Audyt w ApS

Duńskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych. Istotne jest, aby te sprawozdania jak najdokładniej odzwierciedlały rzeczywistą sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa. Z tego powodu większość spółek ApS jest zobowiązana do przeprowadzenia audytu, czyli przeglądu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Celem audytu jest zapewnienie zgodności zawartości sprawozdania finansowego z faktycznymi aktywami, pasywami, przychodami i wydatkami firmy.

22. Audyt w ApS.jpg

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) podlegają obowiązkowi audytu. Wyjątkiem są jedynie małe przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do kategorii B, jeśli:
– ich suma bilansowa nie przekracza 4 mln DKK,
– ich obroty netto nie przekraczają 8 mln DKK,
– zatrudniają mniej niż 12 pracowników na pełny etat.

Jeśli firma nie ma obowiązku przeprowadzania audytu, nadal może zdecydować się dobrowolnie na przegląd rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Właściciele firmy mogą podjąć taką decyzję na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Decyzja ta staje się ważna po udokumentowaniu jej w protokole z zgromadzenia, który musi być zarejestrowany w Urzędzie Gospodarczym.

Jednym z głównych powodów dla którego przedsiębiorstwa decydują się na dobrowolne przeprowadzenie audytu jest chęć utrzymania wiarygodnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zapewnienie o tym inwestorów, członków zarządu oraz innych stron, które mogą mieć interes ekonomiczny w firmie. Wynika to z faktu, że biegły rewident pełni rolę niezależnego publicznego zaufania, który przychodzi spoza firmy i ocenia sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz
Ilość komentarzy: 0