Dostępne formy prowadzenia firmy w Danii

PMV (Personligt ejet mindre virksomhed)

PMV to rodzaj działalności bardziej hobbystycznej, przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę jako przedsiębiorcy. Jest to rodzaj mniejszej własnej działalności gospodarczej. Jeśli firma osiągnie roczny obrót powyżej 50 000 koron duńskich lub zatrudni pracownika, konieczne jest zmienienie formy działalności na pełną własną działalność gospodarczą.

PMV nie musi być rejestrowane w duńskim CVR (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Rejestracja ta stanowi jedynie alternatywę dla osób, które chcą otrzymać numer CVR. W przypadku PMV pełną odpowiedzialność za działalność ponosi właściciel. Oznacza to, że zarówno zyski, jak i długi firmy, są zarazem zyskami i długami właściciela. Ten rodzaj działalności nie wymaga kapitału początkowego. Podatek dochodowy jest pobierany od osiąganego zysku z działalności.

Firma jednoosobowa (Enkelmandsvirksomhed)

Firma jednoosobowa, zwana również enkelmandsvirksomhed w Danii, to forma działalności, w której wszystkie aktywa i pasywa należą do jednego właściciela. Oznacza to, że właściciel jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie zadłużenia firmy. Po zarejestrowaniu firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CVR), konieczne jest założenie poczty cyfrowej (Digital Postkasse), aby urzędy i instytucje państwowe mogły kontaktować się z przedstawicielem firmy.

Firma jednoosobowa jest tworzona w taki sposób, aby tylko właściciel, a żadna inna osoba, tak jak współmałżonek czy zatrudniony pracownik, nie miała wpływu na prowadzenie działalności. Właściciel może jednak udzielić pełnomocnictwa innym osobom do działania w imieniu firmy, choć nie jest to konieczne. Tworzenie firmy jednoosobowej nie wymaga wkładu kapitałowego.

Jeśli chodzi o opodatkowanie firm jednoosobowych, właściciel ma trzy możliwości do wyboru:

1. Opodatkowanie zysków jako przychodu osobistego, podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych.

2. Opodatkowanie zgodnie z ustawą o przedsiębiorstwach (Virksomhedsordning), gdzie można odliczyć od podatku koszty związane z odsetkami kredytowymi. Jeśli właściciel decyduje się na zatrzymanie zysków firmy na koncie oszczędnościowym, opodatkowanie zysków jest również korzystne.

3. Opodatkowanie zgodnie z ustawą o zgromadzonym kapitale zakładowym (Kapitalafkastordning), gdzie część zysków firmy może być traktowana jako przychód osobisty, a część jako przychód z kapitału.

IVS (Iværksætterselskab)

IVS – wprowadzone od 1 stycznia 2014 roku – zastąpiło dotychczasowe przedsiębiorstwo z ograniczoną odpowiedzialnością. IVS jest podobne do mini spółki akcyjnej, ale różni się od niej w kilku aspektach:

– Kapitał początkowy przy zakładaniu IVS może wynosić od minimalnej kwoty 1 korony do maksymalnie 49 999 koron.

– Co najmniej 25% zysku z działalności IVS musi być przeznaczone na oszczędności lub jako nadzwyczajna rezerwa, aż do momentu zebrania minimalnej kwoty 50 000 koron. Po osiągnięciu takiego zysku, IVS może zostać przekształcone w zwykłą spółkę akcyjną.

– IVS może mieć jednego lub wielu właścicieli. Właściciele są podmiotami fizycznymi, a nie osobami ściśle przypisanymi do przedsiębiorstwa. Oznacza to, że majątek firmy nie jest jednocześnie majątkiem właściciela, a właściciel nie odpowiada osobiście swoim majątkiem za ewentualne długi przedsiębiorstwa.

– Właścicielami IVS mogą być również inne osoby lub podmioty fizyczne, na przykład spółki akcyjne.

– IVS musi mieć zarząd, dyrekcję lub radę. Jeśli IVS zatrudnia pracowników, to ich przedstawiciel musi być członkiem zarządu.

– IVS ma obowiązek przedstawiania rocznych sprawozdań finansowych, które stają się publiczne.

– Opodatkowanie IVS odbywa się zgodnie z prawem dotyczącym spółek, które obowiązuje właścicieli przedsiębiorstwa.

I/S (Interessentskab)

Spółka jawna to forma przedsiębiorstwa posiadająca dwóch lub więcej właścicieli. W tej spółce każdy z udziałowców ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania firmy, co oznacza, że każdy z nich odpowiada za wszystkie długi przedsiębiorstwa. Jeśli nie ustalono inaczej, udziały w firmie są równe dla wszystkich udziałowców. W I/S nie ma obowiązku posiadania zarządu czy dyrekcji – to decyzja właścicieli. W przypadku spółek jawnych, właściciele odpowiadają solidarnie swoim majątkiem za długi i zobowiązania firmy. Założenie I/S nie wymaga określonego kapitału początkowego. W przypadku spółek jawnych, właściciele są opodatkowani na podstawie swoich udziałów w firmie, zgodnie z trzema zasadami, takimi samymi jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej:
– jako przychód osobisty z działalności firmy,
– opodatkowanie zgodnie z ustawą o przedsiębiorstwach,
– opodatkowanie zgodnie z ustawą o zgromadzonym kapitale zakładowym.

ApS (Anpartsselskab/Spółka z o.o.) to forma przedsiębiorstwa, która może mieć jednego lub więcej właścicieli. W przypadku ApS, właściciele nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania firmy, lecz odpowiadają jedynie za swój wkład kapitałowy. ApS wymaga posiadania dyrekcji, rady nadzorczej lub zarządu. Decyzje dotyczące ApS są podejmowane podczas ogólnych zgromadzeń członków zarządu i wymagają większości głosów (2/3). Odpowiedzialność właścicieli spółki jest ograniczona do ich wkładu kapitałowego. Jednak niektóre banki mogą wymagać, aby właściciele udzielili osobistej gwarancji na kredyty firmowe. Aby założyć ApS, konieczne jest posiadanie początkowego kapitału w wysokości 50 000 koron w gotówce lub innym wartościowym wkładzie (np. samochód lub patent należący do właściciela). Opodatkowanie Spółki z o.o. odbywa się zgodnie z duńskim prawem o spółkach, a udziałowcy nie podlegają temu opodatkowaniu. Jeśli udziałowiec otrzymuje wynagrodzenie, musi odprowadzić podatek dochodowy od uzyskanego przychodu.

Aby założyć ApS, konieczne jest sporządzenie dokumentacji założenia firmy oraz wyceny, jeśli początkowy kapitał nie jest w formie gotówkowej. Koszt rejestracji spółki online wynosi 670 koron, natomiast wysłanie wniosku rejestracyjnego pocztą kosztuje 2150 koron. Jak w przypadku każdej spółki, ważne jest sporządzenie umowy, która określa prawa i obowiązki każdego z udziałowców.

A/S (Aktieselskab)

Spółka Akcyjna (A/S) to forma przedsiębiorstwa, w której właściciele lub udziałowcy nie odpowiadają osobiście swoim majątkiem za zobowiązania i długi firmy. A/S wymaga posiadania zarządu, rady nadzorczej lub co najmniej dyrekcji do prowadzenia działalności. Zarząd lub rada nadzorcza są wybierane podczas ogólnego zgromadzenia i muszą składać się z co najmniej trzech członków, aby zachować zasadę większości głosów podczas podejmowania kluczowych decyzji w spółce. Podobnie jak w przypadku ApS, właściciele lub udziałowcy mają ograniczoną odpowiedzialność za długi firmy, ale w przypadku kredytów banki mogą wymagać osobistej gwarancji od udziałowców.

Aby założyć A/S, konieczny jest początkowy kapitał w wysokości 500 000 koron w gotówce lub innych aktywach. Opodatkowanie udziałowców zależy od uzyskiwanego przychodu, jeśli otrzymują wynagrodzenie lub dywidendy. Spółka natomiast podlega odrębnym przepisom podatkowym.