły dotyczące płatności dla banków internetowych.

Jeśli oszacowana kwota podatkowa jest niedokładna, nie trzeba się martwić, ponieważ w końcu trzeba złożyć raport roczny i zeznanie podatkowe z prawidłową kwotą. W następnym roku należy uregulować pozostały podatek lub otrzymać zwrot pieniędzy, w zależności od tego, czy płatności zostały przeszacowane czy zaniżone. Sprawozdania roczne należy składać do 5 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a deklaracje podatkowe firmy należy złożyć do 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Otrzymujemy zeznanie podatkowe w listopadzie tego samego roku, w którym składamy deklarację podatkową. Jeśli pozostaje do zapłaty podatek dochodowy od firmy, trzeba go uregulować do 20 listopada tego samego roku.

W Danii, sprawozdania roczne muszą zostać złożone do Duńskiego Urzędu ds. Przedsiębiorstw w VIRK nie później niż 5 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, a deklaracje podatkowe należy składać w duńskim urzędzie skarbowym w SKAT Erhverv nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Podatek od dywidendy trzeba zadeklarować i opłacić nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po podjęciu decyzji o wypłacie dywidendy. Roczne zestawienie podatkowe zostanie przesłane do e-Boksów w listopadzie po zakończeniu roku podatkowego, a dodatkowy podatek dochodowy od osób prawnych, który nie został objęty zwykłymi i dobrowolnymi wpłatami, należy uiścić w listopadzie po zakończeniu roku podatkowego.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają możliwość korzystania z podzielnego roku, co oznacza, że nie muszą koniecznie przestrzegać roku kalendarzowego. Przykładowo, jeśli założy się firmę 1 lipca 2021 roku, pierwszy rok podatkowy może trwać od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, czyli przez 18 miesięcy. Inną opcją jest zakończenie pierwszego roku 31 grudnia 2021 roku. Wybór ten zależy wyłącznie od właściciela, jednakże nie należy przekraczać maksymalnie 18 miesięcy w pierwszym roku podatkowym. Kolejne lata podatkowe będą zawsze trwać 12 miesięcy.

Jeśli decydujemy się na 18 miesięcy w pierwszym roku podatkowym, podatek staje się bardziej skomplikowany. Częściowa wypłata podatku jest dokonywana 20 listopada w pierwszym roku oraz w marcu i listopadzie w drugim roku (wszystkie wypłaty należące do pierwszego roku podatkowego). Rok podatkowy musi się zakończyć przed złożeniem zeznania podatkowego, czyli w tym przykładzie łącznie z 18-miesięcznym rokiem podatkowym. Rok podatkowy zaczynałby się 1 lipca 2021 roku i kończył 31 grudnia 2022 roku, po czym zeznanie podatkowe byłoby złożone 30 czerwca 2023 roku. Podatki dochodowe od firm są deklarowane 6 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Po złożeniu zeznania podatkowego w dniu 30 czerwca 2023 roku, urząd skarbowy obliczy rzeczywisty podatek dochodowy od firmy, który wynosi 22% dochodu do opodatkowania (stawka w 2021 roku). Podatek ten będzie wymagał zapłaty od dnia 20 listopada 2023 roku, a wszelkie podatki, które zostały już wpłacone w listopadzie (pierwszy rok) oraz w marcu i listopadzie (drugi rok), zostaną potrącone z całkowitego należnego podatku dochodowego od firmy. Firma otrzyma roczne oświadczenie o podatku dochodowym, zawierające informacje takie jak zysk od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, 22% podatek od firm oraz dodatkowe odsetki za zwłokę wynoszące około 4% (stawka w 2021 roku). Firma może otrzymać również zwrot podatku dochodowego, jeśli wpłacona przez nią kwota okazała się zbyt wysoka.

Firma ma możliwość decydowania, kiedy kończy się rok obrotowy, ale większość firm wybiera rok kalendarzowy, czyli kończy go 31 grudnia, ponieważ jest to łatwiejsze do kontrolowania i sporządzania rocznego przeglądu. Nieliczni preferują kończenie roku obrotowego 30 czerwca lub 31 stycznia.

Dla tych, którzy nie przestrzegają roku kalendarzowego, podatek dochodowy może przysporzyć więcej kłopotów. Jeśli na przykład 30 czerwca przypada koniec roku podatkowego, firma może mieć tylko 12 miesięcy w pierwszym roku podatkowym, nawet jeśli założyła firmę 1 lipca 2021 roku. W pierwszym roku, czyli w 2021 roku, firma najprawdopodobniej nic nie zapłaci w listopadzie. Następnie w 2022 roku dokona częściowej płatności w marcu i mimo że rok kończy się 30 czerwca 2022 roku, to częściowa płatność dokonana w listopadzie 2022 roku nadal jest wliczana do pierwszego roku podatkowego, mimo że płatność została wypłacona po pierwszym roku podatkowym. Jedną z zalet jest to, że firma może uniknąć płacenia odsetek, ponieważ ma więcej czasu na obliczenie prawidłowego zysku i dokładne wyliczenie, ile musi zapłacić dodatkowy podatek za ostatnią ratę w listopadzie 2022 roku.

W przypadku, gdy Twoja firma jest własnością innej firmy w stopniu większym niż 50%, np. należy do spółki holdingowej, wymagane jest zastosowanie tzw. „wspólnego opodatkowania”. W takim przypadku właściciel (czyli spółka zarządzająca, która posiada ponad 50% udziałów) musi zarządzać płatnością podatku dochodowego od spółki do duńskiego urzędu skarbowego. Zamiast spółka pobiera podatek od spółki, a podatek dochodowy od spółki pobierany przez spółkę zarządzającą nazywany jest „łącznym wkładem podatkowym”. Wspólny wkład podatkowy odpowiada podatkowi dochodowemu od spółki, który spółka musi zapłacić od swoich dochodów podlegających opodatkowaniu.

Jeśli chcesz przenieść zysk ze swojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę holdingową, ważne jest, ile akcji posiada spółka holdingowa, ponieważ od tego zależy, czy spółka holdingowa będzie musiała zapłacić podatek od dywidendy. Jeśli spółka holdingowa posiada 10% lub więcej niż 10% udziałów w spółce, wówczas spółka może wypłacić dywidendę spółce holdingowej bez potrącania podatku od dywidendy.

Kiedy przekazujesz zysk ze spółki do holdingu, w przypadku jakichkolwiek komplikacji, wierzyciele nie będą mieli dostępu do przekazanych pieniędzy, ponieważ pieniądze zostały wypłacone spółce holdingowej jako dywidenda. Kiedy pieniądze zostaną wpłacone na konto spółki holdingowej, można je wykorzystać na nowe inwestycje lub po prostu zatrzymać dla bezpieczeństwa. Urząd skarbowy może w niektórych sytuacjach ponownie zażądać pieniędzy od spółki holdingowej, np. gdy występują zaległości w płaceniu podatków pracowniczych (ale wymaga to, aby spółka holdingowa posiadała 50% lub więcej udziałów akcjonariusza).

Jeśli jesteś jedynym udziałowcem i dyrektorem, możesz również płacić sam sobie. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. Dywidenda jest wypłacana, gdy po zapłaceniu podatku dochodowego przez firmę pozostaje nadwyżka w postaci zysku. Kwota dywidendy do 56 500 DKK podlega opodatkowaniu w skali 27%, natomiast kwota przekraczająca ten limit podlega opodatkowaniu w skali 42%. W przypadku, gdy jest się w związku małżeńskim, podwójny limit wynosi 113 000 DKK (dane na rok 2021).
 2. Jest to jedna z opcji wynagrodzenia dla dyrektora, obok dywidendy, która może być wypłacana, jeśli firma osiągnęła zysk. Wynagrodzenie dyrektora zależy od umowy z firmą i może obejmować stałą pensję, premie lub inne korzyści.

Dla większości osób zaleca się, aby najpierw otrzymać pensję do limitu maksymalnego progu podatkowego, a następnie otrzymać dywidendę do limitu niskiej stawki podatkowej (56 500 DKK, 27%).

Priorytet dochodów:

 1. Możesz otrzymać wynagrodzenie za pracę do kwoty wynoszącej 593 309 DKK brutto przed odliczeniem składek ATP i AM. Przy tej kwocie będziesz płacić podatek dochodowy według skali podatkowej w Danii, a także będziesz musiał opłacać składki społeczne, takie jak składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Kwota ta jest limitowana i oznacza, że możesz otrzymać wynagrodzenie do tej kwoty bez konieczności płacenia podatku od dywidendy.
 2. Otrzymanie dywidendy od firmy, do kwoty 56.500 DKK w przypadku osób niebędących w związku małżeńskim i 113.000 DKK w przypadku osób będących w związku małżeńskim, jest opodatkowane stawką 27% (w 2021 roku).
 3. W Danii w 2021 roku maksymalna kwota wynagrodzenia brutto przed odliczeniem składek ATP i AM to 593.309 DKK. Oznacza to, że jeśli zarabiasz więcej niż ta kwota, płacisz podatek od nadwyżki w wysokości 55,8% w 2021 roku.

Jeśli jesteś żonaty lub zamężna, to obowiązują inne limity od tych, które obowiązują dla osób samotnych. Możesz otrzymać dywidendę z 27% podatkiem od dywidendy w podwójnej kwocie, co oznacza, że zamiast 56 500 DKK, możesz otrzymać dywidendę w wysokości 113 000 DKK w roku 2021.